Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integratie Herkomst

Integratie

Het Vlaamse integratiebeleid richt zich op onze hele samenleving, met een speciale aandacht voor personen van buitenlandse herkomst. Het is erop gericht om de gevolgen die migratie met zich meebrengt op te vangen en te mediëren. De Vlaamse regering streeft maximaal naar een inclusief samenleven: niet naast elkaar maar mét elkaar.

Projecten in de kijker

Verbindingsambassadeurs

Het Agentschap Integratie en Inburgering begeleidt lokale besturen om te groeien in toegankelijkheid voor jongeren met een migratieachtergrond naar vrijetijdsactiviteiten. Op de webpagina over vrije tijd voor nieuwkomers(opent in nieuw venster) vinden lokale besturen een berg aan inspiratie en tips om jonge nieuwkomers vlot te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.

Een aantal lokale besturen worden reeds ondersteund bij het inzetten op toeleiding van kwetsbare jongeren naar jeugdwerk om zo de diversiteit te versterken via de projecten “verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk(opent in nieuw venster)”. De Karel De Grote Hogeschool capteert en deelt goede praktijken tot begin juli 2023.

Recente onderzoeken en monitoren

Netwerkgroep integratieonderzoek

Met de netwerkgroep willen we onderzoekers met interesse in integratie-onderzoek samenbrengen om informatie uit te wisselen en kennis op te bouwen. Deze netwerkgroep komt tweemaal per jaar samen. Er wordt telkens uitgebreid tijd gemaakt om zicht te krijgen op de lopende en geplande onderzoeken. Ook enkele relevante sprekers worden uitgenodigd om hun onderzoek voor te stellen.

Vorige edities:

  • Minderjarige nieuwkomers (18/12/2019)
  • Intersectionaliteit: Seksuele identiteit en buitenlandse herkomst (27/02/2019)
  • Vluchtelingen (16/10/2018)
  • Media (23/02/2018)
  • Eerste kennismaking met de netwerkgroep (02/06/2017)

Survey Samenleven in Diversiteit

Grootschalige bevraging afgenomen bij specifieke herkomstgroepen met als doel het in kaart brengen van die aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

Lokale integratiescan

In kaart brengen van integratie bij de lokale besturen op basis van een selectie van 59 relevante indicatoren uit de Gemeente- Stadsmonitor

Barometer Samenleven

De jaarlijkse evoluties in het integratiebeleid overzichtelijke en toegankelijke manier presenteren. De focus ligt op herkomst (BE/EU/niet-EU) en generatie (eerste/tweede).

Vlaamse Integratie- en Inburgeringsmonitor

Ontsluiting van een groot aantal indicatoren over integratie en inburgering in Vlaanderen, afkomstig uit administratieve data en bevragingen.

Horizontaal beleid

Er zijn verschillende doelstellingen binnen het Horizontaal Integratie en Gelijke Kansenbeleidsplan 2020-2024 waar aandacht wordt gevestigd op integratie. Zo krijgt bijvoorbeeld de Nederlandse taal een belangrijke rol als verbindende factor in de samenleving toebedeelt. Ook de uitbouw van een sterk netwerk voor nieuwkomers staat centraal. Het plan legt een sterke nadruk op opleiding en werk, die aangeduid worden als de belangrijkste hefbomen voor participatie aan de samenleving, al te meer voor nieuwkomers. Er wordt een focus gelegd op de gedeelde Vlaamse identiteit en de waarden die daarmee gepaard gaan; om deze eigen te maken acht het plan dialoog tussen burgers cruciaal. Daarmee samenhangend wordt de nadruk gelegd op de inclusieve Vlaamse samenleving en worden discriminatie, racisme en seksisme als funest beschouwd voor het democratisch samenleven in diversiteit.

Het Plan Samenleven. gelanceerd op 1 april 2022, spoort lokale besturen aan om met het Horizontaal Integratie- en Gelijke Kansenbeleidsplan aan de slag te gaan. Neem een kijkje welke acties van het Plan Samenleven bijdragen tot sterkere integratie.

Beleidsdocumenten

Het integratiebeleid is decretaal geregeld en onderbouwd door beleidsnota’s en de BBT. Lees de beleidsdocumenten.