Gedaan met laden. U bevindt zich op: In beroep gaan tegen een beslissing over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

In beroep gaan tegen een beslissing over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Gaat u niet akkoord met een beslissing van uw zorgkas over een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden? Dan kunt u een beroep indienen bij het Agentschap  Vlaamse Sociale Bescherming. Op deze pagina leest u er meer over.

Waartegen beroep indienen

U of uw vertegenwoordiger kan een beroep indienen tegen de volgende beslissingen van de zorgkas:

  • beslissing over uw aanvraag voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, waarbij de zorgkas besliste dat u niet voldoet aan de formele voorwaarden om voor een zorgbudget in aanmerking te komen
  • de beslissing als gevolg van een controle van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden.
  • beslissing over de herziening, verlenging en stopzetting van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  • de beslissing over de terugvordering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  • de beslissing tot schorsing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, bijvoorbeeld omdat u of uw vertegenwoordiger bewust informatie heeft achtergehouden of bewust foute informatie heeft verstrekt.

Dossiertaks

Als u een beroep indient betaalt u een dossiertaks van 75 euro aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Hebt u recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u maar 37,50 euro dossiertaks. In bepaalde situaties moet u geen dossiertaks betalen.

U krijgt de dossiertaks terugbetaald als er een positieve beslissing wordt genomen bij uw beroep.

Procedure

U hebt 90 kalenderdagen de tijd om een beroep in te dienen. Die termijn begint te lopen vanaf de dag nadat u de beslissing van uw zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming gaat ervan uit dat u de beslissing uiterlijk 5 dagen na de verzenddatum hebt ontvangen. Hebt u de beslissing later ontvangen? Vraag dan een schriftelijke verklaring aan uw zorgkas over de effectieve verzenddatum van de beslissing. Stuur die verklaring mee met uw beroepschrift.

Dien het beroep in via het online formulier(opent in nieuw venster). U krijgt dan een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als zorgbehoevende hoeft u het beroep niet zelf in te dienen. Dat kan ook door een andere persoon gebeuren. De persoon die het beroep indient, moet inloggen met het eigen e-ID. Die ID-gegevens worden niet bewaard in het dossier.

Alle briefwisseling voor de administratieve beroepscommissie stuurt u aangetekend naar, of geeft u tegen ontvangstbewijs af op volgend adres:

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Secretariaat administratieve beroepscommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 37, 1030 Brussel.

Volgens de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Die voorwaarde geldt alleen voor personen die in Vlaanderen of Brussel wonen.

Motivering van uw beroep

Negatieve beslissing op basis van een score door een andere indicatiesteller dan controleorgaan Mediwe

Kreeg u een negatieve beslissing van uw zorgkas, op basis van een BelRAI Screener of BEL-foto opgemaakt door een andere indicatiesteller dan het controleorgaan Mediwe? Dan zal een onafhankelijke indicatiesteller opnieuw langskomen om een nieuwe score af te nemen. U zult dan een beslissing op basis van die nieuwe score krijgen. U moet uw beroep in dat geval niet motiveren of met redenen omkleden. U hoeft ook geen medische of andere documenten te bezorgen.

Negatieve beslissing op basis van een score door controleorgaan Mediwe

Dient u een beroep in tegen een negatieve beslissing van uw zorgkas op basis van een score van het controleorgaan Mediwe? Uw beroep kan aanvaard worden als u het motiveert. Dat betekent dat u kort uitlegt waarom u niet akkoord gaat met de beslissing van uw zorgkas. Vindt u bijvoorbeeld dat er verkeerd is gemeten hoe zorgbehoevend u bent? Argumenteer dan in het beroepschrift waarom de toegekende punten te laag zijn.

Voeg eventueel de volgende documenten bij uw beroepschrift:

  • medische verslagen
  • verslagen van maatschappelijk werkers of andere zorgverleners.

Behandeling

Als uw beroepschrift ontvankelijk is, bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. De administratieve beroepscommissie oordeelt dan over hoe uw zorgbehoefte was op het moment van de meting.

Is uw zorgbehoefte groter geworden na de datum van de betwiste meting of indicatiestelling, dan kan de administratieve beroepscommissie daar geen rekening mee houden. In dat geval dient u beter geen beroep in, maar doet u een nieuwe aanvraag voor een zorgbudget.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt een gemotiveerde beslissing binnen 1 maand na ontvangst van het advies. U krijgt die binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als u niet akkoord gaat met die beslissing kunt u binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.