Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersveiligheidsonderzoek

Verkeersveiligheidsonderzoek

Verkeersveiligheidsonderzoek maakt deel uit van de overkoepelende doelstellingen voor een veilig verkeerssysteem en is specifiek opgenomen als maatregel in het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025.

Doelstelling

Vlaanderen streeft een verkeersveiligheidsbeleid na dat gestuurd wordt vanuit en ondersteund wordt door onderzoek. Daarbij gebeurt prioritering in functie van de bestaande noden bij de uitvoering van het Vlaamse verkeersveiligheidsplan en bestaande kennisleemtes.

Historiek

Tot en met 2016 vond een groot deel van het beleidsondersteunend onderzoek plaats in het kader van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Voor verkeersveiligheid gebeurde dat meer specifiek door het Steunpunt Verkeersveiligheid. Daarna is beslist om voor verkeersveiligheid te gaan werken met een onderzoeksagenda.

Raamovereenkomst

Voor de uitvoering van het verkeersveiligheidsonderzoek in het kader van de onderzoeksagenda wordt vandaag gebruik gemaakt van een raamovereenkomst, die gesloten is voor een periode van 4 jaar.

De diverse partners die actief zijn op het vlak van verkeersveiligheid (o.a. vanuit de Taskforce Verkeersveiligheid, het Vlaams Forum voor de Verkeersveiligheid, …) kunnen voorstellen voor onderzoeksonderwerpen indienen bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vanuit deze longlist van voorstellen wordt een shortlist van de meest prioritaire onderzoeksopdrachten geselecteerd.

Prioritering gebeurt in eerste instantie in functie van de bestaande noden bij de uitvoering van het verkeersveiligheidsplan en bestaande kennisleemtes, en dit binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen.

Zie Longlist en shortlist onderzoeksagenda verkeersveiligheid VPV 2021-2025(PDF bestand opent in nieuw venster).

Lopend onderzoek

Status

Onderzoek

Type onderzoek

Uitvoerder

Lopend

Onderzoek ‘fietsongevallen en traminfrastructuur’

Toegepast onderzoek

Subsidie Reizigersbond vzw / De Lijn

Lopend

Diepteonderzoek oorzaken fietsongevallen

Diepteonderzoek

VIAS institute

Lopend

Evaluatie impact subsidie voor veilige schoolomgevingen

Evaluatie-onderzoek

Universiteit Hasselt (IMOB)

Lopend

Impact van ladingzekering op de verkeersveiligheid in Vlaanderen

Toegepast onderzoek

VIAS institute

Lopend

Effectevaluatie historische en dynamische gevaarlijke puntenlijst

Evaluatie-onderzoek

VIAS institute

Uitgevoerd onderzoek

  Onderzoeksthema: Opvolging verkeersongevallen in Vlaanderen

  Voor de opvolging van de verkeersongevallen in Vlaanderen worden jaarlijks, bij het verschijnen van de nieuwe officiële verkeersongevallengegevens, analyserapporten opgemaakt door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  Onderzoeksthema: Impact sensibiliseringscampagnes

  De Vlaamse Stichting Verkeerskunde(opent in nieuw venster) laat door een marktonderzoeksbureau onderzoek uitvoeren rond de sensibiliseringscampagnes. Bekijk de resultaten van gedragsbevragingen en de campagnes(opent in nieuw venster).

  Onderzoeksthema: Rijopleiding

  De vernieuwde rijopleiding voor het behalen van het rijbewijs categorie B werd geëvalueerd, zowel in zijn geheel als op niveau van 8 specifieke deelaspecten:

  • Theorie-examen
  • Ondersteuningsmiddelen
  • Vormingsmoment
  • Risicoperceptietest
  • Extra manoeuvres
  • Zelfstandig rijden
  • Terugkommoment
  • Verlengde oefenperiode

  Download het eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Onderzoeksthema verkeerslichtenregeling

  In 2016 is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)(opent in nieuw venster) gestart met de uitrol van het ‘Actieplan Verkeerslichten’. Het doel van dat actieplan is om de veiligheid en de doorstroming op kruispunten in het beheer van Vlaanderen te bevorderen. De lichtenregelingen worden maximaal conflictvrij ontworpen waarbij conflicten met kwetsbare weggebruikers zo veel mogelijk worden vermeden. Met de studie werd het effect dat de uitrol van dit plan heeft op de verkeersveiligheid geëvalueerd.

  Download het eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Onderzoeksthema snelheidsregime

  In januari 2017 werd 70 km/u buiten de bebouwde kom op gewestwegen de norm in Vlaanderen. Met deze studie werd een analyse gemaakt van de impact van de invoering van die maatregel op de gereden snelheden en het aantal en de ernst van de ongevallen.

  Download het eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Eind 2022, een jaar na publicatie van het afwegingskader voor het bepalen van snelheidsregimes in de bebouwde kom, werd een bevraging naar de toepassing van de snelheidslimieten tot 30 km/u en lager bij de lokale besturen uitgevoerd. De bevraging bevatte ook enkele vragen naar de toepassing van trajectcontroles. Een analyse werd uitgevoerd op de ontvangen antwoorden.

  Download het eindrapport(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Historisch overzicht van studies