Welke projecten en waarom?

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in armoedebestrijding. Tussen Vlaamse gemeenten is er een grote diversiteit in armoede, context, organisatie en aanpak ervan. Het doel van deze oproep is dat lokale besturen met een succesvolle beleidsaanpak van armoede het armoedebeleid van collega-besturen versterken.

Een medewerker van een bepaalde gemeente of stad kan een collega-medewerker van een andere gemeente of stad helpen om daar de succesvolle aanpak te introduceren. Met deze interlokale uitwisseling wordt de lokale expertiseopbouw versneld en kan Vlaanderen het lokaal armoedebestrijdingsbeleid naar een hoger niveau tillen.

Deze oproep ondersteunt uitwisseling hierover tussen twee of meer besturen waarin één bestuur fungeert als aanbiedende gemeente A en de andere(n) als vragende gemeente(n) B.

Concreet kan de uitwisseling plaatsvinden onder de vorm van:

 • mentoring door een beleidsmedewerker van gemeente A (aanbiedende gemeente) bij gemeente(n) B (vragende gemeente(n))
 • en/of stage door een beleidsmedewerker van gemeente(n) B (vragende gemeente) bij gemeente A (aanbiedende gemeente)

Mentoring en stage kunnen gecombineerd worden in één traject. In samenspraak met de VVSG kan ook een specifiek model ontwikkeld worden op maat van de deelnemende lokale besturen (bijvoorbeeld op referentieniveau).

Het lokaal bestuur dat een ervaren medewerker ter beschikking stelt, kan hiervoor projectsubsidies krijgen. De duur en de intensiteit van de samenwerking varieert van project tot project en hangt af van de overeenkomst tussen de lokale besturen over de inhoud en aanpak van het specifieke uitwisselingstraject.

Inhoudelijk kunnen ze diverse specifieke expertises over het armoedebeleid uitwisselen, zoals:

 • lokale regie
 • participatief werken met mensen in armoede
 • werken met relevante data en tools
 • grondrechtenbenadering van armoede
 • specifieke goede praktijken en uitvoerende acties, bijvoorbeeld over preventie van dak- en thuisloosheid
 • transversaal en integraal beleid met linken naar energie, integratie, werk, huisvesting, onderwijs, vrije tijd,…
 • impactmeting

Naast deze inhoudelijke uitwisseling, kan uiteraard ook de organisatorische inbedding in functie van een effectief en klantgericht beleid, deel van de uitwisseling zijn. De uitwisseling beoogt telkens een duurzaam effect en is dan ook gericht op de implementatie van de specifieke kennis en ervaring van een bestuur in de beleidspraktijk van een andere bestuur.

Subsidie

Om deze interlokale uitwisseling te stimuleren, is voor deze oproep een budget van 250.000 euro voorzien. De subsidie zet in op personeelskosten. Het lokaal bestuur dat een mentor of mentoren ter beschikking stelt, kan hiervoor een compensatie ontvangen. Deze compensatie wordt berekend op basis van het brutosalaris van de betreffende mentor(en), in verhouding tot de aan het project bestede tijd en bedraagt maximaal 50% van de loonkost. Per project kunnen lokale besturen maximaal 40.000 euro aanvragen.

Hoe dien je een aanvraag in?

De VVSG speelt een verbindende rol bij de matching van besturen en bij de verdere begeleiding van het traject:

 • Lokale besturen die willen intekenen op deze projectoproep als ‘aanbiedend’ of als ‘vragend’ bestuur, kunnen zich melden bij de VVSG op het mailadres: dewisselaar@vvsg.be(opent in uw e-mail applicatie) .
 • De VVSG doet de matching van vraag en aanbod.
 • Een actieplan en overeenkomst tussen de besturen wordt opgesteld en ondertekend.

Het ‘aanbiedend’ bestuur dient de subsidieaanvraag en de overeenkomst tussen de besturen in per mail naar samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Wat is de looptijd van het project?

Het geselecteerde project kan 6 weken na de indieningsdatum starten. De lokale besturen die een subsidie zullen ontvangen, krijgen een voorschot van 80% uitbetaald na vastlegging van de subsidie.

De duur van het project, hangt af van de overeenkomst tussen de besturen over de inhoud en de aanpak van het project. De maximale duur is 12 maanden.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure bestaat uit 2 fases: de ontvankelijkheidsanalyse en de beoordeling.

Is je aanvraag ontvankelijk?

De aanvraag is ontvankelijk als hij voldoet aan deze ontvankelijkheidscriteria:

 • Het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) is volledig ingevuld.
 • De aanvraag is in het Nederlands opgesteld.
 • De aanvraag is ondertekend door het indienend bestuur (aanbiedend bestuur).
 • De aanvraag bevat de nodige bijlage zoals vermeld in het formulier: een door de betrokken besturen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.
 • De aanvraag is correct ingediend bij samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
 • De aanvraag is ten laatste op 16 november 2023 verstuurd.

Als de aanvraag ontvankelijk is, krijg je een ontvangstmelding.

Als de projectaanvraag verstuurd is na 16 november 2023 of niet de nodige documenten omvat, wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en inhoudelijk niet beoordeeld.

Hoe wordt je aanvraag beoordeeld?

Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. In de beoordelingsanalyse wordt de projectaanvraag getoetst aan deze criteria:

 • De doelstelling van de uitwisseling is gericht op implementatie van een specifieke kennis en ervaring over armoedebeleid van een bestuur in de beleidspraktijk van een ander bestuur.
 • Dit gebeurt met een uitwisseling van een medewerker als mentor uit de aanbiedende gemeente naar de vragende gemeente en/of met een uitwisseling als stagiair van de vragende gemeente naar de aanbiedende gemeente.
 • De verhouding tussen de voorziene inspanningen en de gevraagde subsidies is realistisch.
 • De betrokken medewerkers van de lokale besturen zijn bereid deel te nemen aan het begeleidingstraject van de VVSG.
 • Het lokaal bestuur vraagt maximaal 50% financiering van de loonkost die in het project wordt besteed aan de Vlaamse overheid b.v. indien bestede tijd 1/5de VTE gedurende een jaar, dan kan daarvan maximaal 50% worden aangevraagd via deze projectfinanciering. Het gevraagde bedrag overschrijdt bovendien de 40.000 euro per project niet.
 • Het project duurt maximaal 12 maanden.

Wanneer er vragen zijn over de aanvraag, kan u ABB contacteren voor bijkomende informatie (samenleven@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)).

Elke aanvraag wordt op zichzelf behandeld op een ‘first come, first served’-basis. Projecten die eerst ingediend worden, kunnen na de goedkeuring als eerste starten.

Wat doe je na afloop van het project?

Binnen 2 maanden na afloop van het project, vraagt het lokaal bestuur de uitbetaling van het saldo. Die aanvraag bevat een financiële en inhoudelijke verantwoording van de loonkosten. Na controle van die verantwoording, wordt het saldo van de subsidie uitbetaald.

Het bestuur voegt de verantwoordingsstukken niet bij het financieel verslag, maar moet die ter beschikking houden, want ze kunnen te allen tijde opgevraagd worden.

Wanneer kan je je project indienen?

Je kan je aanvraag indienen vanaf 3 maart en ten laatste op 16 november 2023. De aanvragen worden behandeld volgens het ‘first come, first served’-principe.