Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale integrale veiligheidscel (LIVC) Tools

Lokale integrale veiligheidscel (LIVC)

In de omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie van 21 augustus 2015 met betrekking tot de foreign terrorist fighters (FTF) wordt de burgemeester de regierol toebedeeld in de lokale aanpak van gewelddadige radicalisering. Dit wordt nogmaals bevestigd en verduidelijkt in de hernieuwde omzendbrief van 22 mei 2018.  Er is ondertussen de wet hierover die de oprichting van de LIVC in elke gemeente verplicht maakt.  Binnenkort zal dit dan ook aangevuld kunnen worden met het Samenwerkingsakkoord dat in de maak is. 

Leidraad

In het kader van de omzendbrief worden de steden en gemeenten uitgenodigd om een lokale integrale veiligheidscel (LIVC) op te richten gelinkt aan radicalisme, extremisme en terrorisme. Deze LIVC’s zijn een multidisciplinair overlegplatform in de bestrijding van gewelddadige radicalisering doordat zij personen die zich in een radicaliseringsproces bevinden vroeg detecteren en geïndividualiseerde opvolgtrajecten uitwerken voor hen.

In bijlage bij deze hernieuwde omzendbrief vind je een leidraad voor de oprichting van een LIVC. In deze leidraad vind je meer info over de samenstelling van een LIVC, de doelstellingen en opdrachten en de werkmethode.

Deelname socio-preventieve actoren

Een LIVC wil de lokale veiligheidsactoren samenbrengen met de lokale socio-preventieve actoren.

De rol van deze socio-preventieve actoren is dubbel. Enerzijds spelen ze een belangrijke rol in de individuele opvolging van de casussen die binnen de LIVC besproken worden. Dit kan gaan over psychische begeleiding, gezinsondersteuning, begeleiding in de zoektocht naar werk of een opleiding, enzovoort. Anderzijds hebben ze ook een belangrijke rol op vlak van vroegdetectie. Door de socio-preventieve actoren kunnen immers casussen aangeleverd worden die binnen de LIVC besproken worden.

Deze socio-preventieve actoren kunnen actief zijn in verschillende domeinen: onderwijs, welzijn, gezondheid, werk, vrije tijd,… In bepaalde gevallen kan het gaan over diensten en voorzieningen die erkend of gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.

Een overzicht van alle Vlaamse initiatieven ter preventie van radicalisering en polarisering die zich binnen de verschillende sectoren aanwezig zijn, vind je in de handleiding van het Vlaamse sectorale aanbod. Dit overzicht bevat ook contactgegevens van mogelijke partners voor jouw LIVC en voor de bredere lokale aanpak van radicalisering en polarisering.

Beroepsgeheim

Om de goede werking van de LIVC’s te waarborgen is het noodzakelijk dat er vertrouwelijke informatie kan gedeeld worden, ook door deelnemers van de LIVC die gebonden zijn door het beroepsgeheim.

Artikel 458ter van het Strafwetboek voorziet daarom een uitzondering op de strafbaarheidstelling van het beroepsgeheim, voor bepaalde vormen van casusoverleg. Dit artikel moet met andere woorden de informatie-uitwisseling tussen hulpverleners, politie en bestuur in een LIVC mogelijk maken zonder dat ze hun beroepsgeheim schenden.

Er gelden echter een aantal voorwaarden voor dit casusoverleg:

  • Zo moet het overleg een wettelijke basis hebben of georganiseerd worden met toestemming van de Procureur des Konings.
  • Vooraf moet ook bepaald worden wie aan het overleg kan deelnemen, waarom ze overleggen en wat de modaliteiten zijn.
  • Daarnaast moet het overleg de bescherming van de fysieke en psychische integriteit van personen tot doel hebben of dient het overleg om bepaalde misdrijven te voorkomen.
  • De deelnemers aan het overleg moeten de inhoud van het overleg geheim houden.

Een wetsontwerp en een samenwerkingsakkoord dat het casusoverleg binnen de LIVC’s onder het toepassingsgebied brengt van artikel 458ter van het Strafwetboek zijn in voorbereiding.

Informatie en ondersteuning

Lokale besturen met vragen over een preventieve aanpak van radicalisering in hun gemeente kunnen terecht bij de helpdesk van VVSG (radicalisering@vvsg.be – vvsg.be/radicalisering(opent in nieuw venster)).

Socio-preventieve partners kunnen ook steeds terecht bij de aanspreekpunten binnen hun eigen sectoren waarvan je de contactgegevens kan terugvinden in het sectorale overzicht.

Je kan uiteraard ook steeds contact opnemen met het centraal aanspreekpunt radicalisering bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via daphne.costes@vlaanderen.be of silke.verspecht@vlaanderen.be .