Gedaan met laden. U bevindt zich op: In beroep gaan tegen een beslissing over de terugvordering van een zorgbudget

In beroep gaan tegen een beslissing over de terugvordering van een zorgbudget

Uw zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. U moet dat zorgbudget dan terugbetalen. Vindt u die beslissing onterecht? Dan kunt u een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Op deze pagina leest u er meer over.

Terugvordering ongedaan maken of beperken

Een terugvordering kan in 2 situaties beperkt of teruggedraaid worden:

  • Uw inkomen ligt onder de armoedegrens(opent in nieuw venster). Voeg in dat geval het laatste aanslagbiljet van uw personenbelasting bij uw bezwaar.
  • Uw inkomen ligt boven de armoedegrens(opent in nieuw venster), maar u kunt het gevraagde bedrag niet betalen omdat u uitzonderlijke kosten hebt door uw verminderde zelfredzaamheid. U kunt in dat geval de volgende bewijsstukken bij uw bezwaar voegen:
    • een verslag opgesteld door de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds of het OCMW, met een opsomming van de uitzonderlijke kosten en de motivering dat de kosten een gevolg zijn van uw verminderde zelfredzaamheid
    • een factuur van de uitzonderlijke kosten die een gevolg zijn van uw verminderde zelfredzaamheid.

Procedure

U hebt 90 kalenderdagen de tijd om een beroep in te dienen. Die termijn begint te lopen vanaf de dag nadat u de beslissing tot terugvordering van uw zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming gaat ervan uit dat u de beslissing uiterlijk 5 dagen na de verzenddatum hebt ontvangen. Hebt u de beslissing later ontvangen? Vraag dan een schriftelijke verklaring aan uw zorgkas over de effectieve verzenddatum van de beslissing. Stuur die verklaring mee met uw beroepschrift.

Dien het beroep in via het online formulier(opent in nieuw venster). U krijgt dan een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als zorgbehoevende hoeft u het beroep niet zelf in te dienen. Dat kan ook door een andere persoon gebeuren. De persoon die het beroep indient, moet inloggen met het eigen e-ID. Die ID-gegevens worden niet bewaard in het dossier.

Alle briefwisseling voor de administratieve beroepscommissie stuurt u aangetekend naar, of geeft u tegen ontvangstbewijs af op volgend adres:

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Secretariaat administratieve beroepscommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 37, 1030 Brussel.

Volgens de taalwetgeving moeten alle documenten gericht aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het Nederlands worden opgesteld. Die voorwaarde geldt alleen voor personen die in Vlaanderen of Brussel wonen.

Behandeling

Als uw beroepschrift ontvankelijk is, bezorgt het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. De administratieve beroepscommissie oordeelt dan over hoe uw zorgbehoefte was op het moment van de meting.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt een gemotiveerde beslissing binnen 1 maand na ontvangst van het advies. U krijgt die binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als u niet akkoord gaat met die beslissing kunt u binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.