Projecten in de kijker

Genderklik

Genderklik ((opent in nieuw venster)) maakt komaf met hokjes voor vrouwen en mannen in de samenleving. De website gaat dieper in op vragen over gender en gendermechanismen en toont hoe die mechanismen ook hun effect hebben in ons dagelijkse leven. De website werd gerealiseerd door ABB en wordt beheerd door RoSa vzw.

Kleurrijke verhalen voor rebelse meisjes

Meisjes of tieners met een migratieachtergrond warm maken voor een technische of wetenschappelijke STEAM-studie ((opent in nieuw venster)) (STEAM staat voor science, technology, engineering, arts and mathematics). Dit door hen in contact te brengen met het werk en de verhalen van rolmodellen (wetenschappers, ingenieurs, kunstenaars met een migratieachtergrond) en door genderstereotypen te doorbreken.
Het project wordt uitgevoerd door vzw Ella met een projectsubsidie van ABB.

Gedeeld en betrokken ouderschap

De projectoproep “Gedeeld en betrokken ouderschap” van 2021 behelst projecten die gedeeld ouderschap stimuleren en ondersteunen voor zowel vaders, moeders, actoren op het vlak van opvoedingsondersteuning, hulpverlening, onderwijs, werk, media, ... Bijzondere aandacht gaat naar de vaderrol in de opvoeding, waardering van vaderschap in de samenleving en ouders binnen een kwetsbare gezinssituatie.

Bekijk hier de geselecteerde projecten in 2021 (Word bestand)

Recente onderzoeken en monitoren

 • Gendersyntheserapport (GK-VSA) ((opent in nieuw venster)): Dit rapport focust op de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen.
 • Rapport Evenwichtige Participatie ((opent in nieuw venster)) (MEP-Rapport) van vrouwen en mannen in Vlaamse advies- en bestuursorganen: Het nieuwe MEP-rapport 2021 maakt deel uit van het rapport deugdelijke bestuur 2021 – 2022. Het MEP-decreet stelt dat ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van Vlaamse advies- en bestuursorganen van hetzelfde geslacht mogen zijn. Zo niet kunnen zij niet rechtsgeldig beraadslagen of beslissen.

Beleidsdocumenten

Subsidieaanvraag

 • Lokale besturen en andere organisaties kunnen met de Projectoproep Gelijke kansen een subsidie aanvragen voor projecten werken aan een meer evenwichtige participatie van mannen en vrouwen. Voorstellen kunnen zich onder meer situeren op domeinen zoals:
  • meer genderevenwicht in onderwijs- en opleidingsrichtingen, in het bijzonder meer vrouwen in STEM- en ICT richtingen en meer mannen in zorgopleidingen;
  • stimuleren van genderneutrale beeldvorming en bestrijden van genderstereotype beeldvorming;
  • innovaties rond genderevenwicht in bedrijfssectoren;
  • stimuleren van genderevenwicht in ondernemerschap;
  • het dichten van de zorgkloof of het ondersteunen van de combinatie arbeid-werk in genderperspectief (evenwicht in verdeling werk, zorg, vrije tijd);
  • initiatieven die mannen stimuleren meer ouderschapsverlof op te nemen en het taboe errond wegnemen;
  • bestrijden van gendergerelateerd geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • het naar voren brengen van vrouwelijke rolmodellen, zeker in domeinen die traditioneel een mannelijke connotatie hebben;
  • het naar voren brengen van mannelijke rolmodellen die traditioneel een vrouwelijke connotatie hebben.
 • Plan Samenleven
  • Lokale besturen kunnen met het Plan Samenleven bij de acties 10, 16 en 17 ondersteuning vragen voor een lokaal genderbeleid respectievelijk om vrouwen met migratieroots toe te leiden naar het ondernemerschap en tegen intimidatie en discriminatie op basis van gender.