Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Deel I. Toepassingsgebied en algemene bepalingen

Titel 1. Toepassingsgebied

Titel 1 bevat Art. I 1

Art. I 1.

Dit besluit is van toepassing op het hierna genoemd personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, met uitzondering van het personeel van de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia [9].

Titel 2. Algemene bepalingen

Titel 2 omvat Art. I 2 tot en met Art. I 7bis.

Art. I 2.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

de diensten van de Vlaamse overheid:
-de departementen,
-de intern verzelfstandigde agentschappen, hierna te noemen IVA, zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van de leden van de [9] Onderwijsinspectie [32],
-de IVA met rechtspersoonlijkheid, [12]
-de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, hierna te noemen EVA, met uitzondering van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (VVM), [25]
-het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden, met uitzondering van de SERV, [6] opgeheven[74], de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) [39] en van de MORA [2], hierna te noemen de raden,
-het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, hierna te noemen het Gemeenschapsonderwijs of instelling;
een Vlaams ministerie: het departement en de IVA zonder rechtspersoonlijkheid van een beleidsdomein;
een entiteit: een departement, een IVA of een EVA;
een beleidsdomein: een homogeen beleidsdomein als vermeld in artikel III.1 van het bestuursdecreet van 7 december 2018[45], bestaande uit een verzameling van beleidsvelden die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen;
beleidsraad: de raad van het homogeen beleidsdomein, waarvan de oprichting en de wijze van samenstelling door de Vlaamse Regering bepaald wordt en waarin het politieke en het administratieve niveau overleg plegen en die de regering ondersteunt bij de aansturing van het beleidsdomein;
interne arbeidsmarkt: de personeelsbewegingen binnen de diensten van de Vlaamse overheid;
personeelsleden: de ambtenaren en de contractuelen;
ambtenaar: elk personeelslid dat toegelaten is tot een proeftijd met het oog op een vaste benoeming of dat in vast dienstverband benoemd is;
contractueel: elk personeelslid dat in dienst genomen is bij arbeidsovereenkomst;
10°lijnmanager: het hoofd van een entiteit, van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad of van het Gemeenschapsonderwijs die het hiërarchisch en functioneel gezag over het personeel van die entiteit, raad of instelling uitoefent.
De gouverneur is de lijnmanager voor de personeelsleden van de dienst van de gouverneurs. [18]
11°benoemende overheid: het hoofd van de entiteit, raad of instelling voor de ambtenaren;
12°indienstnemende overheid:
-de Vlaamse Regering op voorstel van de opdrachtgever voor de management- en projectleidersfuncties van N – niveau[15] en voor de algemeen directeur en op voorstel van de strategische adviesraad voor het hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad
-de raad van bestuur voor de EVA die krachtens hun oprichtingsdecreet zelf het hoofd van het agentschap en in voorkomend geval de algemeen directeur aanstellen en voor het Gemeenschapsonderwijs,
-de lijnmanager voor het contractuele personeelslid;
13°opdrachtgever:
-de functioneel bevoegde Vlaamse minister voor de departementen, de IVA en de andere EVA dan hierna vermeld,
-de raad van bestuur voor de EVA die krachtens hun oprichtingsdecreet zelf het hoofd van het agentschap en in voorkomend geval de algemeen directeur aanstellen en voor het Gemeenschapsonderwijs,
-de auditcomités voor Audit Vlaanderen, [19]
-de strategische adviesraad voor het secretariaats-personeel van de strategische adviesraad;
14°de functioneel bevoegde Vlaamse minister: het lid van de Vlaamse Regering bevoegd voor de materies en het personeel van een beleidsdomein, raad of instelling, hierna te noemen functionele minister;
15°personeelsplan: het overzicht van de functies nodig om in een bepaalde entiteit via welomschreven processen een vooropgesteld doel te bereiken;
16°personeelsfunctie: ofwel de entiteiten in het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur [28], Buitenlandse Zaken en Justitie [55] ofwel de managementondersteunende dienst, hierna te noemen MOD, die conform haar taakstelling het personeelsbeleid van een bepaalde entiteit, raad of instelling aanstuurt of uitvoert. [2]
17°werkgever:
-de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelsleden van een departement of een IVA zonder rechtspersoonlijkheid;
-de IVA met rechtspersoonlijkheid en
-de EVA
voor de van deze entiteiten afhangende personeelsleden;
-de strategische adviesraad
-het Gemeenschapsonderwijs
voor de van deze raad of instelling afhangende personeelsleden.
18°de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken: de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling.
19°selector:
a)het Agentschap Overheidspersoneel;
b)de lijnmanager in de gevallen, zoals bepaald in dit besluit;
c)de bevoegde selector binnen de entiteit voor entiteitsspecifieke functies die voorkomen op de lijst, vermeld in artikel I 4, §1bis, tweede lid, 3°, van dit besluit;[74]
20°lijnmanagement: een overlegorgaan inzake personeel en organisatieontwikkeling. [9]
21°functie: het geheel van taken en werkzaamheden die aan een personeelslid worden toevertrouwd in een entiteit, raad of instelling; [27]
22°niet toewijsbare functie: een functie die [39] niet kan worden toegewezen aan de functiematrix[39] met de organisatie-eigen wegingsmethodiek; [27]
23°functiezwaarte: het gewicht dat door toepassing van de organisatie-eigen wegingsmethodiek aan een functie toegekend wordt, uitgedrukt in een functieklasse op basis van het scoren van indelingscriteria. Het functiegewicht wordt uitgedrukt in een functieklasse van de functiematrix [39];[27]
24°organisatie-eigen wegingsmethodiek: een geautomatiseerd indelingsinstrument dat een functie door het scoren van indelingscriteria indeelt in [39] een functieklasse van de functiematrix [39]. De methodiek is aan een periodieke onderhoudsprocedure onderworpen; [27]
25°functiematrix [39]: een raamwerk met aanduiding van functiefamilies en functieklassen [39], opgenomen in bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd.
Op basis van functieclassificatie wordt een ordening aangebracht binnen en tussen functiefamilies door ze te koppelen aan functieklassen [39]. De functiematrix [39] is aan een periodieke onderhoudsprocedure onderworpen; [27]
26°functieklasse: een groep van functies met een gelijkwaardige functiezwaarte; [27]
27°functiefamilie: een groep van functies met gelijksoortige activiteiten en processtappen. Elke functiefamilie wordt onderverdeeld in verschillende functieklassen [39] naargelang van de complexiteit van de functie. [27]
28°beveiligde zending: een van de volgende betekeningswijzen:
a) een aangetekende brief;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; [34]
29°centrale wegingscommissie: het orgaan dat belast is met de weging van niet toewijsbare functies, samen te stellen uit drie leden, die worden gekozen uit een pool van specialisten in functieclassificatie die opgeleid zijn in de toegepaste analytische wegingsmethodiek; [39]
30°

validatiecomité: orgaan, dat wordt samengesteld door het hoofd van de entiteit, raad of instelling, en dat:
a) het voorstel levert voor de validering van de totaliteit van de wegingsresultaten van de entiteit, raad of instelling, alsook van de lijst met niet toewijsbare functies;
b) in een gewijzigde samenstelling bij de behandeling van een intern beroep van een functiehouder, die het niet eens is met de inhoud van zijn functiebeschrijving, functiefamilie of functieklasse, de functiehouder hoort, en vervolgens aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, een gemotiveerd voorstel van beslissing bezorgt over de functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse waarin de functiehouder moet worden ingedeeld; [39]

31°externe systeemhouder: adviesbureau dat beschikt over een analytische wegingsmethode die door de centrale wegingscommissie wordt gebruikt voor het waarderen van niet toewijsbare functies. [39]
32°bewijs van beroepskwalificatie: een bewijs van beroepskwalificatie als vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, uitgereikt door een instelling die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. [53]
33°leertrajectbegeleider: de trajectbegeleider, vermeld in artikel 3, 16°, van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. [56]
34°integratieprotocol: een document met afspraken over maatregelen die de tewerkstelling van een personeelslid met een handicap of chronische ziekte ondersteunen. [63]
35°pleegkind: het kind voor wie het personeelslid of de samenwonende partner in het kader van pleegzorg is aangesteld door een van de volgende instanties:
a) de rechtbank;
b) een dienst voor pleegzorg die door de bevoegde gemeenschap is erkend;
c) de bevoegde gemeenschapsdiensten voor de jeugdbescherming. [64]
36°

pleegvader en -moeder: de pleegouder die in het kader van pleegzorg is aangesteld door een van de volgende instanties:
a) de rechtbank;
b) een dienst voor pleegzorg die door de bevoegde gemeenschap is erkend;
c) de bevoegde gemeenschapsdiensten voor de jeugdbescherming. [64]

Art. I 3

Alle bevoegdheden die bij dit besluit aan een personeelslid worden toegewezen kunnen door dit personeelslid gedelegeerd worden aan de onder zijn gezag staande personeelsleden tenzij anders bepaald in dit besluit.

De bevoegdheden die bij dit besluit aan een lijnmanager worden toegewezen kunnen door de lijnmanager worden gedelegeerd aan het hoofd van de managementondersteunende diensten[2] of het dienstencentrum Personeelsadministratie[71].

Het afdelingshoofd van het dienstencentrum Personeelsadministratie ondertekent het
fietsleaseplan, waarin alle afspraken worden vastgelegd tussen werkgever en werknemers over de toekenning en het gebruik van de fiets in het kader van de fietslease, zoals vermeld in artikel VII 109undecies.[71]

De lijnmanager van een entiteit van een Vlaams ministerie kan de bevoegdheden die hem in dit besluit zijn toegewezen inzake arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten delegeren aan een andere lijnmanager van een entiteit van een Vlaams ministerie.[14]

De aldus toegewezen of via delegatie overgedragen bevoegdheden worden tevens uitgeoefend door de personeelsleden die met de waarneming van de functie belast zijn of die de titularis vervangen bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. [2]

Art. I 4

§ 1. De lijnmanager bepaalt de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften van zijn entiteit, raad of instelling, in een personeelsplan, onverminderd de procedure van administratieve en begrotingscontrole.

Een vacature is een niet-ingevulde functie op het personeelsplan van de entiteit, raad of instelling, en impliceert een personeelsbehoefte.

§ 1bis. Het Agentschap Overheidspersoneel is selector voor de contractuele en statutaire selecties bij de diensten van de Vlaamse overheid.

De exclusieve bevoegdheid, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor selecties voor de volgende functies:

1° functies bij de Openbare Psychiatrische Zorgcentra Geel en Rekem die niet behoren tot het top- en middenkader;

2° functies waarvoor de lijnmanager conform artikel I 5, §2, zelf kan optreden als selector;

3° functies die voorkomen op de lijst van entiteitsspecifieke functies die de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, vaststelt.[74]

§ 2. Een personeelsplan omvat:

mandaatfuncties;
permanente functies, ingenomen door ambtenaren;
tijdelijke of specifieke functies, ingenomen door contractuelen;
projectfuncties, ingenomen door ambtenaren of contractuelen.[9]

§ 3. Het personeelsplan wordt opgemaakt in voltijdse eenheden.

Het personeelsplan wordt uiterlijk op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum[39] ook uitgedrukt in functiefamilies, functieklassen[39] en in voorkomend geval in niet toewijsbare functies.[27]

§ 4. Een permanente functie kan tijdelijk vervuld worden als rotatie aangewezen is. In dat geval wordt de tijdsduur of het tijdelijke karakter van de dienstaanwijzing bekendgemaakt bij de vacantverklaring door de lijnmanager.[9]

§ 5. Contractuelen kunnen in dienst genomen worden, uitsluitend om:

aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen[44];
personeelsleden die afwezig zijn te vervangen;[44]
bijkomende of specifieke opdrachten te vervullen;
te voorzien in de uitvoering van hooggekwalificeerde taken.
Betrekkingen met een salarisschaal of beginsalarisschaal die overeenstemt met rang A2 of hoger kunnen als een hooggekwalificeerde betrekking contractueel worden ingevuld.[44]
De invulling van het top- en middenkader gebeurt overeenkomstig deel V.[44]
te voorzien in de personeelsbehoefte voor activiteiten die worden gefinancierd door een andere publieke of private instantie;[44]
te voorzien in de personeelsbehoefte voor activiteiten die hoofdzakelijk verricht worden in mededinging met andere marktdeelnemers;[44]
knelpuntfuncties in te vullen die voorkomen op de lijst van knelpuntfuncties vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken.[44]

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, stelt in overleg met de functioneel bevoegde minister of ministers per entiteit, raad of instelling de lijst vast van de contractuele functies die ressorteren onder de bijkomende of specifieke opdrachten, vermeld in punt 3°, alsmede de aan die bijkomende of specifieke opdrachten verbonden geldelijke regeling, voor zover die niet door dit besluit of een andere reglementering wordt geregeld.

De indienstnemende overheid bepaalt bij tewerkstelling in contractuele betrekkingen, de soort en de duur van de arbeidsovereenkomst, tenzij die werd bepaald in dit besluit of in een andere reglementering.[9]

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, stelt in overleg met de functioneel bevoegde ministers, na mededeling aan de Vlaamse Regering, de lijst vast van de contractuele functies die ressorteren onder punt 6°.[44]

Art. I 4bis

Alle functies op het personeelsplan, met uitzondering van de management- en projectleidersfuncties van N-niveau, de functies van algemeen directeur en de functies van hoofd van het secretariaatspersoneel van een strategische adviesraad, krijgen een geactualiseerde functiebeschrijving en worden met uitzondering van de niet toewijsbare functies, uiterlijk op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum[39] door het hoofd van de entiteit, raad of instelling toegewezen aan de functiematrix[39] en ingedeeld met de organisatie-eigen wegingsmethodiek.[27]

De functiehouder ontvangt een voorstel van functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse minimum 30 kalenderdagen vóór de validatie van de wegingsresultaten door het validatiecomité. De functiehouder of groep van functiehouders hebben het recht om hierover een overleg te hebben met de lijnmanager.
Functiehouders binnen eenzelfde entiteit met een identieke functie ontvangen gelijktijdig hoger vermeld voorstel.[39]

De totaliteit van de wegingsresultaten, alsook de lijst met niet toewijsbare functies,[39] wordt gevalideerd op het niveau van de entiteit, raad of instelling door het hoofd van de entiteit, raad of instelling op voorstel van een validatiecomité, dat door het hoofd van de entiteit, raad of instelling wordt samengesteld.[27]

Het hoofd van de entiteit, raad of instelling bezorgt de gevalideerde lijst met niet toewijsbare functies aan het Agentschap Overheidspersoneel, dat die functies vervolgens aan de centrale wegingscommissie voorlegt.[39]

De centrale wegingscommissie:

1° velt een oordeel over de functies. Als ze oordeelt dat de functies niet toewijsbaar zijn, maakt ze een analytische weging van de functies. Als ze oordeelt dat de functies toewijsbaar zijn, deelt ze de functies alsnog in met de organisatie-eigen wegingsmethodiek;

2° bezorgt binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de lijst met niet toewijsbare functies bij consensus een gemotiveerd wegingsvoorstel aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling. Als de centrale wegingscommissie het advies van de externe systeemhouder wil inwinnen, kan de voormelde termijn van dertig kalenderdagen met maximaal veertien kalenderdagen worden verlengd.[39]

Het hoofd van de entiteit, raad of instelling valideert, op voorstel van het validatiecomité, het wegingsresultaat van de centrale wegingscommissie of motiveert in voorkomend geval waarom hij het wegingsvoorstel van de centrale wegingscommissie niet volgt.[39]

Art. I 4ter

§ 1. Een functiehouder die het niet eens is met de inhoud van zijn functiebeschrijving, functiefamilie of functieklasse, kan binnen een termijn van dertig kalenderdagen die volgt op de datum waarop het hoofd van de entiteit, raad of instelling de vaststelling van de functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse aan de functiehouder heeft bekendgemaakt, vragen om daarover gehoord te worden door het validatiecomité.[39]

De functiehouder die vraagt om gehoord te worden, motiveert zijn verzoek.[39]

De functiehouder kan zich laten bijstaan door een persoon van zijn keuze.[39]

De betrokken lijnmanager en de hr-verantwoordelijke of specialist van de centrale wegingscommissie die betrokken was bij het wegingsproces, mogen geen zitting hebben in het validatiecomité, maar ze kunnen wel worden gehoord. Het validatiecomité wordt verder aangevuld met een hr-verantwoordelijke of specialist uit de pool voor de centrale wegingscommissie, die niet behoort tot de entiteit, raad of instelling van de functiehouder.[39]

§ 2. Het validatiecomité formuleert binnen een termijn van dertig kalenderdagen nadat de functiehouder is gehoord, een gemotiveerd voorstel van beslissing over de functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse waarin de functiehouder wordt ingedeeld.[39]

§ 3. Het hoofd van de entiteit, raad of instelling beslist binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na de datum van de ontvangst van het voorstel van beslissing van het validatiecomité, in intern beroep over de functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse van de functiehouder.[39]

Art. I 4quater

De houder van de functie die met toepassing van artikel I 4bis[39] is ingedeeld en voor wie de interne beroepsmogelijkheid, vermeld in artikel I 4ter, niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan tegen de indeling van de functie in een functiefamilie [39] en de daarbij horende functieklasse, een gemotiveerd beroep instellen bij de beroepscommissie Functieclassificatie, vermeld in artikel I 14bis, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na kennisneming van de beslissing van het hoofd van de entiteit, raad of instelling, vermeld in artikel I 4ter, § 3[39].[27]

De beroepscommissie Functieclassificatie, vermeld in artikel I 14bis, beraadslaagt binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van het beroepschrift.[27]

De beslissing van de beroepscommissie Functieclassificatie, vermeld in artikel I 14bis, wordt betekend aan de functiehouder en aan het hoofd van de entiteit, raad of instelling, en bindt de partijen.[27]

Het hoofd van de entiteit, raad of instelling voert de beslissing van de beroepscommissie Functieclassificatie, vermeld in artikel I 14bis, uit.[27]

De termijnen, vermeld in dit artikel, worden opgeschort in de maand augustus en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.[34]

Art. I 4quinquies

Voor de toepassing van artikel I 4ter wordt voor wat de middenkaderfuncties betreft, het validatiecomité samengesteld uit een of meerdere leden van het managementorgaan van het betrokken beleidsdomein, waarbij de personen die bij de validatie van de wegingsresultaten adviseerden niet betrokken mogen worden.[39]

Art. I 5

§ 1. De invulling van statutaire vacatures gebeurt bij voorrang door herplaatsing. Indien herplaatsing niet mogelijk is, kiest de lijnmanager de wijze van invulling, hetzij:

via de interne arbeidsmarkt, waarbij gekozen wordt voor horizontale mobiliteit en/of bevordering;[34]
via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met horizontale mobiliteit en bevordering van geslaagden voor overgangsexamens[6] of competentieproeven[6] voor de graad in kwestie[2] en externe mobiliteit, waarbij de beperking van de oproepen zoals vermeld.in artikel VI 30quater niet geldt[32];
via externe mobiliteit, in combinatie met horizontale mobiliteit en eventueel aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.[13]

Voor een statutaire directeursfunctie via aanwerving of externe[13] mobiliteit kan worden ingevuld, moeten de procedures van de interne arbeidsmarkt doorlopen worden. Dit geldt niet voor de invulling van de graad van wetenschappelijk directeur.[6]

Wanneer de lijnmanager zich beroept op meerdere procedures om een vacature op te vullen, worden de in aanmerking komende kandidaten onderworpen aan dezelfde[32] selectie.

De selector stelt het programma en de nadere regelen vast van de [32] selectie.

§ 2. Contractuele betrekkingen met een salarisschaal of beginsalarisschaal die overeenstemt met rang A2E en rang A2 of lager, worden bij voorrang ingevuld door herplaatsing van contractuelen.[32]

Om voor herplaatsing in aanmerking te komen moet het contractuele personeelslid voldoen aan een van de volgende twee voorwaarden:

1° werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en niet geworven zijn in het kader van een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of in het kader van een vervangingsopdracht;

2° werken met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en zich bevinden in een re-integratietraject als vermeld in boek I, titel 4, hoofdstuk VI van de Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017.[39]

Voor de contractuele personeelsleden, bedoeld in het vorige lid, geldt dezelfde herplaatsingsregeling als voor ambtenaren.[32]

Als een openstaande contractuele betrekking wordt ingevuld door herplaatsing, gebeurt de effectieve indienstneming pas na voorafgaand akkoord van het contractuele personeelslid.[32]

Als herplaatsing niet mogelijk is, of als het gaat om een contractuele betrekking met een salarisschaal of beginsalarisschaal hoger dan rang A2E, wordt de contractuele betrekking ingevuld op een van de volgende wijzen:

via de horizontale mobiliteit;
via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt, in combinatie met de horizontale mobiliteit.[32]

Bij combinatie van procedures worden de kandidaten onderworpen aan dezelfde selectie.[32]

Voor de volgende contractuele indienstnemingen is de combinatie van procedures niet verplicht en is er geen voorrang voor herplaatsing:

vervangingsopdracht;
tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar met maximaal één jaar;
doctoraatsbeurzen;
hernieuwing of verlenging van bestaande arbeidsovereenkomsten zonder wijziging van betrekking en zonder selectie;
vervanging van een bestaande arbeidsovereenkomst door een andere, zonder selectie;
personeel met buitenlandfuncties;
startbanen;
topsporters en hun omkadering.[32]

De lijnmanager kan als selector optreden voor personeel met buitenlandfuncties, [53] vervangingsopdrachten, tijdelijke en uitzonderlijke personeelsbehoeften met een arbeidsovereenkomst van maximaal één jaar en uitzonderlijk verlengbaar met maximaal één jaar, startbanen, doctoraatsbeurzen, topsporters en hun omkadering.[32]

De hernieuwing of verlenging van een bestaande arbeidsovereenkomst zonder wijziging van betrekking en zonder selectie, en de vervanging van een bestaande arbeidsovereenkomst door een andere zonder selectie, gebeuren bij beslissing van de indienstnemende overheid, en zijn alleen mogelijk voor het contractuele personeelslid dat geslaagd is voor een objectief wervingssysteem als vermeld in deel III, hoofdstuk 2, en voor topsporters en hun omkadering.[32]

§ 3. De Vlaamse Regering bepaalt op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken voor de door haar vastgelegde doelgroepen globale streefcijfers die door de functionele minister omgezet worden in streefcijfers per beleidsdomein.
Zolang de door de Vlaamse Regering bepaalde doelgroepgebonden streefcijfers niet gehaald worden, wordt bij gelijkwaardigheid voorrang gegeven aan de kandidaat uit de ondervertegenwoordigde groep.

§ 4. Van elk beleidsdomein wordt maximaal 1% van de betrekkingen, uitgedrukt in voltijds equivalenten (VTE), voorbehouden voor personen met een arbeidshandicap die recht hebben op een langdurige loonkostsubsidie in de reguliere of sociale economie. Dit zijn personen in één van volgende situaties:

personen met een bijstandsveld W2 of W3, toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
personen van wie de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding beslist dat zij voor onbepaalde duur recht hebben op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM)[49].[12]
personen van wie de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding beslist dat zij recht hebben op collectief maatwerk of een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor een duur van vijf jaar.[49]

De voorbehouden betrekkingen kunnen zowel statutaire betrekkingen als contractuele betrekkingen van onbepaalde duur zijn.[12]

De lijnmanager kiest de wijze van invulling van een voorbehouden betrekking, hetzij:
1° via aanwerving, eventueel in combinatie met horizontale mobiliteit;
2° via de horizontale mobiliteit.

Een vacante voorbehouden betrekking wordt bekendgemaakt.

In afwijking van artikel III 2, 2° wordt de persoon met een arbeidshandicap die recht heeft op een langdurige loonkostsubsidie, bij aanwerving vrijgesteld van de vergelijkende selectie.[12]

In afwijking van artikel VI 18, §2, eerste lid, kan een contractueel personeelslid met een arbeidshandicap dat recht heeft op een langdurige loonkostensubsidie, door horizontale mobiliteit meedingen naar een statutaire voorbehouden betrekking, ook als hij in dienst is genomen met een contract waarvoor overeenkomstig artikel III 2, 2°, geen vergelijkende selectie met een objectief wervingssysteem vereist is.[32]

De lijnmanager van de entiteit waar de betrekking vacant is, beslist in overleg met de selector over de geschiktheid van de kandidaat voor de betrekking. De beslissing houdt rekening met de functiebeschrijving van de vacature, het gewenste profiel, en de mogelijke redelijke aanpassingen. Bij het invullen van de betrekking wordt een integratieprotocol opgemaakt tussen de entiteit die de persoon in dienst neemt, en de dienst Diversiteitsbeleid[34].[12]

In afwijking van paragraaf 2, negende lid, kan aan een contractueel personeelslid met een arbeidshandicap dat recht heeft op een langdurige loonkostensubsidie en dat tewerkgesteld is met een contract van bepaalde duur, toch een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aangeboden worden als hij in dienst is genomen met een contract waarvoor conform artikel III 2, 2°, geen vergelijkende selectie met een objectief wervingssysteem vereist is.[34]

§ 5. Naast een vacature-invulling via gerichte kandidaatstelling zoals bepaald in § 1 en § 2, kan een vacature binnen een entiteit, raad of instelling ingevuld worden door een verandering van dienstaanwijzing door de lijnmanager.

In afwijking van het eerste lid kan het hoofd van het agentschap Opgroeien regie een verandering van dienstaanwijzing doorvoeren tussen het agentschap Opgroeien en het agentschap Opgroeien regie.[60]

Het statutaire personeelslid dat wordt aangesteld voor facilitaire ondersteunende taken voor een Vlaams ministerieel kabinet, krijgt van de verantwoordelijke lijnmanager een verandering van dienstaanwijzing tot het einde van de facilitaire ondersteuning van het kabinet.[10]

§ 6. Onverminderd de bepalingen van dit besluit bepaalt bijlage 4 bij dit besluit voor de vacatures in alle graden of ze via aanwerving en/of bevordering kunnen worden ingevuld met eventuele vermelding van de aanvullende en bijzondere voorwaarden inzake beroepskwalificatie, alsmede voor elke bevorderingsgraad de lijst van graden die er toegang toe verlenen.[2]

§ 7. In afwijking van § 1 en § 2 hebben de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een continudienst met ploegenwerk, voorrang bij de vervulling van vacatures in dagdienst in hun eigen entiteit via wijziging van dienstaanwijzing. Zij hebben voorrang op de personeelsleden die in aanmerking komen voor herplaatsing.[6]

§ 8. In afwijking van paragraaf 1 en 2 en van de herplaatsingsregeling, vermeld in deel VI, titel 4, hoofdstuk 1 van dit besluit, kan een personeelslid overgeplaatst worden naar een andere entiteit, raad of instelling, door een wijziging van dienstaanwijzing, los van de procedure van de vacantverklaring, na het akkoord van het personeelslid en
de betrokken N-functies,[23] in een van de volgende gevallen:
1° om functionele redenen als het personeelslid niet in aanmerking komt voor de herplaatsingsprocedure;
2° op voorstel van de Vlaamse ombudsman in het kader van de bescherming van de klokkenluider[24].

Onverminderd de toepassing van het eerste lid kan een ambtenaar met zijn akkoord en dat van de beide lijnmanagers na afloop van het ambtshalve onbetaald verlof vermeld in artikel X 63, §1, worden overgeplaatst naar de entiteit, raad of instelling waar hij een arbeidsovereenkomst, mandaat of tijdelijke aanstelling uitoefent op voorwaarde dat:

1° volgend op het ambtshalve onbetaald verlof vermeld in artikel X 63 geen gestandaardiseerd gunstverlof vermeld in artikel X 81bis wordt toegekend ofwel een einde is gekomen aan het toegekende gestandaardiseerde gunstverlof;

2° de arbeidsovereenkomst die aan de basis van het ambtshalve onbetaald verlof lag het gevolg was van de toepassing van een objectief wervingssysteem met algemene bekendmaking zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 of;

3° het mandaat of de tijdelijke aanstelling die aan de basis van het ambtshalve onbetaald verlof lag het gevolg was van de toepassing van een procedure vermeld in deel VI.[37]

§ 9. In afwijking van paragraaf 1 en 2, kan een vacature binnen een entiteit, raad of instelling, vervuld worden door de overplaatsing, los van de procedure van de vacantverklaring, van een van de volgende personeelsleden vanuit een publiekrechtelijke rechtspersoon van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, die niet valt onder het toepassingsgebied van het VPS:
1° een ambtenaar die dezelfde graad of een gelijkwaardige graad bekleedt als de graad waartoe de vacante betrekking behoort, na het akkoord van de ambtenaar, in het
kader van de bescherming van de klokkenluider op voorstel van de Vlaamse ombudsman;
2° een contractueel personeelslid met dezelfde of een gelijkwaardige contractuele betrekking en salarisschaal of geldelijke loopbaan als de vacante contractuele betrekking, na het akkoord van het contractuele personeelslid in het kader van de bescherming van de klokkenluider op voorstel van de Vlaamse ombudsman.[24]

De ambtenaar, die wordt overgeplaatst met toepassing van het eerste lid, wordt benoemd in de graad waartoe de vacante betrekking behoort en wordt ingeschaald in de daaraan verbonden salarisschaal op de overeenkomstige trap van de functionele loopbaan van de nieuwe graad.[24]

Het contractuele personeelslid dat wordt overgeplaatst met toepassing van het eerste lid, krijgt een arbeidsovereenkomst met de salarisschaal of de geldelijke loopbaan die verbonden is aan de nieuwe betrekking. In geval van een geldelijke loopbaan wordt hij ingeschaald op de overeenkomstige trap.[24]

Art. I 5bis

§ 1. De selector kan, na toestemming van de kandidaat, in overleg met de indienstnemende of benoemende overheid of de lijnmanager, en rekening houdend met de vergelijkbaarheid van de testen en testresultaten, beslissen om bepaalde competenties en/of andere vereisten die overeenkomstig het selectiereglement nodig zijn voor de functie, niet opnieuw te testen bij een kandidaat als uit een eerdere selectieprocedure die niet ouder is dan zeven jaar, resultaten beschikbaar zijn waardoor de kandidaat op die competenties of vereisten beoordeeld kan worden, ongeacht voor welke graad of functie en voor welke soort procedure de vorige test is afgenomen.[34]

De selector bepaalt aan welke selectieonderdelen de kandidaat nog moet deelnemen om het geheel van de competenties en andere vereisten die overeenkomstig de functiebeschrijving nodig zijn voor de functie, te kunnen beoordelen.[34]

§ 2. Een kandidaat kan aan de selector vragen om, ongeacht eerdere testresultaten, opnieuw getest te worden voor bepaalde competenties en/of andere vereisten die overeenkomstig de functiebeschrijving nodig zijn voor de functie. De selector houdt dan alleen rekening met de nieuwe testresultaten.[32]

§ 3. Alleen testresultaten van selecties gebaseerd op het competentiemodel van de Vlaamse overheid die beantwoorden aan de kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties zoals vastgelegd door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, komen in aanmerking om hergebruikt te worden.[18]

Art. I 5ter

De mandaathouders van rang A2A en A2[27] en de vastbenoemde ambtenaren van rang A3[27] en lager van een entiteit, raad of instelling, die in de volgende gevallen worden overgedragen aan een andere entiteit, raad of instelling, behouden:

-hun hoedanigheid;
-hun graad of een gelijkwaardige graad met overeenstemmende functionele loopbaan;
-hun administratieve en geldelijke anciënniteit;
-hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;
-het salaris op de datum van de overdracht en een gelijkwaardige salarisschaal;
-de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop zij op de datum van overdracht op reglementaire basis recht hebben, voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en voor zover aan deze voorwaarden blijft voldaan,
ter uitvoering van het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden;
door een wijziging van dienstaanwijzing, als vermeld in artikel I 5, §8;[23]

Aan de contractuele personeelsleden van een entiteit, raad of instelling die worden overgedragen aan een andere entiteit, raad of instelling onder de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor een duur die overeenstemt met het gedeelte van het contract met de entiteit van herkomst dat op het moment van de overdracht nog niet verstreken is en[27] op grond waarvan het behoud wordt gegarandeerd van de voor hen bij de entiteit, raad of instelling van herkomst bestaande contractuele rechten. Wat de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen betreft, geldt dat behoud alleen voor zover de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en voor zover aan die voorwaarden voldaan blijft.[23]

Art. I 6

- Opgeheven [23]

Art.I 7

§ 1. De lijnmanager stelt voor zijn entiteit, raad of instelling het arbeidsreglement vast onverminderd de mogelijkheid om een aanvullend arbeidsreglement voor een subentiteit te laten vaststellen door het hoofd van die subentiteit.

2e lid - opgeheven[32]

§ 2. Voor elke entiteit, raad of instelling geldt als algemene regel de 38-urige werkweek voor voltijdse betrekkingen.

De werktijdregeling wordt vastgelegd in het arbeidsreglement.

Art. I 7bis

Onverminderd de bepalingen van dit besluit, kan de Vlaamse Regering, op voorstel van de functionele minister en na akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de bestuurszaken, voor elk van de IVA’s met rechtspersoonlijkheid en EVA’s, vermeld in artikel I 2, voor de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en voor de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad volgende bepalingen vaststellen:

specifieke graden, de verdeling van die graden over de niveaus en rangen, of ze kunnen worden vervuld via aanwerving en/of bevordering of via mandaat met eventuele vermelding van de aanvullende en bijzondere voorwaarden inzake beroepskwalificatie, alsmede voor elke bevorderingsgraad de lijst van graden die er toegang toe geven;
specifieke loopbanen;
specifieke salarisschalen, specifieke vergoedingen, toelagen, en sociale voordelen;
specifieke regelingen voor specifieke personeelscategorieën;
specifieke overgangsbepalingen.