Gedaan met laden. U bevindt zich op: BRISE - Energietransitie, milieu en sociale aspecten

BRISE - Energietransitie, milieu en sociale aspecten

Opleidingsverstrekker
Formation, Education, Culture
Registratienummer
ODB-U00478
Geregistreerd
op: 22 september 2023

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor militanten en werknemersvertegenwoordigers in overlegorganen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Aan milieuzorg kan men niet langer voorbijgaan. In de eerste plaats als doelstelling op zich, maar ook omdat, voor duurzame werkgelegenheid, milieuzorg nodig is bij de economische of sociale besluitvorming. Ook kan op die manier de gezondheid van de werknemers en de buurtbewoners verbeterd worden; gezondheid en milieu hangen immers nauw samen. Bovendien zijn de milieu- en de energiesector belangrijke hefbomen voor het scheppen en ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten die nauwelijks gedelokaliseerd kunnen worden. De werknemersvertegenwoordigers en hun vakbonden hebben bijzondere troeven in handen om bij te dragen tot sensibilisering voor milieuzorg en duurzame ontwikkeling in de bedrijven of instellingen. Milieuzorg moet deel gaan uitmaken van de vakbondspraktijk, met het vooruitzicht dat ook banen ontstaan in sectoren die zowel de gezondheid van de werknemers als het milieu ten goede komen.
De algemene doelstelling van Brise is om milieukwesties op te nemen in de vakbondspraktijk, met het vooruitzicht om ook banen te creëren in sectoren die zowel de gezondheid van werknemers als het milieu ten goede komen.

Specifiek is de missie ervan gericht op het volgende :

* De werknemersafgevaardigden en vakbondsstafmedewerkers bewust maken van de milieuproblemen in hun bedrijf en hen vorming bieden over de duurzame oplossingen die mogelijk zijn;
* Syndicale deskundigheid ontwikkelen door de onderzoeks- en interventiemiddelen aan te reiken die nodig zijn bij onderhandelingen met de werkgevers over concrete maatregelen en actieplannen;
* Bij de bevoegde overheden, zowel op sector- als op intersectoraal niveau, economische steunmaatregelen, maatregelen gericht op werkgelegenheid en beroepsopleiding voorstellen en aanprijzen, die bijdragen:

  • enerzijds bijdragen tot een betere integratie van de ondernemingen in het stadsweefsel, wat een van de voorwaarden is voor het behoud en de uitbreiding van de bestaande werkgelegenheid;
  • anderzijds bijdragen tot het ontplooien van nieuwe activiteiten die banen scheppen, vooral dan voor kortgeschoolden, en die ecologisch nuttig zijn – voornamelijk in domeinen als ecobouw of ecorenovatie, afvalbehandeling, bodemsanering, goederenvervoer, rationeel energiegebruik, enz.

De onderwerpen die aan bod zullen komen en de vaardigheden die ontwikkeld zullen worden tijdens deze vier opleidingsdagen zijn:

* Economische Alternatieven voor een Eerlijke en Duurzame Economie: deelnemers verdiepen hun kennis over economische ongelijkheid, niet alleen vanuit sociaal perspectief maar ook vanuit milieuperspectief, zodat ze een lokaal actieplan kunnen ontwikkelen om deze ongelijkheid te voorkomen. Door een diepgaande blik op het bestaande wettelijke kader over dit onderwerp leren deelnemers ook hoe ze relevante informatie kunnen zoeken en er kritisch en systematisch mee om kunnen gaan;
* Milieuongelijkheden in België en Brussel (energiekloof, waterarmoede, duurzame voeding versus kantines en bedrijfsrefters met de vereniging Rabad): deelnemers leren omgaan met een voortdurend veranderende werk- en sociale realiteit;
* Actiepistes voor werknemersafgevaardigden (bv. energiegemeenschap): deelnemers leren actief en democratisch deel te nemen aan sociaal overleg en effectief en efficiënt informatie uit te wisselen in een werkcontext;
* Intersyndicaal forum over het thema water: deelnemers ontwikkelen de nodige kennis om van het bedrijf een duurzamere en ethisch verantwoorde werkplek te maken en de werking ervan te optimaliseren.