Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door ondernemingen

Een onderneming, vrij beroep of natuurlijk persoon die een investering in energiebesparing of hernieuwbare energie uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen.

De federale overheid verrekent deze investeringsaftrek op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn verkregen of tot stand gebracht.

Voorwaarden

De fiscale investeringsaftrek is geldig voor:

 • belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting: dat zijn de natuurlijke personen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit
 • belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders;
 • de beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.

Procedure

 • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden aangevraagd bij de regionale overheid waar de investeringen zijn verkregen of tot stand gebracht, uiterlijk 3 maanden na afsluiten van het betreffende boekjaar ​​​​​.
  • In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). De attesten kunt u online aanvragen.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor het belastbaar tijdperk waarin de investeringen zijn verkregen of tot stand gebracht.
 • Na het online indienen van uw aanvraag krijgt u een bevestigingsmail met in bijlage een pdf met een overzicht van uw aanvraag.
 • Onderteken de pdf en stuur deze terug, samen met alle stavingsdocumenten die gevraagd worden naar investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Voor een vlotte behandeling vragen wij u volgende regels te respecteren bij het opsturen van de stavingsdocumenten per mail:
  • bezorg ons voor elk dossier een afzonderlijke mail (meerdere dossiers = evenveel afzonderlijke mails)
  • bundel de ondertekende aanvraag en alle stavingsdocumenten samen tot één pdf-document, met als bestandsnaam het dossiernummer
  • verstuur de pdf als bijlage van de mail
  • Onze systemen laten slechts bijlagen van max. 10 MB per mail toe. Voor grotere bestanden kunnen de documenten best op een lokale server geplaatst worden, waar u ons tijdelijk toegang toe geeft om de bestanden te downloaden. Gebruik zeker geen algemeen gekende programma’s zoals ‘We Transfer’ want deze zullen nooit 100% de vertrouwelijkheid garanderen.
 • Bent u niet in de mogelijkheid om uw documenten te digitaliseren? In dat geval mag u alle documenten per post opsturen. Hou er rekening mee dat de verwerking van poststukken langer duurt vermits wij alles digitaliseren, waardoor de tijdige aflevering van de attesten niet altijd kan gegarandeerd worden. In dit kader verwijzen wij naar de bepaling die ook op elke beslissing vermeld is: “Indien de belastingaangifte al gebeurd is op het moment dat u het attest ontvangt, moet u (een kopie van) het attest binnen de 30 dagen na ontvangst bezorgen aan de Administratie der Directe Belastingen. De Controleur van de belastingen ontvangt een kopie van de beslissing zodat hij kan overgaan tot rectificatie van uw belastingaangifte.”

Verdere info

Financieel voordeel

Voor energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht in 2023 (aanslagjaar 2024) bedraagt de verhoogde aftrek 20,5%.

Het percentage voor de verhoogde aftrek wordt elk jaar opnieuw bepaald door de FOD Financiën op basis van de stijging van het indexcijfer van het voorgaande jaar en gepubliceerd in het Staatsblad (meestal rond april-mei). Dit betekent dat er momenteel nog geen uitsluitsel is over het percentage voor de energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht in 2024 (aanslagjaar 2025).

Regelgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt ondernemingen de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.