Voorwaarden

 • De meeste initiatieven staan alleen open voor Vlaamse kmo's. Grotere ondernemingen kunnen alleen steun ontvangen voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER.

 • Vooral bedrijven met plannen in nieuwe markten kunnen steun krijgen. Het moet dus gaan om een land waarin de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet realiseert.

 • U mag voor uw initiatief geen andere financiële tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben gekregen van een internationale instelling of een federale, gewestelijke of lokale overheid.

 • FIT steunt overwegend initiatieven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 • Als aanvrager moet u aantonen dat uw exportinspanningen of buitenlandse investeringsplannen een duidelijke toegevoegde waarde bieden voor het Vlaams Gewest.

Procedure

Aanvragen voor financiële steun moeten uiterlijk 7 kalenderdagen vóór het begin van het initiatief worden ingediend:

 1. Meld u aan op de website van FIT.

 2. Vul uw bedrijfsgegevens in.

 3. Selecteer een initiatief.

 4. Vul de initiatiefgegevens in.

 5. Voeg bijlagen toe.

 6. Bevestig uw aanvraag.

FIT streeft naar een beslissing binnen 60 kalenderdagen over de toekenning van de steun en de bijbehorende toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij vragen kan hij altijd contact opnemen met de dossierbeheerder.

Bedrag

 • Het bedrag van de steun hangt af van het initiatief en varieert van 500 euro tot 75.000 euro.

 • Voor sommige steuntypes is de subsidie forfaitair. Dat is het geval voor niche-evenementen en voor de ontwikkeling en vertaling van digitale internationale bedrijfscommunicatie.
 • Het steunpercentage bedraagt in de regel 50 procent van de aanvaarde kosten. Startende exporteurs kunnen voor hun eerste vier goedgekeurde projecten aanspraak maken op een steunpercentage van 75% of een hoger forfaitair bedrag.
 • Btw komt niet in aanmerking en is dus niet subsidieerbaar.

 • De steun van FIT kadert in de Europese de-minimisverordening ((opent in nieuw venster)). Dat betekent dat het totale steunbedrag dat kan worden toegekend per onderneming 200.000 euro niet mag overschrijden gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van de eerste steun.

Uitzonderingen

Komen niet niet in aanmerking voor financiële exportsteun:

 • initiatieven die leiden tot een delokalisatie van de activiteiten

 • de uitvoer van materiaal dat wordt gebruikt in gewapende conflicten, bij binnenlandse onderdrukking of internationale agressie. Bepaalde landbouw- en visserijproducten krijgen wel een beperkte steun van maximaal 3.000 euro binnen een periode van 3 jaar.

Wetgeving

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.
 • Het subsidiebesluit van de Vlaamse regering voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen ressorterend onder de ‘de minimis verordening’ van de Europese Commissie (Verordening 1998/2006, PB van 28 december 2006, L 379/5).

Meer info