Voorwaarden

Rechtstreeks toegankelijke hulp is bedoeld voor mensen die nood hebben aan beperkte handicapspecifieke ondersteuning.

U kunt aanspraak maken op rechtstreeks toegankelijke hulp als u:

  • een (vermoeden van) handicap hebt
  • jonger bent dan 65 jaar MAAR als u al erkend was als persoon met een handicap door het VAPH vervalt deze voorwaarde
  • in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont. Voor volwassenen is een wettelijke domicilie vereist, voor minderjarigen volstaat een feitelijke verblijfplaats in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • u als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget (PVB) hebt.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en PVB zijn dus niet combineerbaar. Van zodra een gebruiker een PVB ter beschikking gesteld heeft gekregen, kan hij géén gebruik meer maken van RTH, dit dus vanaf de datum van terbeschikkingstelling PVB.

Rechtstreeks toegankelijke hulp mag gecombineerd worden met het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap.

Dat een persoon werkt in een maatwerkbedrijf heeft geen invloed op de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van RTH. Het is dus geen probleem om via RTH dagondersteuning te bieden op de dagen dat de betrokkene niet gaat werken.

Procedure

Als u denkt dat rechtstreeks toegankelijke hulp u kan helpen, volstaat het om contact op te nemen met een RTH-aanbieder. Het is niet nodig om hiervoor eerst een aanvraag bij het VAPH te doen.

Als u op zoek bent naar aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), dan kunt u:

  • een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp in uw gemeente of regio zoeken via de wegwijzer VAPH-ondersteuning
  • de adressenlijst ((opent in nieuw venster)) van de door het VAPH erkende aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp raadplegen

U kunt met de RTH- aanbieder bespreken of u in aanmerking komt voor ondersteuning en of hij u de gewenste ondersteuning kan bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de zorgaanbieder.

Bedrag

U betaalt normaliter voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage, het andere deel wordt door het VAPH gedragen. Op de website van VAPH vindt u de maximumbijdragen ((opent in nieuw venster)) die uw RTH-aanbieder mag aanrekenen.

Het andere deel van de kosten neemt het VAPH voor zijn rekening. U krijgt daarvoor per kalenderjaar maximaal acht punten, waarmee u terecht kunt bij de zorgaanbieders van reachtstreeks toegankelijk hulp. Of ze u de gewenste ondersteuning kunnen bieden is afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de RTH-aanbieder. U kiest zelf voor welke vormen van ondersteuning u die punten inzet (begeleiding, dagopvang of verblijf). Per gebruikte RTH-ondersteuning betaalt u met een deeltje van uw punten.

Ondersteuning

Puntenwaarde

Begeleiding: ambulant (1 sessie)

0,155 punten

Begeleiding: mobiel (1 sessie)

0,220 punten

Groepsbegeleiding (1 sessie)0,087 punten

Dagopvang (per dag)

0,087 punten

Verblijf (per nacht)

0,130 punten

U hoeft niet zelf uit te rekenen wat u al hebt opgebruikt en wat u nog over hebt. U kunt in uw persoonlijk dossier op de website van VAPH ((opent in nieuw venster)) zien hoeveel punten u dit kalenderjaar al hebt gebruikt. Op de website van het VAPH vindt u een tool om na te gaan wat u met uw resterende puntensaldo kunt doen ((opent in nieuw venster)). U kunt ook aan uw RTH-aanbieder vragen hoe het staat met uw puntensaldo, en welke ondersteuning ze u nog kunnen bieden.

In sommige gevallen kunt u maar maximaal zeven punten per jaar gebruiken in plaats van acht. Dat is zo als uw aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp voor uw begeleiding structureel een beroep doet op een vrijwilliger. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij uw RTH-aanbieder.

Uitzonderingen

Globale individuele ondersteuning voor minderjarigen

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen. Voor globale individuele ondersteuning gelden specifieke bepalingen en voorwaarden. Deze vindt u hier ((opent in nieuw venster)).

Publicaties