Voorwaarden

U kunt een Persoonsvolgend Budget aanvragen vanaf 17 jaar. Als u als minderjarige al bepaalde ondersteuning krijgt, is het belangrijk om de aanvraagprocedure op tijd te starten. Zo kan uw zorg ononderbroken verdergezet worden. 

Bestedingsvoorwaarden

Met het persoonsvolgend budget kunt u zorg, ondersteuning en assistentie betalen. Een beperkt deel van het persoonsvolgend budget is vrij te besteden. De rest van het budget moet u verantwoorden. Lees meer over de bestedingsregels (opent in nieuw venster) op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Combinatievoorwaarden

Het persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met:

 • tegemoetkomingen van andere instanties (bv. de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het ziekenfonds,... )
 • tussenkomsten van het VAPH voor de aanschaf van hulpmiddelen

Het persoonsvolgend budget kan niet gecombineerd worden met een mantelzorgpremie (130 euro) van de zorgverzekering.

Er is wel een overgangsmaatregel voorzien voor meerderjarige personen die vóór 31 december 2016 al niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning kregen van een zorgaanbieder (woonondersteuning of dagondersteuning) en een mantelzorgpremie ontvingen. Zij blijven deze mantelzorgpremie ontvangen bovenop hun PVB tot het moment dat een hoger budget ter beschikking wordt gesteld. Deze overgangsmaatregel geldt echter niet voor jongeren die vanuit minderjarigenondersteuning de overstap maken naar PVF. Wanneer deze jongeren hun eerste PVB krijgen, verliezen ze hun recht op het zorgbudget.

Wie kan het PVB aanvragen?

In principe kan iedereen voor zijn 65ste een PVB aanvragen, op voorwaarde dat de persoon erkend werd als persoon met een handicap door het VAPH. Ook aIs u ouder bent dan 65 en al een erkenning van handicap van het VAPH had (bv. voor hulpmiddelen), kunt u een PVB aanvragen.

Is uw handicap nog niet erkend door het VAPH, dan moet u dit meteen aanvragen en is een beslissing van de Provinciale Evaluatiecommissie nodig. Pas na een erkenning kan een PVB toegekend worden.

Procedure

Er zijn verschillende manieren waarop u een persoonsvolgend budget kunt krijgen.

 • U kunt nieuw starten in het systeem van het persoonsvolgend budget, u moet dan een aanvraagprocedure doorlopen. Lees meer over de aanvraagprocedure (opent in nieuw venster) op de website van het VAPH.
 • In bepaalde noodsituaties kunt u onmiddellijke ondersteuning krijgen via een spoedprocedure (opent in nieuw venster), uw aanvraag wordt dan behandeld binnen de 10 werkdagen.
 • Indien u voor 2017 als meerderjarige al ondersteuning kreeg van het VAPH (bijvoorbeeld via een persoonlijk assistentiebudget of een zorg in natura), zijn er overgangsmaatregelen om u om te zetten naar het systeem van de persoonsvolgende financiering.
 • Als u in 2016 als meerderjarige met een actieve vraag voor zorg of een persoonlijke assistentiebudget geregistreerd stond op de centrale registratie van zorgvragen én u had een positieve beslissing van het VAPH, dan heeft het VAPH uw huidige vraag omgezet in een vraag naar een persoonsvolgend budget.
 • Bent u minderjarig en krijgt u steun van het VAPH, dan is er een overgangsregeling voorzien naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige.

Zodra uw aanvraag voor een persoonsvolgend budget is goedgekeurd en het budget is opgestart, kunt u overeenkomsten met ondersteuners afsluiten en registreren. Nadien kunt u de gemaakte kosten indienen bij het VAPH, en worden deze kosten terugbetaald.

 • U hebt 4 maanden tijd om overeenkomsten af te sluiten voor ondersteuning.
  • Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de 4 maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. Zowel uw toewijzing als uw terbeschikkingstelling vervallen dan.
  • Bij overmacht kan de opstarttermijn eenmalig verlengd worden met 4 maanden. Overmacht is bijvoorbeeld wegens opname in ziekenhuis, ... De reden kan heel verschillend zijn en de uitzondering moet steeds aangevraagd worden bij het team budgetbesteding.

 

Bedrag

Het PVB is belastingsvrij en kan variëren van 10.000 tot 85.000 euro. In welke budgetcategorie iemand terecht komt, hangt af van de nood aan ondersteuning. Deze nood aan ondersteuning wordt uitgedrukt in personeelspunten, die op hun beurt verrekend worden naar een budget.

Budgetcategorieën

TABEL 2020

Budgetcategorie     PVB Zorggebonden punten (max)           € (max) 

I                              12,234511                                                 10.544,44

II                             17,128316                                                  14.762,21

III                            24,469022                                               21.088,87

IV                           33,644906                                                28.997,20

V                            42,820789                                                36.905,53

VI                            50,161496                                                43.232,19

VII                           53,220123                                               45.868,30

VIII                          55,055300                                               47.449,96

IX                            59,949104                                                51.667,73

X                             70,960164                                                61.157,73

XI                            88,088480                                               75.919,94

XII                           103,993344                                               89.627,70

De basisomslagsleutel om de punten te vertalen in euro’s, werd opgetrokken van 856,51 euro per personeelspunt, naar 861,86 euro per personeelspunt voor het jaar 2020.

Let op: de tabel vermeldt telkens maximumpunten en maximumbedragen per jaar en per budgetcategorie.

Het puntenaantal in het kader van een PVB is niet hetzelfde als de punten voor RTH. De zorgaanbieders bepalen zelf de prijs en punten van hun ondersteuning.

Budgethoogte zichtbaar in mijnVAPH en terbeschikkingstellingsbrief

De exacte budgethoogte kunt u raadplegen in het digitaal loket mijnVAPH (opent in nieuw venster). U kunt kiezen tussen het raadplegen van het bedrag in euro, exclusief of inclusief beheerskosten, of het bedrag in punten.

Het bedrag/punten dat u terugvindt in de terbeschikkingstellingsbrief zijn bedragen/punten op jaarbasis.

Van 12 naar 24 budgetcategorieën (midden maart 2020)

Vanaf vermoedelijk midden maart 2020 worden de budgetcategorieën aangepast van 12 naar 24 categorieën voor alle nieuwe aanvragen vanaf deze datum. Voor vragen die nu al bestaan (bvb die nu al op de wachtlijst staan) worden de budgetcategorieën niet automatisch aangepast. Die behouden gewoon de toewijzingsbeslissing die ze daarvoor hadden. 

Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen

 • Het cashbudget kunt u gebruiken om uw zorg en ondersteuning zelf te organiseren.
 • Met een voucher kunt u de ondersteuning bij vergunde zorgaanbieders of de hoogdrempelige individuele bijstand van bijstandsorganisaties betalen. U kunt zelf de vergunde zorgaanbieder kiezen. Het VAPH betaalt die aanbieder dan rechtstreeks. U moet uw voucher niet zelf beheren.
 • Er is ook een combinatie van cashbudget en voucher mogelijk.

Vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget kunt u vrij besteden. Het vrij besteedbaar deel bedraagt, afhankelijk van uw situatie, op jaarbasis:

 • 1800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 4 (of een jaarbudget tot 36.905,53 euro) 
 • 3600 euro voor budgetcategorieën 5 tot en met 12 (of een jaarbudget groter of gelijk aan 36.905,53 euro). 

Indexaanpassing persoonsvolgend budget (PVB) in cash

De PVB-cashbudgetten worden elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de gezondheidsindex van de laatste 2 jaren. Dat betekent dat de PVB-cashbudgetten dan worden verhoogd. De budgethouder krijgt hiervan geen melding maar kan wel via het digitaal loket mijnVAPH  (opent in nieuw venster)de budgetlijn raadplegen.

Veelgestelde vragen