Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid Subsidies

Subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Op 15 juli 2022 besliste de Vlaamse Regering om de Vlaamse gemeenten en steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) te ondersteunen bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid. Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het doel van Iedereen Digitaal is dat ieder lokaal bestuur tegen 2024 een eigen lokale digitale inclusiewerking heeft.

De subsidieaanvragen van 160 lokale besturen en de VGC werden intussen goedgekeurd. In het Ministerieel Besluit(PDF bestand opent in nieuw venster) kan u terugvinden welke besturen de subsidie zullen ontvangen.

Indieners

Er dienden 160 lokale besturen in op deze subsidieoproep. De Vlaamse Gemeenschapscommissie diende ook in voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op onderstaande kaart wordt de geografische spreiding weergegeven. In totaal wordt er 19.000.000 euro verdeeld onder de indieners volgens een vooraf vastgelegde verdeelsleutel. De 161 indieners zullen de aangevraagde middelen inzetten op een totaal van 600 acties.

Weergave
Kaart

Op onderstaande grafiek valt af te lezen op welke acties de indieners prioritair zullen inzetten. Zo wordt er door alle besturen (160) en de VGC verplicht ingezet op de actie rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers. Voor deze actie zijn er nog 32 andere projecten ingediend door de lokale besturen. Dat zorgt ervoor dat er in totaal via deze subsidieoproep 193 acties zullen worden opgezet die de individuele toegang tot internet op het thuisadres van de burger zullen bevorderen.

De lokale besturen en de VGC kunnen vanaf 1 november 2022 projecten opzetten rond de ingediende acties. De uitbetaling van de eerste schijf van 80% van het aangevraagde budget zal gebeuren vanaf januari 2023.

Aan de uitbetaling van deze subsidie wordt zowel een functionele als een financiële verantwoording gekoppeld. Onderaan deze pagina kan u terugvinden hoe deze verantwoording precies van u verwacht wordt en alle andere informatie omtrent deze subsidie.

Doelstellingen subsidie

Na de start van de eerste acties in 2022 wil de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, nieuwe ondersteuningsmogelijkheden bieden aan de lokale besturen om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen. Het gaat in dit geval om ondersteuning in de vorm van een subsidie aan de lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente om het lokale e-inclusiebeleid te versterken.

De soorten acties waarvoor een lokaal bestuur en de VGC beroep kunnen doen op de subsidie, worden opgedeeld in drie categorieën:

Om de subsidie te kunnen ontvangen, moet het lokaal bestuur ten minste inzetten op één actie uit categorie 1 (rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers). Daarnaast kan het lokaal bestuur de subsidie aanwenden voor andere acties rond e-inclusie zoals hierboven beschreven in de categorieën 1, 2 & 3.

De VGC moet daarnaast minstens 33% van de aangevraagde subsidie inzetten op een project of acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt zij samen met organisaties die wegens hun activiteiten of organisatie beschouwd moeten worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Voorwaarden

De indieners zullen met de subsidie inzetten op ten minste één actie uit categorie 1 (rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers). Daarnaast kan het lokaal bestuur de subsidie aanwenden voor andere acties rond e-inclusie zoals hierboven beschreven in de categorieën 1, 2 & 3.

Voor de VGC gelden dezelfde modaliteiten als voor de lokale besturen. Dat wil zeggen dat de VGC minstens moet inzetten op één actie rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers. De VGC moet daarnaast minstens 33% van de aangevraagde subsidie inzetten op een project of acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt de VGC samen met organisaties die wegens hun activiteiten of organisatie beschouwd moeten worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Met de resterende middelen kan de VGC, afhankelijk van de lokale noden, kiezen op welke acties rond e-inclusie het met deze subsidie nog inzet.

Als men binnen een lokaal bestuur op dit moment al inzet op één bepaalde categorie van acties zoals hierboven beschreven, is het niet verboden om in diezelfde categorie extra acties op te zetten met deze middelen. Bv. een lokaal bestuur organiseert op heden al opleidingen rond e-mail voor burgers, maar wilt nu ook opleidingen organiseren rond itsme. De opleiding itsme is dan een nieuwe actie en kan met deze middelen worden georganiseerd, ook al valt deze actie ook onder ‘competenties, vaardigheden en attitudes versterken om digitaal mee te zijn’ zoals de opleidingen rond e-mail.

Belangrijk is dat deze subsidie complementair wordt ingezet aan andere (reeds lopende) initiatieven rond e-inclusie gefinancierd met andere middelen. Zo wordt een dubbelop van gelijke acties vermeden. Dubbelfinanciering wordt niet toegestaan. Met deze subsidie zetten lokale besturen in op de (verdere) uitbouw van een e-inclusiebeleid. Op die manier reikt het lokaal bestuur een oplossing aan voor lokale noden rond e-inclusie waar nog geen actie of voldoende oplossing voor bestaat of zal bestaan.

Kleine en middelgrote lokale besturen (buiten de centrumsteden en de VGC) die al middelen ontvangen vanuit de projectoproep ‘uitbouw van een e-inclusiebeleid’, kunnen met deze middelen extra acties opzetten om het lokale e-inclusiebeleid nog te versterken en uit te rollen. Bij de controle achteraf moet het wel duidelijk blijven welke acties met de middelen vanuit de projectoproep ‘uitbouw van een e-inclusiebeleid’ worden gefinancierd en welke andere acties met de middelen binnen deze aanvraag.

Centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die al middelen ontvangen in het kader van de City Deal ‘E-inclusion by Design’(opent in nieuw venster) kunnen met deze middelen ook extra acties opzetten rond andere aspecten van e-inclusie of specifiek de verdere uitbouw van een e-inclusiebeleid. Het is niet verboden om met deze middelen ook extra acties op te zetten rond specifiek de focus van de City Deal, nl. inclusion by design (gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van lokale toepassingen). Bij de controle achteraf moet het wel duidelijk blijven welke acties met de middelen vanuit de City Deal ‘E-inclusion by Design’ worden gefinancierd en welke andere acties met de middelen binnen deze aanvraag.

Lokale besturen waar een Digibank(opent in nieuw venster) wordt opgestart, moeten complementair werken aan het aanbod van de Digibank. Waar de Digibank nog niet op in zet, daarrond kan het lokaal bestuur met deze middelen extra acties organiseren zodat er (aanvullend op de Digibank) op alle aspecten van e-inclusie wordt ingezet op het lokale niveau.

Subsidiabele kosten

De volgende personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • brutosalarissen of -lonen, met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen;
 • personeelskosten voor betrokken personeelsleden, in verhouding tot de tijd die besteed is aan de gesubsidieerde activiteiten.

De volgende werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • kosten die exclusief betrekking hebben op de uitvoering van de acties en die verifieerbaar zijn;
 • kosten voor tijdelijke medewerkers, zoals vrijwilligersvergoeding;
 • afschrijvingskosten voor de aankoop van materiaal in het kader van het project (i.c. roerende goederen), waarbij een afschrijvingstermijn van minstens 3 jaar wordt gehanteerd;
 • de huur of leasing die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van lokalen, apparatuur, infrastructuur enzovoort.

De volgende werkingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • gebruikelijke structurele werkingskosten die geen directe link hebben met de uitvoering van de acties;
 • werkingskosten waarvan de link met de inhoud van het project of de gesubsidieerde activiteit moeilijk aantoonbaar is (bijvoorbeeld verwaarloosbare gebruiksgraad);
 • overheadkosten die geen duidelijke link vertonen met het project;
 • afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur of infrastructuurwerken (i.c. onroerende goederen);
 • kosten voor reizen naar en verblijf in het buitenland.

Maximaal 10% van de door de subsidieverstrekker uiteindelijk aanvaarde uitgaven/kosten komen in aanmerking als overheadkosten. Alleen overheadkosten die direct gerelateerd zijn aan het project zijn aanvaardbaar.

Reservevorming is niet mogelijk.

Uitbetaling

Bij een ontvankelijke aanvraag zal 80% van de subsidie worden uitbetaald (timing: januari 2023).

De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten ook op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL.

De resterende 20% zal uitbetaald worden na controle van de functionele en financiële verantwoording.

Start projecten

De subsidie loopt van 1 november 2022 t.e.m. 31 december 2024. De projecten starten m.a.w. op 1 november 2022. De projecten moeten afgerond zijn op 31 december 2024.

Verantwoording

De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL.

De eindcontrole gebeurt na afloop van de subsidieperiode op basis van een functionele én financiële verantwoording:

 • Lokale besturen en de VGC dienen hun functionele verantwoording in d.m.v. een korte inhoudelijke rapportage via een formulier dat het Agentschap Binnenlands Bestuur zal open stellen op het Loket voor Lokale Besturen in de loop van 2024. Lokale besturen kunnen dit formulier via het Loket invullen tot 30 juni 2025.
 • Lokale besturen en de VGC dienen hun financiële verantwoording voor de acties binnen de categorieën (zie wat kan gefinancierd worden en wat zijn de voorwaarden) in op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen (BBC) van de jaren 2022, 2023 en 2024 met code ABB_IED_DIG_UITROL. De VGC dient de financiële verantwoording over het project of de acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt, in op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen (BBC) van de jaren 2022, 2023 en 2024 met code ABB_IED_DIG_VGC.

Voor de financiële verantwoording stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur een document op waarin de verwachtingen worden omschreven(PDF bestand opent in nieuw venster) met betrekking tot de toelichting bij de acties in de jaarrekening.

Bekijk zeker ook de opname van de webinar over de BBC-tool met specifieke acties.

Volgens artikel 7 van het Ministerieel Besluit moet het logo van de Vlaamse overheid duidelijk vermeld worden bij de communicatie rond de uitgerolde acties. U vindt de logo’s (in ZIP-formaat) op overheid.vlaanderen.be(opent in nieuw venster) (rubriek ‘Binnen Vlaanderen’).

Veelgestelde vragen

Hieronder enkele veelgestelde vragen. Deze vragen worden regelmatig geüpdatet. Vind je geen antwoord op je vraag? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Contact

Voor vragen kan je steeds terecht bij gelijkekansen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).