Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inburgering Herkomst

Inburgering

In Vlaanderen en Brussel wonen mensen die afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld. De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat die nieuwe burgers volop kunnen deelnemen aan de samenleving en biedt daarom een inburgeringstraject aan.

Inburgeringstraject

Een inburgeringstraject ondersteunt een nieuwkomer om zijn plaats te vinden in de samenleving. Inburgeraars krijgen kansen om tot een grotere zelfredzaamheid te komen en deel te nemen aan de maatschappij.

Het inburgeringstraject bestaat uit 4 onderdelen:

Het Integratie- en Inburgeringsdecreet vormt het regelgevend kader voor het inburgeringsbeleid. De agentschappen Integratie en Inburgering werken het beleid verder uit en begeleiden de inburgeraars op maat tijdens het inburgeringtraject. Op hun websites lees je alle praktische informatie over de trajectbegeleiding. De agentschappen voor inburgeringstrajecten zijn:

Inburgeraars kunnen na het behalen van hun inburgeringsattest in een vervolgtraject stappen. Ze volgen bijvoorbeeld vervolgcursussen Nederlands als voorbereiding op hogere studies. Of ze nemen deel aan een beroepsopleiding of een opleiding tot zelfstandig ondernemer.

Beslissing op basis van het arrest Grondwettelijk Hof over het Wijzigingsdecreet NT2

Het Grondwettelijk Hof heeft op 20 juli 2023 een uitspraak(PDF bestand opent in nieuw venster) gedaan over de zaak die werd aangespannen rond de NT2-pijler van het hertekende inburgeringsbeleid.

Dit arrest vernietigt artikel 7, 6° en 9°. Dat artikel sloot verplichte inburgeraars uit van de bestaande vrijstellingen van inschrijvingsgeld voor NT2-opleidingen van Richtgraad 1. Door de uitspraak komen verplichte inburgeraars wel in aanmerking voor de bestaande hele en gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor die opleidingen.

Voor de pijler Maatschappelijke Oriëntatie, waarvan de retributie sowieso ingaat op 1 september 2023, stonden dezelfde bepalingen in de regelgeving. Die vrijstellingsgronden zullen we dus ook toepassen voor verplichte inburgeraars die maatschappelijke oriëntatie moeten volgen.

Bepaalde categorieën van verplichte inburgeraars en van rechthebbende inburgeraars kunnen we dus vrijstellen van de retributie voor de lessen en de test Maatschappelijke Oriëntatie.

Mogelijkheden tot vrijstelling zijn:

 1. inburgeraars die ingeschreven zijn in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 2. inburgeraars die geen houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs en ingeschreven zijn voor geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren of Regie over het Eigen Leren, een opleiding in de leergebieden van de basiseducatie of een opleiding in de studiegebieden aanvullende algemene vorming of algemene vorming;
 3. inburgeraars die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën;
 4. inburgeraars die gedetineerd zijn zoals is bepaald in artikel 2, 16° bis, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
 5. inburgeraars die werkzoekend zijn, zoals bepaald in artikel 2, 47° bis, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
 6. inburgeraars die niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn en nog geen recht op een inschakelingsuitkering hebben verworven;
 7. inburgeraars die ingeschreven zijn voor een opleiding zoals bedoeld in artikel 64bis van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;
 8. minderjarige inburgeraars als vermeld in artikel 26, §1, eerste lid, 3°, van dit decreet.”;

Handhaving

Het inburgeringstraject is voor sommige inburgeraars een verplichting. De verplichte inburgeraars moeten zich aanmelden binnen de 3 maanden en moet de doelen uit hun inburgeringscontract behalen. Als dat lukt, ontvangen ze een inburgeringattest.

Verplichte inburgeraars die het traject niet correct volgen, riskeren een administratieve sanctioneringsprocedure als 1 van de agentschappen Integratie en Inburgering een inbreuk op de inburgeringsplicht vaststellen.

Inbreukdossiers belanden bij de handhavingsambtenaren van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die beslissen of de verplichte inburgeraar een administratieve geldboete van minimum 50 euro of maximum 5.000 euro krijgt. De Vlaamse Belastingdienst start een gedwongen invordering als de verplichte inburgeraar de administratieve geldboete niet betaalt.

Het systeem van de administratieve geldboete schort de inburgeringsplicht niet op. Een verplichte inburgeraar kan meerdere inbreuken oplopen. Bij elke nieuwe inbreuk loopt die het risico op een boete en elke keer wordt die hoger tot maximaal 5.000 euro.

De handhavingsambtenaren zijn enkel bevoegd voor inbreukdossiers van verplichte inburgeraars die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen.

In het kader van het handhavingsbeleid voor inburgering verwerkt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) persoonsgegevens van verplichte inburgeraars in een cliëntvolgsysteem. We respecteren uw privacy en behandelen deze gegevens vertrouwelijk. We verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen uitvoeren. Dit staat beschreven in deze Privacyverklaring(PDF bestand opent in nieuw venster).

De sanctioneringsprocedure start als de verplichte inburgeraar:

 • zich niet meldt binnen de 90 dagen na het ontstaan van zijn inburgeringsplicht bij een (stedelijk) agentschap Integratie en Inburgering;

 • het inburgeringstraject onrechtmatig vroegtijdig beëindigt;

 • de doelstellingen van het inburgeringstraject niet behaalt en niet regelmatig deelnam aan het vormingspakket Nederlands en/of maatschappelijke oriëntatie;

 • geen Nederlands spreekt op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen binnen de 24 maanden na het uitreiken van het inburgeringsattest.

De verplichte inburgeraars hebben tijdens de procedure het recht om zich schriftelijk en/of via een hoorzitting te verweren tegen de zaken die hun te laste gelegd worden.