Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Het Persoonsvolgend budget voor personen met een handicap (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een jaarlijks gepersonaliseerd budget dat dient om uw extra ondersteuningsnoden te betalen. Het PVB kan variëren van 10.000 tot meer dan 90.000 euro. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen. Met het budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen.

Het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap is de 2de trap van de persoonsvolgende financiering. De 2e trap kan aangewend worden als de 1ste trap, het Basisondersteuningsbudget, onvoldoende blijkt.

Voorwaarden

U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. Als u als minderjarige al bepaalde ondersteuning krijgt, is het belangrijk om de aanvraagprocedure op tijd te starten. Zo kan uw zorg ononderbroken verdergezet worden.

Bestedingsvoorwaarden

Met het persoonsvolgend budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen. Een beperkt deel van het persoonsvolgend budget is vrij te besteden. De rest van het budget moet u verantwoorden. Lees meer over de bestedingsregels(opent in nieuw venster) op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Combinatievoorwaarden

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

 • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,… )
 • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (140 euro) van de zorgverzekering.

Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor meerderjarige personen die vóór 31 december 2016 al niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning kregen van een zorgaanbieder (woonondersteuning of dagondersteuning) en een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen. Zij blijven dit budget ontvangen bovenop hun PVB tot het moment dat een hoger budget ter beschikking wordt gesteld. Deze overgangsmaatregel geldt echter niet voor jongeren die vanuit minderjarigenondersteuning de overstap maken naar PVF. Wanneer deze jongeren hun eerste PVB krijgen, verliezen ze hun recht op het zorgbudget.

Ontvang je een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of personen met een handicap en start je op met een persoonsvolgend of persoonlijke assistentie budget, dan wordt dit zorgbudget vanaf de opstart van het PVB of PAB stopgezet. Dit kan niet gecombineerd worden.

Wie kan het PVB aanvragen?

In principe kan iedereen voor zijn 65ste een PVB aanvragen, op voorwaarde dat de persoon erkend werd als persoon met een handicap door het VAPH. Ook aIs u ouder bent dan 65 en al een erkenning van handicap van het VAPH had (bv. voor hulpmiddelen), kunt u een PVB aanvragen.

Is uw handicap nog niet erkend door het VAPH, dan moet u dit meteen aanvragen en is een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie nodig. Pas na een erkenning kan een PVB toegekend worden.

Procedure

Er zijn verschillende manieren waarop u een persoonsvolgend budget kunt krijgen.

 • U kunt nieuw starten in het systeem van het persoonsvolgend budget, u moet dan een aanvraagprocedure doorlopen. Lees meer over de aanvraagprocedure(opent in nieuw venster) op de website van het VAPH.
 • In bepaalde noodsituaties kunt u onmiddellijke ondersteuning krijgen via een spoedprocedure(opent in nieuw venster), uw aanvraag wordt dan behandeld binnen de 10 werkdagen.
 • Indien u voor 2017 als meerderjarige al ondersteuning kreeg van het VAPH (bijvoorbeeld via een persoonlijk assistentiebudget of een zorg in natura), zijn er overgangsmaatregelen om u om te zetten naar het systeem van de persoonsvolgende financiering.
 • Als u in 2016 als meerderjarige met een actieve vraag voor zorg of een persoonlijke assistentiebudget geregistreerd stond op de centrale registratie van zorgvragen én u had een positieve beslissing van het VAPH, dan heeft het VAPH uw huidige vraag omgezet in een vraag naar een persoonsvolgend budget.
 • Bent u minderjarig en krijgt u steun van het VAPH, dan is er een overgangsregeling voorzien naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Zodra uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd en het budget is opgestart, kunt u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald.

 • U hebt 4 maanden tijd om overeenkomsten af te sluiten voor ondersteuning.
  • Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de 4 maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.
  • Bij overmacht kan de opstarttermijn eenmalig verlengd worden met 4 maanden. Overmacht is bijvoorbeeld wegens opname in ziekenhuis, ... De reden kan heel verschillend zijn en de uitzondering moet steeds aangevraagd worden bij het team budgetbesteding.

Financieel voordeel

Het PVB is belastingsvrij en kan variëren van 10.000 tot meer dan 90.000 euro. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de nood aan ondersteuning. Deze nood aan ondersteuning wordt uitgedrukt in personeelspunten, die op hun beurt verrekend worden naar een budget.

Budgetcategorieën

Het persoonsvolgend budget (PVB) bestaat uit 24 budgetcategorieën. Die worden uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Hoe hoog iemand zijn budget is, is afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning en van de vraag die hij stelde aan het VAPH.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2024 van het persoonsvolgend budget
voor aanvragen vanaf 17 maart 2020

BUDGETCATEGORIE

ZORGGEBONDEN PUNTEN (MAX.)

EURO (MAX.)

1

7,750000

7.786,74

2

10,260000

10.308,63

3

15,290000

15.362,47

4

21,260000

21.360,77

5

27,220000

27.349,02

6

31,010000

31.156,99

7

34,810000

34.975,00

8

39,380000

39.566,66

9

43,900000

44.108,09

10

47,370000

47.594,53

11

50,840000

51.080,98

12

54,170000

54.426,77

13

57,510000

57.782,60

14

62,160000

62.454,64

15

65,170000

65.478,91

16

68,180000

68.503,17

17

71,190000

71.527,44

18

74,320000

74.672,28

19

77,450000

77.817,11

20

80,580000

80.961,95

21

86,520000

86.930,10

22

90,970000

91.401,20

23

97,127500

97.587,88

24

103,285000

103.774,57

Aanvragen ingediend voor 17 maart 2020, die bovendien formeel volledig waren (goedgekeurd ondersteuningsplan en alle noodzakelijke documenten van het multidisciplinair verslag) vallen onder de oude methode van budgetbepaling. De toewijzing wordt dan ook nog uitgedrukt in de 12 vorige budgetcategorieën.

Geïndexeerde budgetcategorieën 2024 van het persoonsvolgend budget
voor aanvragen vóór 17 maart 2020

BUDGETCATEGORIE

ZORGGEBONDEN PUNTEN (MAX.)

EURO (MAX.)

I

12,234511

12.292,50

II

17,128316

17.209,50

III

24,469022

24.585,01

IV

33,644906

33.804,38

V

42,820789

43.023,76

VI

50,161496

50.399,26

VII

53,220123

53.472,39

VIII

55,055300

55.316,26

IX

59,949104

60.233,26

X

70,960164

71.296,52

XI

88,088480

88.506,02

XII

103,993344

104.486,27

Let op: de tabel vermeldt telkens maximumpunten en maximumbedragen per jaar en per budgetcategorie.

Het puntenaantal in het kader van een PVB is niet hetzelfde als de punten voor RTH. De zorgaanbieders bepalen zelf de prijs en punten van hun ondersteuning.

Budgethoogte in mijnVAPH en terbeschikkingstellingsbrief

De exacte budgethoogte kunt u raadplegen in het digitaal loket mijnVAPH(opent in nieuw venster). U kunt kiezen tussen het raadplegen van het bedrag in euro, exclusief of inclusief beheerskosten, of het bedrag in punten.

Het bedrag/punten dat u terugvindt in de terbeschikkingstellingsbrief zijn bedragen/punten op jaarbasis.

Beheerskosten

De beheerskosten bedragen 11,94 % van het cash gedeelte.

Rekening houdend met de beheerskosten, moet u onderstaand puntenaantal behouden indien u het vrij besteedbaar deel wenst op te vragen:

 • 1800 euro: (1800/1,1194)/1.004,74 = 1,600418 punten
 • 3600 euro: (3600/1,1194)/1.004,74 = 3,200837 punten

Drie vormen van besteding

 • Het cashbudget kunt u gebruiken om uw zorg en ondersteuning zelf te organiseren.
 • Met een voucher kunt u de ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders of de hoogdrempelige individuele bijstand van bijstandsorganisaties betalen. U kunt zelf de vergunde zorgaanbieder kiezen. Het VAPH betaalt die aanbieder dan rechtstreeks. U moet uw voucher niet zelf beheren.
 • Er is ook een combinatie van cashbudget en voucher mogelijk.

Vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget mag u vrij besteden. U moet dus niet verantwoorden waaraan u dat deel uitgeeft (voorbeelden: bankkosten, telefoonkosten enzoverder). U kunt het vrij besteedbaar deel in een of verschillende keren opvragen tot u het totaal van het vrij besteedbaar deel opgevraagd hebt.

Het vrij besteedbare deel bedraagt op jaarbasis:

 • 1800 euro voor een jaarbudget t.e.m. 34,810000 punten.
 • 3600 euro voor een jaarbudget gelijk of hoger aan 34,810001 punten.

Let op: Het gaat niet om een bedrag dat u extra bovenop uw persoonsvolgend budget krijgt, het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning.

Tot 1 april van het volgende jaar kan het vrij besteedbaar deel nog worden opgevraagd, indien er nog voldoende budget over is (bvb. tot 1 april 2021 kan er nog vrij besteedbaar deel van het PVB van 2020 worden opgevraagd).

Indexaanpassing persoonsvolgend budget (PVB) in cash

De PVB-cashbudgetten worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de gezondheidsindex van de laatste 2 jaren. Dat betekent dat de PVB-cashbudgetten dan worden verhoogd. De budgethouder krijgt hiervan geen melding maar kan wel via het digitaal loket mijnVAPH (opent in nieuw venster)de budgetlijn raadplegen.

Regelgeving

het Besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015 over de indiening en afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget;
het Besluit van de Vlaamse Regering van 10/06/2016 houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering;
het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst;
het Besluit van de Vlaamse Regering van 20/04/2018 houdende maatregelen voor de uitwerking van de persoonsvolgende budgetten die in het kader van de transitie naar persoonsvolgende financiering ter beschikking zijn gesteld;
het Besluit van de Vlaamse Regering van 24/06/2016 over de besteding van het een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders.

Veelgestelde vragen