Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale Bescherming

Als u langdurig zware zorg nodig hebt en bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming kunt u misschien een zorgbudget krijgen voor uw kosten voor niet-medische zorg. Dat zorgbudget is een vaste vergoeding die door uw zorgkas wordt uitbetaald.

Bedrag

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 140 euro per maand. Dat bedrag is niet belastbaar.

Voorwaarden

 • U woont minstens 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel of u bent op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd in een lidstaat van de EU, een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
  • Deze jaren moeten voorafgaan, maar niet onmiddellijk voorafgaan aan uw recht op het zorgbudget: hebt u ooit een periode van 5 opeenvolgende jaren, in Vlaanderen of Brussel gewoond, dan voldoet u aan deze voorwaarde.
  • Elk kalenderjaar waarin u minstens 1 dag in Vlaanderen of Brussel woonde, wordt beschouwd als een volledig jaar.
  • Het jaar waarin uw recht op het zorgbudget ingaat, telt niet mee voor de termijn van 5 jaar.
  • Onder ‘wonen’ wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister’.
  • Die woonvoorwaarde geldt niet voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.
 • U bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming en dus ook bij een zorgkas.
  • U kunt maar bij 1 zorgkas een zorgbudget aanvragen.
 • U bent ernstig en langdurig zorgbehoevend.

Verblijft u in een serviceflat, een centrum voor kortverblijf of gaat u naar een dagverzorgingscentrum? Dat wordt beschouwd als thuis wonen en dan moet u uw zorgbehoefte ook aantonen met een attest.

Geen recht op zorgbudget

U hebt geen recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in deze gevallen:

 • U krijgt een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(opent in nieuw venster) (bij meerderjarigen).
  • Er is een overgangsmaatregel voor personen die gestart zijn met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp vóór of op 1 januari 2017. Neem contact op met uw zorgkas voor meer informatie.
 • U krijgt een persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(opent in nieuw venster) (bij minderjarigen).
 • U verblijft voltijds in een Multifunctioneel Centrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(opent in nieuw venster) (voor personen tot 21 jaar, of uitzonderlijk tot 25 jaar).
 • U verblijft in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
 • U verblijft voltijds in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen.
 • U krijgt ambulante ondersteuning van een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
 • U bent ingeschreven in een internaat of internaat met permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs.

Als u voltijds verblijft in een Multifunctioneel Centrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, of een minderjarigenvoorziening buiten Vlaanderen, hebt u wél recht op een zorgbudget: als u meer dan 30 dagen afwezig bent uit de minderjarigenvoorziening in de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

Bent u meer dan 100 dagen afwezig uit de minderjarigenvoorziening in die periode? Dan hebt u recht op 2 zorgbudgetten. U krijgt die zorgbudgetten alleen als u op 31 augustus een lopend dossier hebt bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Automatische toekenning

Soms hoeft u zelf geen aanvraag te doen. Uw zorgkas geeft u dan automatisch het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zodra u daar recht op hebt.

Bij mantel- en thuiszorg hebt u automatisch recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in de volgende situaties:

 • U doet een beroep op een erkende dienst voor gezinszorg of aanvullende thuiszorg en u hebt minstens score 13 of minstens 5,5 punten op de som van de modules ADL en IADL op de BelRAI Screener
 • U hebt minstens score 15 op de medisch-sociale schaal voor het onderzoek naar het recht op een integratietegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of het zorgbudget ouderen
 • U hebt minstens score 18 op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag)

Ook bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra en de psychiatrische verzorgingstehuizen krijgen automatisch hun zorgbudget.

Die automatische toekenning van het zorgbudget gebeurt op basis van gegevensstromen. Om uw dossier te vervolledigen, kan uw zorgkas bijkomende gegevens opvragen, zoals het rekeningnummer waarop het zorgbudget betaald moet worden.

Voor bepaalde personen die in een woonzorgcentrum verblijven, is een automatische toekenning van het zorgbudget niet mogelijk. Voor die personen moet u zelf het zorgbudget aanvragen. Het gaat om:

 1. comapatiënten die worden opgenomen met een niet aangeboren hersenaandoening
 2. personen met MS, ALS of de ziek­te van Hun­ting­ton die worden opgenomen binnen de bijkomende conventie
 3. personen die via een verzekeringsmaatschappij worden vergoed na een ongeval.

Zorgbudget zelf aanvragen

U moet het zorgbudget zelf aanvragen in de volgende situaties:

 1. U woont thuis of in een serviceflat en hebt geen attest dat leidt tot een automatische toekenning.
 2. U verblijft in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis buiten Vlaanderen dat niet door de Vlaamse overheid is erkend, bijvoorbeeld een woonzorgcentrum in Brussel.
 3. U verblijft in een woonzorgcentrum en een automatische toekenning is niet mogelijk.

Stappen om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan te vragen

 • Stap 1

  Vul het juiste formulier in

  U kunt het formulier ook aanvragen bij uw zorgkas, ziekenfonds en het OCMW.

 • Stap 2

  Voeg een attest toe

  Verblijft u in een woonzorgcentrum buiten Vlaanderen (dat niet erkend is door de Vlaamse overheid) of een psychiatrisch verzorgingstehuis? Dan moet u een verblijfsattest(Word bestand opent in nieuw venster) aan uw zorgkas bezorgen. Vraag dat attest aan de voorziening of laat dit formulier invullen door uw voorziening.

 • Stap 3

  Verstuur de documenten

  Bezorg uw ondertekende formulier en attest aan uw zorgkas.

Na uw aanvraag

Uw zorgkas moet een beslissing nemen binnen de 3 maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. U hebt alleen recht op het zorgbudget als u aan alle voorwaarden voldoet en een positieve beslissing van uw zorgkas kreeg.

U kunt een beroep indienen bij het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming als u niet akkoord gaat met de beslissing van uw zorgkas.

Start en duur van het zorgbudget

Lees meer over de start en de duur van het recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. En over de verlenging, wijziging en stopzetting van uw recht op een zorgbudget.