Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gender Samenleven

Gender

We streven naar een evenwichtige participatie van mannen en vrouwen aan de verschillende domeinen van de samenleving. Onbewust koppelen we nog al te gemakkelijk bepaalde beroepen, maar ook eigenschappen en talenten aan een bepaald biologisch geslacht.  Discriminatie, de genderloopbaankloof en gendergerelateerd geweld bestrijden we door deze stereotypen en traditionele rolpatronen te doorbreken.

Anders dan het biologische geslacht, verwijst het concept gender naar het sociale geslacht, de ideeën en verwachtingen die met ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ in verband worden gebracht. Deze zijn sociaal en cultureel bepaald en veranderlijk.

Projecten in de kijker

Genderklik

Genderklik(opent in nieuw venster) maakt komaf met hokjes voor vrouwen en mannen in de samenleving. De website gaat dieper in op vragen over gender en gendermechanismen en toont hoe die mechanismen ook hun effect hebben in ons dagelijkse leven. De website werd gerealiseerd door ABB en wordt beheerd door RoSa vzw.

Kleurrijke verhalen voor rebelse meisjes

Meisjes of tieners met een migratieachtergrond warm maken voor een technische of wetenschappelijke STEAM-studie(opent in nieuw venster) (STEAM staat voor science, technology, engineering, arts and mathematics). Door hen in contact te brengen met het werk en de verhalen van rolmodellen stond centraal in dit project dat tot stand kwam met projectmiddelen van Gelijke Kansen.


Ella vzw lanceerde na afloop van het project het boek “Kleurrijke verhalen voor rebelse meisjes”. In dit boek worden het werk én de vele verhalen van wetenschapsters, ingenieurs en kunstenaars met een migratieachtergrond in de spotlights gezet. Het stereotiepe beeld van technische beroepen en studierichtingen heeft immers vaak tot gevolg dat weinig meisjes en vrouwen kiezen voor STEAM-opleidingen en -beroepen. Dit boek doorprikt de stereotypen door andere beelden en verhalen zichtbaar te maken in 47 portretten. Ze bestaan immers wel degelijk, de vrouwelijke IT-ers van kleur, de kunstenaressen met migratieachtergrond, de wetenschapsters van diverse origine. Ze praten over wie hen inspireerde, welke drempels ze tegenkomen, wat ze doen als hun buitenlands diploma niet erkend wordt.

Het boek is een samenwerking tussen Sayira Maruf (psycholoog, seksuoloog en schrijfster) en illustrator Britt Lise van Putten en is verkrijgbaar bij uitgeverij EPO(opent in nieuw venster).

Recente onderzoeken en monitoren

 • Gendersyntheserapport (GK-VSA): Dit rapport focust op de maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen in Vlaanderen.
 • Rapport Evenwichtige Participatie (MEP-Rapport) van vrouwen en mannen in Vlaamse advies- en bestuursorganen: Het nieuwe MEP-rapport 2021 maakt deel uit van het rapport deugdelijke bestuur 2021 – 2022. Het MEP-decreet stelt dat ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van Vlaamse advies- en bestuursorganen van hetzelfde geslacht mogen zijn. Zo niet kunnen zij niet rechtsgeldig beraadslagen of beslissen.

Beleidsdocumenten

Subsidieaanvraag

 • Lokale besturen en andere organisaties kunnen met de Projectoproep Gelijke kansen een subsidie aanvragen voor projecten werken aan een meer evenwichtige participatie van mannen en vrouwen. Voorstellen kunnen zich onder meer situeren op domeinen zoals:
  • meer genderevenwicht in onderwijs- en opleidingsrichtingen, in het bijzonder meer vrouwen in STEM- en ICT richtingen en meer mannen in zorgopleidingen;
  • stimuleren van genderneutrale beeldvorming en bestrijden van genderstereotype beeldvorming;
  • innovaties rond genderevenwicht in bedrijfssectoren;
  • stimuleren van genderevenwicht in ondernemerschap;
  • het dichten van de zorgkloof of het ondersteunen van de combinatie arbeid-werk in genderperspectief (evenwicht in verdeling werk, zorg, vrije tijd);
  • initiatieven die mannen stimuleren meer ouderschapsverlof op te nemen en het taboe errond wegnemen;
  • bestrijden van gendergerelateerd geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag;
  • het naar voren brengen van vrouwelijke rolmodellen, zeker in domeinen die traditioneel een mannelijke connotatie hebben;
  • het naar voren brengen van mannelijke rolmodellen die traditioneel een vrouwelijke connotatie hebben.
 • Plan Samenleven
  • Lokale besturen kunnen met het Plan Samenleven bij de acties 10, 16 en 17 ondersteuning vragen voor een lokaal genderbeleid respectievelijk om vrouwen met migratieroots toe te leiden naar het ondernemerschap en tegen intimidatie en discriminatie op basis van gender.