Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar het secundair onderwijs

Naar het secundair onderwijs

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. De meeste kinderen volgen het voltijds secundair onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs is opgedeeld in 3 graden. Het studieaanbod in de 2de en 3de graad is ingedeeld volgens studiedomeinen, finaliteiten en 4 onderwijsvormen.

Starten in het voltijds secundair onderwijs

Gang met lockers in een middelbare school
© Lieven Van Assche

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het 1ste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs. Kinderen die het getuigschrift niet hebben behaald, volgen het 1ste leerjaar B. In het schooljaar 2020-2021 kon er uitzonderlijk ook zonder getuigschrift basisonderwijs gestart worden in 1A, mits goedkeuring van de toelatingsklassenraad.

Het 1ste leerjaar B richt zich op jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen naar 2A (mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad), 2B of naar het 1ste leerjaar A.

Als uw kind hulp nodig heeft omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek, dan kan het starten in het buitengewoon secundair onderwijs. Met behulp van een inschrijvingsverslag van het CLB kunt u bewijzen dat uw kind deze hulp nodig heeft.

Een secundaire school kiezen

Een secundaire school kiezen is niet makkelijk. Luister naar uw kind, en luister naar de adviezen van zijn meester of juffrouw. Waar is uw kind goed in? Welke interesses heeft het? Welke studierichting raadt de leraar aan? Bespreek uw twijfels ook met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociale werkers.

Op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming vindt u een overzicht van de leerjaren, studierichtingen en opleidingen in het secundair onderwijs(opent in nieuw venster).

Ga zeker de school een keer bezoeken, bv. tijdens de opendeurdag. Wat is de visie van de school? Op welke manier wil de school lesgeven? Hoe gaan ze om met leerproblemen? Bekijk ook het schoolreglement, daarin leest u hoe de school georganiseerd is, en wat de regels zijn rond huiswerk, agenda's, rapporten en strafwerk.

U kunt ten slotte ook het doorlichtingsverslag bekijken. Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt. Het inspectieverslag van de scholen kunt u eenvoudig zelf raadplegen.

Uw kind inschrijven

U moet uw kind inschrijven in een school als het overstapt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In sommige scholen moet u uw kind aanmelden voor u het kunt inschrijven. Voor aanmelden en inschrijven bestaan er in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs voorrangregels. Zo krijgen broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school voorrang.

Veranderen van school of studierichting

Van school veranderen, kan op elk moment van het schooljaar.

Wie niet gewoon van school wil veranderen, maar ook van studierichting, moet er rekening mee houden dat overstappen soms maar kan tot een bepaalde datum in de loop van het schooljaar, en dat er soms voorwaarden aan verbonden zijn:

  • In de 1ste graad kan een leerling gedurende heel het schooljaar van basisoptie wisselen, maar alleen als hij akkoord van een toelatingsklassenraad heeft.
  • In de 2de graad kan een leerling tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
  • In het 1ste leerjaar van de 3de graad kan een leerling tot en met 15 januari van studierichting veranderen.
  • In het 2de leerjaar van de 3de graad is verandering van studierichting in principe niet toegelaten. Voor veranderingen na 15 januari en voor veranderingen in het tweede leerjaar van de derde graad kan de klassenraad uitzonderlijk een afwijking toestaan, maar alleen als er sprake is van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Om over te stappen van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs is een verslag nodig van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). In dat verslag staat welke opleidingsvorm en welk type van buitengewoon onderwijs het meest geschikt zijn.

Een combinatie van klassikaal onderwijs en leren op de werkvloer (duaal leren)

Zodra jongeren deeltijds leerplichtig zijn, kunnen zij leren op de werkvloer in combinatie met klassikaal onderwijs. Dit kan onder meer in duaal leren

De deeltijdse leerplicht start:

  • op 15 jaar als de leerling de 1ste graad van het secundair onderwijs heeft doorlopen
  • op 16 jaar als dat niet het geval is.

Een diploma behalen in het secundair onderwijs

Via het secundair onderwijs kunt u een diploma secundair onderwijs behalen.

Een leerling behaalt het diploma in het voltijds secundair onderwijs:

  • na het 2de jaar van de 3de graad aso, tso of kso
  • na het 3de jaar van de 3de graad bso (het 2de jaar van de 3de graad geeft recht op een getuigschrift)

Wie overgeschakeld is naar een stelsel van leren en werken, kan het diploma secundair onderwijs ook behalen in het deeltijds secundair onderwijs of via de leertijd.

Ook in het buitengewoon secundair onderwijs kunnen jongeren met een beperking of met leermoeilijkheden in bepaalde gevallen het diploma secundair onderwijs behalen. Dit kan enkel in opleidingsvorm 4.

Via het secundair onderwijs kunt u nog andere diploma's behalen dan het diploma secundair onderwijs (zoals bijvoorbeeld en getuigschrift van de eerste graad). Een overzicht van mogelijke diploma's in het secundair onderwijs(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Schoolkosten

Leerplichtonderwijs is gratis. Voor secundaire scholen houdt dat in, dat ze geen inschrijvingsgeld mogen vragen.

Veilig naar de secundaire school

In het gewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel voorziet de Vlaamse overheid niet in een globaal systeem voor leerlingenvervoer. Leerlingen kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Buiten de wettelijke regeling is het ook mogelijk dat een gewone secundaire school zelf een schoolbus heeft.

In het buitengewoon onderwijs is het vervoer van leerlingen van en naar de school gratis.

Ziekte en afwezigheid

Er zijn een aantal specifieke gevallen, waarin een leerling zonder ziektebriefje afwezig mag blijven (zoals begrafenis of huwelijk van naaste familieleden). Verder mogen ouders ook per schooljaar zelf een aantal keer een ziektebriefje schrijven. In de andere gevallen heeft een leerling wel een ziektebriefje van een dokter nodig.

Rechten en plichten van ouders en leerlingen

Ouders en leerlingen met vragen over de rechten en plichten op school kunnen terecht bij het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het secundair onderwijs.