Het aanvraagformulier voor Vlaamse steden en gemeenten staat open in het Loket voor Lokale Besturen ((opent in nieuw venster)) (module Subsidiebeheer). De VGC kan niet indienen via het Loket, wel via e-mail.

Na de start van de eerste acties in 2022 wil de minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, Bart Somers, nieuwe ondersteuningsmogelijkheden bieden aan de lokale besturen om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen. Het gaat in dit geval om ondersteuning in de vorm van een subsidie aan de lokale besturen die inzetten op verschillende soorten acties in hun gemeente om het lokale e-inclusiebeleid te versterken. Hiervoor is in totaal een subsidie-enveloppe van 25.000.000 euro beschikbaar.

De soorten acties waarvoor een lokaal bestuur en de VGC beroep kunnen doen op de subsidie, worden opgedeeld in drie categorieën:

Om de subsidie te kunnen ontvangen, moet het lokaal bestuur ten minste inzetten op één actie uit categorie 1 (rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers). Daarnaast kan het lokaal bestuur de subsidie aanwenden voor andere acties rond e-inclusie zoals hierboven beschreven in de categorieën 1, 2 & 3.

De VGC moet daarnaast minstens 33% van de aangevraagde subsidie inzetten op een project of acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt zij samen met organisaties die wegens hun activiteiten of organisatie beschouwd moeten worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Voor wie?

Alle Vlaamse steden en gemeenten die in aanmerking komen op basis van de verdeelsleutel alsook de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen de subsidie aanvragen. Dit document toont het maximale bedrag dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kan opnemen (PDF bestand opent in nieuw venster). De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan maximum 1.875.000 euro aanvragen.

Er mag slechts 1 aanvraag per lokaal bestuur ingediend worden.

Subsidiebedrag en berekening

De totale subsidie-enveloppe is 25.000.000 euro.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan maximum 1.875.000 euro aanvragen.

Voor de Vlaamse steden en gemeenten wordt er een budget van 23.125.000 euro voorzien. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag berekend dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kan aanvragen. Dit document toont het maximale bedrag per gemeente of stad (PDF bestand opent in nieuw venster).

Het bedrag voor de Vlaamse steden en gemeenten wordt voor één zevende verdeeld op basis van het aantal inwoners van de steden en gemeenten op 1/1/2021, voor één zevende op basis van het aantal ouderen (65+) op 1/1/2021 en voor vijf zevenden op basis van de sociale parameters van het Gemeentefonds van 2021 (verdeeld volgens de weging van het Gemeentefonds), nl.:

 • het aantal personen met een voorkeursregeling in de ziekteverzekering, exclusief leefloners;
 • het aantal kortgeschoolde werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag;
 • het gemiddelde aantal geboorten in een kansarm gezin over drie jaar;
 • het aantal sociale huurappartementen;
 • het gemiddelde aantal personen dat recht heeft op een leefloon over drie jaar.

Als ondergrens wordt 3.000 euro gehanteerd. Gemeenten en steden die a.d.h.v. de bovenstaande berekeningen meer dan 3.000 euro toegewezen krijgen, kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Een lokaal bestuur dat in aanmerking komt, kan de subsidie aanvragen als het ten minste inzet op één actie uit categorie 1 (rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers). Daarnaast kan het lokaal bestuur de subsidie aanwenden voor andere acties rond e-inclusie zoals hierboven beschreven in de categorieën 1, 2 & 3.

Voor de VGC gelden dezelfde modaliteiten als voor de lokale besturen. Dat wil zeggen dat, om de subsidie te kunnen ontvangen, de VGC minstens moet inzetten op één actie rond individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers. De VGC moet daarnaast minstens 33% van de aangevraagde subsidie inzetten op een project of acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt de VGC samen met organisaties die wegens hun activiteiten of organisatie beschouwd moeten worden als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. Met de resterende middelen kan de VGC, afhankelijk van de lokale noden, kiezen op welke acties rond e-inclusie het met deze subsidie nog inzet.

Als men binnen een lokaal bestuur op dit moment al inzet op één bepaalde categorie van acties zoals hierboven beschreven, is het niet verboden om in diezelfde categorie extra acties op te zetten met deze middelen. Bv. een lokaal bestuur organiseert op heden al opleidingen rond e-mail voor burgers, maar wilt nu ook opleidingen organiseren rond itsme. De opleiding itsme is dan een nieuwe actie en kan met deze middelen worden georganiseerd, ook al valt deze actie ook onder ‘competenties, vaardigheden en attitudes versterken om digitaal mee te zijn’ zoals de opleidingen rond e-mail.

Belangrijk is dat deze subsidie complementair wordt ingezet aan andere (reeds lopende) initiatieven rond e-inclusie gefinancierd met andere middelen. Zo wordt een dubbelop van gelijke acties vermeden. Dubbelfinanciering wordt niet toegestaan. Met deze subsidie zetten lokale besturen in op de (verdere) uitbouw van een e-inclusiebeleid. Op die manier reikt het lokaal bestuur een oplossing aan voor lokale noden rond e-inclusie waar nog geen actie of voldoende oplossing voor bestaat of zal bestaan.

Kleine en middelgrote lokale besturen (buiten de centrumsteden en de VGC) die al middelen ontvangen vanuit de projectoproep ‘uitbouw van een e-inclusiebeleid’ ((opent in nieuw venster)), kunnen met deze middelen extra acties opzetten om het lokale e-inclusiebeleid nog te versterken en uit te rollen. Bij de controle achteraf moet het wel duidelijk blijven welke acties met de middelen vanuit de projectoproep ‘uitbouw van een e-inclusiebeleid’ worden gefinancierd en welke andere acties met de middelen binnen deze aanvraag.

Centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie die al middelen ontvangen in het kader van de City Deal ‘E-inclusion by Design’ ((opent in nieuw venster)) kunnen met deze middelen ook extra acties opzetten rond andere aspecten van e-inclusie of specifiek de verdere uitbouw van een e-inclusiebeleid. Het is niet verboden om met deze middelen ook extra acties op te zetten rond specifiek de focus van de City Deal, nl. inclusion by design (gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van lokale toepassingen). Bij de controle achteraf moet het wel duidelijk blijven welke acties met de middelen vanuit de City Deal ‘E-inclusion by Design’ worden gefinancierd en welke andere acties met de middelen binnen deze aanvraag.

Lokale besturen waar een Digibank ((opent in nieuw venster)) wordt opgestart, moeten complementair werken aan het aanbod van de Digibank. Waar de Digibank nog niet op in zet, daarrond kan het lokaal bestuur met deze middelen extra acties organiseren zodat er (aanvullend op de Digibank) op alle aspecten van e-inclusie wordt ingezet op het lokale niveau.

Subsidiabele kosten

De volgende personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • brutosalarissen of -lonen, met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen;
 • personeelskosten voor betrokken personeelsleden, in verhouding tot de tijd die besteed is aan de gesubsidieerde activiteiten.

De volgende werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

 • kosten die exclusief betrekking hebben op de uitvoering van de acties en die verifieerbaar zijn;
 • kosten voor tijdelijke medewerkers, zoals vrijwilligersvergoeding;
 • afschrijvingskosten voor de aankoop van materiaal in het kader van het project (i.c. roerende goederen), waarbij een afschrijvingstermijn van minstens 3 jaar wordt gehanteerd;
 • de huur of leasing die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van lokalen, apparatuur, infrastructuur enzovoort.

De volgende werkingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring:

 • gebruikelijke structurele werkingskosten die geen directe link hebben met de uitvoering van de acties;
 • werkingskosten waarvan de link met de inhoud van het project of de gesubsidieerde activiteit moeilijk aantoonbaar is (bijvoorbeeld verwaarloosbare gebruiksgraad);
 • overheadkosten die geen duidelijke link vertonen met het project;
 • afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur of infrastructuurwerken (i.c. onroerende goederen);
 • kosten voor reizen naar en verblijf in het buitenland.

Maximaal 10% van de door de subsidieverstrekker uiteindelijk aanvaarde uitgaven/kosten komen in aanmerking als overheadkosten. Alleen overheadkosten die direct gerelateerd zijn aan het project zijn aanvaardbaar.

Reservevorming is niet mogelijk.

Aanvraagprocedure en deadline

Info voor de Vlaamse steden en gemeenten

Om de subsidie te ontvangen, moet een lokaal bestuur ten laatste vóór maandag 26 september 2022 om 12 uur de subsidieaanvraag indienen via het Loket voor Lokale Besturen ((opent in nieuw venster)) (module Subsidiebeheer). Het aanvraagformulier staat open in het Loket.

Info voor de VGC

De VGC vraagt de subsidie aan door het aanvraagformulier voor de VGC (Excel bestand) in te vullen en in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur vóór maandag 26 september 2022, 12 uur. Het formulier wordt bezorgd op het e-mailadres: gelijkekansen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Ontvankelijkheid aanvraag

Nadat de einddatum voor indiening verstreken is, worden alle aanvragen onderzocht op ontvankelijkheid.

De aanvraag is ontvankelijk als ze:

 • tijdig werd ingediend (de datum waarop de aanvraag werd ingediend, geldt als bewijs);
 • de informatie bij de eerste actie ‘individuele toegang tot internet op het thuisadres van kwetsbare burgers’ volledig werd ingevuld (dit is een verplichte eerste actie om het aangevraagde subsidiebudget te kunnen ontvangen);
 • alle andere gevraagde informatie volledig werd ingevuld.

Uitbetaling

Bij een ontvankelijke aanvraag zal 80% van de subsidie worden uitbetaald (timing: november 2022).

De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten ook op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL.

De resterende 20% zal uitbetaald worden na controle van de functionele en financiële verantwoording.

Start projecten

De subsidie loopt van 1 november 2022 t.e.m. 31 december 2024. De projecten starten m.a.w. op 1 november 2022. De projecten moeten afgerond zijn op 31 december 2024.

Verantwoording

De lokale besturen die de subsidie ontvangen, dienen de acties die ze zullen opzetten op te nemen vanaf 2023 in de aanpassing van het meerjarenplan (dus voor 2023 en 2024) met de code ABB_IED_DIG_UITROL.

De eindcontrole gebeurt na afloop van de subsidieperiode op basis van een functionele én financiële verantwoording:

 • Lokale besturen en de VGC dienen hun functionele verantwoording in d.m.v. een korte inhoudelijke rapportage via een formulier dat het Agentschap Binnenlands Bestuur zal open stellen op het Loket voor Lokale Besturen.
 • Lokale besturen en de VGC dienen hun financiële verantwoording voor de acties binnen de categorieën (zie wat kan gefinancierd worden en wat zijn de voorwaarden) in op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen (BBC) van de jaren 2022, 2023 en 2024 met code ABB_IED_DIG_UITROL. De VGC dient de financiële verantwoording over het project of de acties rond e-inclusie in het kader van beroepsopleiding en/of Nederlands in het kader van competentieversterking naar de arbeidsmarkt, in op basis van de digitale rapportering over de reguliere jaarrekeningen (BBC) van de jaren 2022, 2023 en 2024 met code ABB_IED_DIG_VGC. In de digitale rapportering via de reguliere jaarrekeningen moet in de beschrijving opgenomen worden of het gaat om een bijkomende personeelsinzet of reeds aanwezig personeel. Als het geen nieuw maar reeds aanwezig personeel betreft, dan moet beschreven worden wie de vroegere taken van het betrokken personeelslid overneemt en in welke mate.

Verdere instructies over de functionele en financiële verantwoording zullen later worden meegedeeld aan de lokale besturen die een subsidie ontvangen. De functionele en financiële verantwoording moeten uiterlijk op 30 juni 2025 worden ingediend.

Veelgestelde vragen

Hieronder enkele veelgestelde vragen. Deze vragen worden regelmatig geüpdatet. Vind je geen antwoord op je vraag? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Contact