Opleidingen in de opleidingsdatabank

Een opleiding geeft recht op VOV als ze bij de geregistreerd is in de opleidingsdatabank(opent in nieuw venster).

 • U kan de opleiding zelf opzoeken in de opleidingsdatabank:
  • Vind u de opleiding niet? Informeer dan bij de opleidingsverstrekker.
  • Staat er bij uw gewenste opleiding ‘Vlaams opleidingsverlof: beperkende voorwaarden opleidingsniveau vermeld? Dan moet u hier ook rekening mee houden. Zo nee, dan kan u deze opleiding afmaken met VOV zonder deze extra voorwaarde, ook als er tijdens het volgen van de opleiding een ‘beperkende voorwaarde opleidingsniveau’ wordt toegevoegd.
  • In de opleidingsdatabank vindt u ook het registratienummer van de opleiding: het ODB-nummer.
 • U bent ingeschreven in de opleiding voor .
  • Uitzondering: Mentoropleidingen zijn in de opleidingsdatabank geregistreerd met minder dan 32 uren, maar geven ook recht op VOV.
 • In geval van hoger onderwijs: U bent ingeschreven met een diplomacontract of creditcontract. Een examencontract geeft geen recht op VOV.
  • Belangrijk in geval van creditcontracten:
   • Ook hier gelden de ‘beperkende voorwaarde opleidingsniveau’ voor VOV. Lees hierover meer bij de aanvraagprocedure.
   • Uw werkgever geeft bij de terugbetalingsaanvraag het registratienummer ODB-P00004 in.
Stopgezette opleidingenen

Een opleiding die niet meer voldoet aan de arbeidsmarktvoorwaarden wordt geschrapt uit de opleidingsdatabank. De registratie van de opleiding wordt dus stopgezet. Bijgevolg geeft ze vanaf die dag geen recht meer op Vlaams opleidingsverlof.

Uitzondering:
Volgt u zo’n stopgezette opleiding en nam u voor diezelfde opleiding het voorgaande schooljaar rechtmatig VOV op? Dan kunt u de opleiding onder dezelfde voorwaarden voortzetten met gebruik van VOV, ook al is ze op dat moment niet meer geregistreerd is in de opleidingsdatabank.  

Op het inschrijvingsattest van zo’n ‘stopgezette’ opleiding, vermeldt de opleidingsverstrekker nog steeds het ODB-nummer van de opleiding (dus van de opleiding die niet meer geregistreerd is in de opleidingsdatabank). 

De werkgever kan dat ODB-nummer nog steeds oproepen in het WSE-loket bij het indienen van de terugbetalingsaanvraag.  De aanvraag zal automatisch geweigerd worden. De werkgever stuurt een e-mail naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be met vermelding van het dossiernummer (VG-VOV-...) en bijkomende uitleg.

Loopbaangerichte opleiding

Volgde u loopbaanbegeleiding(opent in nieuw venster) bij een erkend loopbaancentrum en werd er in uw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) een opleiding aangeraden? Dan geeft deze opleiding mogelijk recht op VOV, ook al is ze niet geregistreerd in de opleidingsdatabank.

Om VOV aan te vragen voor een loopbaangerichte opleiding, volgt u de aanvraagprocedure voor loopbaangerichte opleidingen. De dienst Vlaams opleidingsverlof onderzoekt dan of de opleiding in aanmerking komt als loopbaangerichte opleiding(opent in nieuw venster).

Examens bij de examencommissie

Examens bij Vlaamse Examencommissie secundair onderwijs(opent in nieuw venster) geven recht op VOV. Ze hebben het registratienummer ODB-1001623.

Traject ervaringsbewijzen EVC

Trajecten die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijzen EVC(opent in nieuw venster)) geven recht op VOV. Ze hebben elk een eigen ODB-nummer. Alle EVC-trajecten hebben in de opleidingsdatabank ‘EVC’ in de titel.

Bedrijfsspecifieke opleidingen

Het is niet toegelaten om VOV aan te vragen voor bedrijfsspecifieke opleidingen.

U mag als werkgever uw werknemers stimuleren om opleidingen te volgen met VOV, maar enkel als de werknemer ‘overdraagbare’ competenties leert tijdens de opleiding. Dat wil zeggen competenties die van toepassing zijn in meerdere bedrijven en bij voorkeur over sectoren heen. Onthaaltrajecten voor nieuwe medewerkers, begeleiding op de werkvloer door meter/peter, opleidingen uit de opleidingsdatabank die ‘verengd’ worden tot bedrijfsspecifieke processen of toepassingen … geven geen recht op VOV.

Werkplekleren of stage

Als het werkplekleren of de stage deel uitmaakt van een geregistreerde opleiding en als er aan die stage ook studiepunten/lestijden/contacturen gekoppeld zijn, dan geeft de stage recht op VOV, als verder ook aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Let op: bij werkplekleren geldt nog een bijkomende voorwaarde (Artikel 32(PDF bestand opent in nieuw venster)).
Voor de terugbetaling van de VOV uren voor een opleiding met werkplekleren bij een andere werkgever, geldt als bijkomende voorwaarde dat noch de werknemer, noch de eigen werkgever worden vergoed voor de gepresteerde arbeid.
Als de werknemer een stage of werkplekleren doet bij de eigen werkgever (de werkgever is de opleidingsverstrekker), mag dit alleen als dit buiten het contract valt, dus niet voor de eigen job.

Wat is werkplekleren?
Dat is het aanleren en toepassen van beroepsspecifieke competenties in een reële arbeidsomgeving, zoals een stage. Simulatie-omgevingen en fictieve bedrijven worden niet beschouwd als werkplekleren.