Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse visie Zeer Zorgwekkende Stoffen PFAS-vervuiling

Vlaamse visie Zeer Zorgwekkende Stoffen

De Vlaamse overheid lanceert ‘Op weg naar een veilig Vlaanderen voor zeer zorgwekkende stoffen’, een langetermijnvisie en actieplan om vervuilende stoffen in onze omgeving te weren en te saneren.

Visie ZZS: voorkomen, beperken en verwijderen

De Vlaamse overheid wil tegen 2050 de verontreiniging met ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) van lucht, water en bodem terugbrengen zodat nog slechts sprake is van aanvaardbare risico’s voor mens en omgeving. Daarvoor werd de conceptnota ‘Visie ZZS’ opgesteld vanuit de combinatie van omgevings- en gezondheidsbeleid.

In de conceptnota is ook een actieplan voor de periode 2023-2024 opgenomen met:

  • acties die nodig zijn voor de uitwerking van een volwaardig beleidsplan ZZS in de volgende legislatuur
  • no regret-acties in onze ambitie om ZZS uit onze leefomgeving te weren of blootstelling hieraan te beperken.

De visie wordt voor advies voorgelegd aan de strategische adviesraden Milieu- en Natuurraad, Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Wat zijn zeer zorgwekkende stoffen?

Zeer zorgwekkende stoffen zijn een groep stoffen die potentieel een ernstig risico vormen voor de mens en voor het milieu. Vlaanderen moet nu bepalen welke stoffen als zeer zorgwekkend beschouwd kunnen worden, vertrekkende van criteria die op Europees niveau zijn vastgelegd.

Financiering van de schade door zeer zorgwekkende stoffen

De Vlaamse Regering zet de eerste stappen om een sectorfonds op te richten voor de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen waaronder PFAS. Dat besliste op 13 oktober 2023.

Om het sectorfonds mogelijk te maken, stelt de Vlaamse Regering volgende acties voor:

  • Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en de federale staat rond de financiering van de schade, omdat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat. En een bestuurlijk kader waarin de gewesten en staat vastleggen wie welke bevoegdheid heeft.
  • De opzet van een financieringsmechanisme volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Betrokken actoren moeten financieel bijdragen aan de kosten voor de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (waaronder PFAS) in het leefmilieu.
  • De invoering van een producentenverantwoordelijkheid.
  • Een aanpak op Europees niveau om de productie en het gebruik van zeer zorgwekkende stoffen zoals PFAS uit te faseren.