chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Compensatieplicht bij ontbossing

  Om het bosverspreidingsgebied in Vlaanderen op peil te houden, geldt er een boscompensatieplicht voor:

  • de houder van een omgevingsvergunning tot ontbossing (tenzij er al werd gecompenseerd door de houder van een verkavelingsvergunning)
  • de houder van een verkavelingsvergunning als de verkaveling in een deels of geheel bebost terrein is gelegen.

  Hoeveel u moet compenseren hangt af van de (ecologische) waarde van het bos. De te kappen oppervlakte wordt vermenigvuldigd met een boscompensatiefactor van 1 tot 3. U hebt verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen.

  • U kunt zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.
   Om deze soort boscompensatie in natura te stimuleren, ontwikkelde het Agentschap Natuur & Bos www.boscompenseren.be. Op die website kunnen partijen die willen ontbossen in contact treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.
   Ontbossingen van Europees te beschermen (bos)habitat moeten ruimer gecompenseerd worden, nl. met een factor 3.
  • U kunt ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
   Opgelet. Een bijdrage storten is niet mogelijk voor ontbossingen van meer dan 3 ha. Die moeten altijd in natura gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor gefaseerde aaneensluitende ontbossingen door éénzelfde initiatiefnemer.

  Procedure

  Bij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing, moet u al een compensatievoorstel voegen. U kunt dit doen aan de hand van het formulier Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden (docx).

  Uw aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de provinciale dienst AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de omgevingsvergunning tot ontbossing worden verleend.

  Uitzonderingen

  Spontane bebossing
  Er is geen compensatieplicht voor gronden die spontaan zijn bebost na 1990, als die bebossing jonger is dan 22 jaar.

  Woningbouw
  Er is geen compensatieplicht als u ontbost om een woning te bouwen. Deze uitzondering geldt voor het ontbossen van de eerste 5 are op een kavel kleiner dan 12 are in zones met als bestemming woongebied. U kunt deze uitzondering maar eenmaal krijgen en u mag op datum van de aanvraag nog niet over de volle eigendom van een woning beschikken.

  Wetgeving

  • Artikel 90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot ontbossing.
  • Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.

  Contact

  Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies West-Vlaanderen

  Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  E-mail

  Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  E-mail

  Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Vlaams-Brabant

  Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies Limburg