Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid - Knelpuntberoepenlijst

Toelating tot arbeid - Knelpuntberoepenlijst

Wilt u als werkgever iemand in dienst nemen van wie het beroep voorkomt op de onderstaande lijst van knelpuntberoepen?

Nieuwe lijst van middengeschoolde knelpuntberoepen(PDF bestand opent in nieuw venster) die openstaan voor migratie, geldig sinds 1 september 2023

Wat is een knelpuntberoep?

Knelpuntberoepen zijn middengeschoolde functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is aan kandidaten op onze arbeidsmarkt. De minister maakt elke twee jaar een lijst op van deze beroepen in een Ministerieel Besluit, de huidig geldende lijst(PDF bestand opent in nieuw venster) is geldig sinds 1 september 2023.

Wat? Voor deze middengeschoolde functies zijn onvoldoende arbeidskrachten op onze arbeidsmarkt te vinden. Er geldt een vermoeden van tekort.
Gevolg? Deze functies staan open voor economische migratie, zonder dat de werkgever vooraf de plaatselijke arbeidsmarkt moet bevragen.

De nieuwe lijst(PDF bestand opent in nieuw venster) met middengeschoolde knelpuntberoepen waarvoor een vermoeden van tekort in arbeidskrachten geldt is er sinds 1 september 2023. Deze lijst krijgt tweejaarlijks een update. De geldigheid van de oude lijst van 2021 (die afliep eind maart 2023) werd tijdelijk verlengd tot 31 augustus 2023 (MB 29/3/23).

De nieuwe lijst werd aangepast aan de huidige economische realiteit en arbeidsmarktsituatie - ze bevat nu 29 functies. Het voorstel werd afgestemd met de sectoren en de sociale partners (advies van de SERV).

Wat wijzigt er?

De lijst werd enerzijds uitgebreid. Volgende functies werden toegevoegd aan de lijst: boor- en heimachinist, autobuschauffeur, autocarchauffeur, koeltechnicus, industrieel plaatbewerker, bekister-ijzervlechter, metselaar, vloerder tegelzetter/plaatser van muur- en vloerbekledingen, calculator bouw en kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies.

  • aanvragen voor deze nieuw toegevoegde functies kunnen vanaf 1 september goedgekeurd worden;
  • verloning volgens geldend paritair comité, ingeschaald als middengeschoolde arbeidskracht.

Anderzijds staan enkele functies niet meer op de lijst. Volgende functies werden geschrapt van de lijst: chef-kok, installateur van datacommunicatiewerken en rigger-monteerder.

  • sinds 14 september (dag van publicatie van het MB in het Belgisch Staatsblad) kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden voor deze drie functies in de categorie ‘knelpuntberoep’. Dergelijke aanvragen voor deze drie functies dienen ingediend te worden in de categorie ‘overige’;
  • reeds ingediende aanvragen voor deze drie functies, uiterlijk ingediend op 13 september 2023 (laatste dag vòòr de publicatie van het MB in het Belgisch Staatsblad), worden wèl nog behandeld als een functie voorkomend op de oude lijst van knelpuntberoepen;
  • bestaande toelatingen voor deze drie functies kunnen door dezelfde werkgever verlengd worden - ook na 14 september 2023. Een lopende tewerkstelling van een werknemer kan immers steeds bij dezelfde werkgever voortgezet worden in eenzelfde functie (hernieuwing van toelating tot arbeid conform BVR 7/12/2018, artikel 11, §2, tweede alinea). Echter wijzigen van werkgever is niet mogelijk - ook al gaat het om dezelfde functie die hernieuwd wordt. Dergelijke hernieuwing bij een andere werkgever dienen dan ook ingediend te worden in de categorie ‘overige’.

Toch geen knelpuntberoep?

Sommige knelpuntberoepen staan niet op de lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen waarvoor een vermoeden van tekort aan arbeidskrachten geldt. Voor deze knelpuntberoepen geldt bijgevolg geen vermoeden van tekort. Indien u voor een dergelijke functie een buitenlandse werknemer wil aanwerven, moet u als werkgever aantonen dat u geen plaatselijke kandidaten gevonden hebt.
Dien uw aanvraag voor een toelating tot arbeid dan in onder de categorie ‘overige’ (dus niet als knelpuntberoep). Uw aanvraag moet bewijzen bevatten dat u de arbeidsmarkt bevraagd hebt en dat het onmogelijk is om binnen een redelijke termijn een geschikte werknemer te vinden op de arbeidsmarkt. De VDAB zal ook een arbeidsmarktonderzoek uitvoeren.

Samenvattende lijst knelpuntberoepen

Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de lijst met knelpuntberoepen(PDF bestand opent in nieuw venster), met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

Staat de functie in deze lijst? Dan kunt u als werkgever voor uw toekomstige werknemer een toelating tot arbeid aanvragen.

Veelgestelde vragen