Van niet-werkende werkzoekende naar zelfstandige

De transitiepremie is een ondersteunende premie voor niet-werkende werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak opstarten. Als zij zelfstandige in hoofdberoep worden, verliezen ze hun werkloosheidsuitkering. Met de premie kunnen ze het verlies van die uitkering gedurende 2 jaar opvangen.

Op die manier wil de Vlaamse overheid werkzoekenden stimuleren om ondernemer te worden.

Voorwaarden

U bent zelfstandige in hoofdberoep

U bent nog geen 3 maanden geleden gestart als zelfstandige in hoofdberoep.

U moet:

 • minstens 45 jaar oud zijn in de maand waarin u start als zelfstandige, maar u mag nog geen recht hebben op een pensioen
 • aangesloten zijn bij een sociale verzekeringsfonds of bij de Nationale Hulpkas ((opent in nieuw venster))
 • al een ondernemingsnummer hebben
 • zelfstandige in hoofdberoep blijven zolang u de transitiepremie krijgt.

Zowel eenmanszaken (bijvoorbeeld freelancers) als vennootschappen komen in aanmerking voor de transitiepremie, net als zelfstandigen in hoofdberoep onder ‘artikel 37’. Een vennootschap of een vereniging oprichten is dus niet nodig.

Volgens artikel 37 van het algemeen reglement over het sociaal statuut van de zelfstandigen (ARS) kunnen bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep die maar beperkte inkomsten hebben, gelijkgesteld worden met zelfstandigen in bijberoep. Daardoor betalen ze minder sociale bijdragen. De voorwaarde is dat hun socialezekerheidsrechten op een andere manier gevrijwaard zijn, bijvoorbeeld via hun partner of een overlevingspensioen.

Zelfstandigen in bijberoep moeten eerst zelfstandige in hoofdberoep worden. Ook wie de federale maatregel ‘Springplank naar zelfstandige ((opent in nieuw venster))’ heeft doorlopen en aan alle andere voorwaarden voldoet, kan de premie krijgen als hij zelfstandige in hoofdberoep wordt.

Helpers van een zelfstandige en onbezoldigde bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap komen niet in aanmerking voor de premie.

U was ingeschreven bij de VDAB

De dag voor u begon als zelfstandige in hoofdberoep, was u ingeschreven bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende. U ontving geen verbrekings- of opzegvergoeding.

U was uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

U had recht op een van de volgende uitkeringen:

 • werkloosheidsuitkering
 • leefloon van het OCMW (maatschappelijke integratie)
 • financiële steun van het OCMW (maatschappelijke hulp)
 • uitkering binnen het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • ziekte- of invaliditeitsuitkering omdat u arbeidsongeschikt was

Was u arbeidsongeschikt? Dan moet u ook de toelating hebben om het werk te hervatten ((opent in nieuw venster)).

U slaagde voor het prestarterstraject

U kreeg een positief advies voor het prestarterstraject vóór u als zelfstandige in hoofdberoep begon. Het attest prestarterstraject is hoogstens 6 maanden geldig.

Uw zaak ligt in het Vlaamse Gewest

Uw zaak moet gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest tijdens de hele periode waarin u de transitiepremie krijgt.

Wilt u als Vlaamse Brusselaar een zaak opstarten in Brussel? Dan hebt u misschien recht op de premie voor zelfstandigen ((opent in nieuw venster)) van Actiris, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling.

U werkt niet voor uw laatste werkgever

Tijdens de hele periode waarin u de transitiepremie krijgt, mag u niet als zelfstandige werken voor uw laatste werkgever of voor de groep waartoe die werkgever behoort.

Wie komt niet in aanmerking?

U hebt geen recht op de transitiepremie als u:

 • al subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen krijgt van het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
 • werkloos bent omdat u minder ging werken of stopte met werken als loontrekkende, met de bedoeling om de transitiepremie te krijgen
 • reeds een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag krijgt

 • minder dan 6 jaar geleden nog een transitiepremie kreeg
 • uw beroepsbezigheid als zelfstandige combineert met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.