Gedaan met laden. U bevindt zich op: Expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme Projecten

Expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme

Gemeenten en steden zijn de eerste partners in de aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme omdat ze het dichtst bij de burger staan. Het is de taak van gemeenten om zorgwekkende ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop te reageren. Lokale besturen hebben hierrond al heel wat expertise uitgebouwd, maar wanneer zij op het terrein geconfronteerd worden met acute of escalerende, problematische situaties is een bijkomend ondersteuningsaanbod aangewezen. Om een gratis, bijkomend ondersteuningsaanbod te voorzien voor gemeenten en steden werd  een expertenpool gewelddadige radicalisering/extremisme gecreëerd waarbij 5 organisaties een specifiek aanbod ontwikkelden:

 • Ceapire
 • Textgain
 • Solentra
 • CAW
 • Netwerk islamexperten

Ceapire: R3-expertise

Lokale besturen in Vlaanderen zullen kunnen rekenen op de professionele ondersteuning door Ceapire in het kader van radicalisering, extremisme, complotisme en andere problematische ideologieën.

Het aanbod bestaat uit drie luiken:

 1. Aan de hand van een breed en verdiepend opleidingsaanbod bieden ze tools aan om de kennis en inzichten van de lokale besturen te versterken en hun een breder referentiekader te verschaffen m.b.t. radicaliserende en extremistische ideologieën en concrete tools aan te bieden hoe om te gaan met oorzaken en gevolgen van radicalisering. Dit kunnen voldaagse of halfdaagse opleidingsdagen zijn en worden altijd op maat gemaakt van de noden en vragen van de lokale besturen.
 2. Een in-house expert zal op permanente basis ter beschikking zijn voor de lokale besturen, deze expert is er om alle dringende vragen te beantwoorden die lokale besturen hebben met betrekking tot radicalisme en extremisme. De expert kan zowel uitgenodigd worden om deel te nemen aan vergaderingen of telefonisch gecontacteerd worden om vragen te beantwoorden. Door het team van Ceapire ter beschikking te stellen, wordt er voor gezorgd dat de meest acute vragen beantwoord kunnen worden.
 3. Daar waar de lokale besturen in samenspraak met Ceapire tot de conclusie komen dat een begeleidingstraject voor geradicaliseerde individuen noodzakelijk is, zullen leden van het Ceapire team casussen op zich nemen om een risico-taxatie op te maken. Dit traject bevat vijf intensieve sessies. Tijdens de gesprekken zal de begeleider vaststellen welke mogelijke tekenen van radicalisering of extremisme aanwezig zijn. Dit traject wordt gefinaliseerd met een eindverslag om te kijken welke verdere opvolging noodzakelijk is.

Ceapire contacteren: info@ceapire.be(opent in uw e-mail applicatie) of via het contactformulier op de website www.ceapire.be(opent in nieuw venster) of telefonisch: 03 349 34 70(opent in nieuw venster) of 0489 33 58 36.

TEXTgain: deDuider

Lokale besturen hebben het vaak moeilijk om zicht te houden op het constant evoluerende landschap van sociale media, waarbij een veelheid aan zorgwekkende fenomenen zoals diverse extremistische stromingen, haatspraak en desinformatie de orde van de dag zijn. Voor het tijdig signaleren van zorgwekkende nieuwe online trends, narratieven en thema’s en om daarop te reageren, biedt deDuider een snelle en directe aanpak. Deze social media monitoring tool is erop gericht om extremistische incidenten op sociale media te detecteren zonder dat hierbij de privacy van de burger in het gedrang komt. Dit dankzij een nieuwe techniek waarbij socialemediaberichten niet worden bijgehouden, maar worden gestructureerd en samengevat rond specifieke thema’s in een dashboard. Hierdoor kunnen gebruikers van het dashboard snel inzicht krijgen in acute en/of escalerende, problematische trends, topics en narratieven en vanuit dit vogelperspectief communicatiemedewerkers van het lokaal bestuur handvatten aanreiken om hierop te antwoorden.

Bij het vroegtijdig signaleren van zorgwekkende fenomenen wordt geprobeerd de verschillende perspectieven en standpunten in kaart te brengen die worden geuit. Aan de hand hiervan worden aan de communicatiemedewerkers inspiratie en verschillende invalshoeken geboden om als lokaal bestuur zelf met eigen communicatiestandpunten te reageren, met zijn/haar burgers in gesprek gaan over online extremisme en / of direct in te grijpen waar nodig. Al deze signalen worden opgelijst en beschikbaar gesteld in een toegankelijke tool voor de communicatiemedewerkers binnen de lokale overheden. Het doel voor de communicatiemedewerkers is dat ze in staat worden gesteld om sneller grip te krijgen op nieuwe fenomenen.

Verder heeft deDuider als doel om lokale besturen direct te ondersteunen met specifieke en urgente vragen rond zorgwekkende online fenomenen die ze in hun gemeenten tegenkomen. Naast het dashboard is er ook een crisisincidententeam dat nieuwe trends identificeert, opvolgt en specifieke signalen zo spoedig mogelijk capteert in een overzicht aan het lokale bestuur.

Textgain contacteren: info@textgain.com(opent in uw e-mail applicatie).

Solentra

Solentra vzw is een expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van oorlogs- en migratietrauma. Ze bieden transculturele psychische zorg aan personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Daarnaast ondersteunt Solentra professionals door haar expertise en onderzoek uit de kliniek te vertalen naar praktijkgerichte opleidingen, tools en innovatie. Solentra werkt vanuit een brede visie op gezondheid met een outreachende, aanklampende, cultuursensitieve aanpak waarbij preventie en vroegtijdige detectie van trauma centraal staan.

Psychiatrische en/of psychologische problemen kunnen een rol spelen in het proces van radicalisering tot gewelddadig extremisme of terrorisme, maar ook bij de rehabilitatie of re-integratie van voormalige geradicaliseerde personen in de samenleving. Een betere kennis en inzicht in de kenmerken van psychische aandoeningen en hoe die interageren met de (de)radicalisering van een individu kunnen eerstelijnswerkers helpen om signalen te herkennen en beter in te schatten of een psycholoog of psychiater nodig is.

Om lokale besturen en eerstelijnsactoren te ondersteunen in de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme biedt Solentra een aanpak op maat met als doel te sensibiliseren, kennis te delen, het zelfvertrouwen van medewerkers bij lokale besturen te versterken door praktijkgerichte ondersteuning en versterken van vaardigheden en best practices inzake geestelijke gezondheid duurzaam te integreren in de preventie.

Concreet aanbod:

 • Helpdesk voor professionals: casusbespreking met een senior transcultureel psycholoog en advies voor verdere opvolging/actie indien nodig. De helpdesk werkt via een online formulier(opent in nieuw venster) (vragen worden behandeld op weekdagen tussen 9 en 13u).
 • Opleiding en vorming op maat (online & op locatie)
 • Community-based consultaties: een consultatie met de vraagsteller, de betrokkene en een senior psycholoog van Solentra (en tolk indien nodig) om in te schatten of en hoe een aanbod van geestelijke gezondheidszorg relevant kan zijn
 • Intervisie / supervisie op casusniveau en op basis van concrete noden bij lokale besturen
 • Coachingtraject: traject waarin theoretische kennis en inzichten gecombineerd worden met praktijkgerichte handvaten en het versterken van vaardigheden d.m.v. training tijdens intervisies en met online tools (onder meer gesprekstechnieken, hoe reageren in moeilijke situaties enz.)
 • Mogelijkheid tot doorverwijzing voor therapie indien nodig

Solentra contacteren: SolentraAcademy@uzbrussel.be(opent in uw e-mail applicatie)

Meer informatie op de website van Solentra(opent in nieuw venster)

CAW

‘Van analyse tot traject: individuele disengagement, maatgerichte lokale aanpak’ – aanbod beschikbaar vanaf januari 2024

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Limburg is als referentie-CAW met het team ‘Extremisme’, expertise-drager van intensieve dis-engagementtrajecten aan (ex-) gedetineerden als beklaagden of veroordeelden van misdrijven ikv gewelddadige radicalisering en extremisme in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Vanuit deze ervaringen wil CAW Limburg een bijdrage leveren aan de inspanningen die lokale besturen in Vlaanderen doen in de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme binnen de context van een lokale gemeenschap.

Met dit project bieden ze volgende expertise aan lokale besturen:

 • expertise mbt individuele disengagement trajecten
 • CVE (Countering Violent Extremism)-methodieken
 • een multi-agency aanpak
 • de complexiteit van casusoverleg vanuit verschillende deontologische kaders binnen een forensisch kader.

Dit doen ze concreet via:

 • consult en casusanalyse mbt individuele casussen
 • deelname aan casusbespreking met direct betrokken actoren in een lokale context (politie/justitie/medewerkers lokale besturen/hulp -en dienstverleners/ …).
 • zorgen voor methodiekenoverdracht aan andere hulpverleners bij het uitwerken en realiseren van een hulpverleningstraject.
 • werken rond identiteitsgebonden problematieken, cultureel-sensitief werken en actief burgerschap.
 • deelname aan overlegmomenten en casusbesprekingen van lokale besturen waar expertise-inbreng rond casuïstiek een meerwaarde kan zijn (bv. netwerkmomenten, LIVC-R,...).
 • vorming en toelichting bieden op vraag van of in samenwerking met lokale besturen of VVSG over onze aanpak (houding, methodieken, relatieopbouw,...) van individuele disengagement trajecten.
 • zelf begeleidingstrajecten opnemen met individuen en direct betrokkenen indien er geen regulier aanbod beschikbaar is in de lokale context (= ultimum remedium).

CAW Limburg, team Extremisme contacteren:

Mail : teamextremisme@cawlimburg.be(opent in uw e-mail applicatie)

Tel : 089/ 33 99 37

Aanmeldformulier (nog in ontwikkeling) op website CAW Limburg

Netwerk islamexperten

Het netwerk islamexperten zal lokale besturen ondersteunen in hun inspanningen om radicalisering en extremisme te bestrijden. Dit uitgebreide aanbod is veelzijdig en biedt een antwoord op de diverse vragen die we vaak van lokale gemeenschappen ontvangen.

Wat bieden ze aan?

 • Vormingen en lezingen: experts geven informatieve sessies van 2 uur over radicalisering en extremisme. Ze behandelen de dynamieken die aan de basis van radicaliseringsprocessen liggen, en belichten deze vanuit zowel theologisch als maatschappelijk perspectief. Leer over nieuwe trends, risico’s en preventiestrategieën in deze boeiende sessies.
 • Webinars: ze bieden de mogelijkheid om lezingen en vormingen online bij te wonen, waarbij ze inzicht geven in radicalisering en extremisme vanuit verschillende perspectieven. Sluit online aan vanuit het comfort van uw privé-omgeving en krijg toegang tot nieuwe inzichten over diverse gerelateerde thema’s.
 • Intervisies: Periodiek organiseren ze intervisies, waar casuïstiek uit de praktijk kan worden besproken. Deze intervisies vinden meerdere keren per jaar plaats en kunnen ook op aanvraag worden georganiseerd, waarbij deelnemers casussen uit hun eigen ervaring kunnen inbrengen.
 • Dringende interventies: Voor lokale besturen met dringende vragen over verontrustende situaties met betrekking tot radicalisering en extremisme, biedt het Netwerk Islamexperten advies en ondersteuning om met de situatie om te gaan en in gesprek te gaan met betrokkenen.
 • Anti-radicaliseringstrajecten: Als lokale besturen radicaliserende profielen opmerken, kunnen ze een aanvraag indienen bij het Netwerk Islamexperten om een anti-radicaliseringstraject te starten. Dit traject omvat 6 sessies en begint met een intake-gesprek waarbij een advies wordt geformuleerd of een anti-radicaliseringstraject al dan niet zinvol is.
 • Ondersteuning voor lokale besturen bij het ontwikkelen van een interne visie en beleidsplan met betrekking tot radicalisering en extremisme: Lokale besturen die hun werknemers willen professionaliseren en een op maat gemaakte aanpak willen ontwikkelen, kunnen een beroep doen op het Netwerk Islamexperten voor begeleiding. De aard en duur van deze begeleiding worden in onderlinge overeenstemming bepaald.

Het netwerk islamexperten contacteren: lokalebesturen@netwerkislamexperten.be(opent in uw e-mail applicatie)