Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel VI. De administratieve loopbaan Deel VI. De administratieve loopbaan

Deel VI. De administratieve loopbaan

Titel 8. De functionele loopbaan van de ambtenaar

Titel 8 bevat Art. VI 104 tot en met Art. VI 111

Hoofdstuk 1. Definitie en toepassingsgebied

Hoofdstuk 1 bevat Art. VI 104 tot en met Art. VI 108.

Art. VI 104

De functionele loopbaan bestaat in de opeenvolgende toekenning aan een ambtenaar van een steeds hogere salarisschaal binnen eenzelfde rang op basis van schaalanciënniteit en zonder wijziging van graadbenaming.[2]

Art. VI 105

De schaalanciënniteit wordt jaarlijks opgebouwd op basis van de functioneringsevaluatie:

hetzij op een normale snelheid, waarbij de in aanmerking komende diensten gelijk zijn aan de werkelijke diensten;
hetzij vertraagd, waarbij de in aanmerking komende diensten
a)gelijk zijn aan de helft van de werkelijke diensten als de functioneringsevaluatie met de aanduiding “loopbaanvertraging” besloten wordt;
b)vervallen als de functioneringsevaluatie met een onvoldoende besloten wordt.

De opbouw van de schaalanciënniteit, zoals bedoeld in het eerste lid, heeft uitwerking op 1 juli van het jaar volgend op het evaluatiejaar en dit gedurende een periode van 12 maanden.[2]

Art. VI 106

In afwijking van artikel VI 105 bouwt de ambtenaar:

a)met verlof voor opdracht;
b)met militaire dienst of burgerdienst;
c)met vakbondsverlof als vaste afgevaardigde,
schaalanciënniteit op aan normale snelheid;
a)met een volledige onderbreking van de loopbaan in het kader van het zorgkrediet of een voltijdse loopbaanonderbreking in het kader van een federaal zorgverlof, met uitzondering van het voltijds ouderschapsverlof[33];
b)met voltijds politiek verlof;
c)tijdens een periode van tuchtschorsing, bedoeld in artikel VIII 4;
d)opgeheven[37]
geen schaalanciënniteit op.[2]

Art. VI 107

Als een ambtenaar tussen 1 juli en 30 juni overgaat naar een volgende salarisschaal in de functionele loopbaan of naar een hogere hiërarchische graad, verkrijgt hij in zijn nieuwe salarisschaal of graad de normale loopbaansnelheid voor de resterende periode tot 30 juni.[2]

Art. VI 108

De toekenning van de hogere salarisschaal in de functionele loopbaan of van een andere functie kan bovendien afhankelijk worden gesteld van het behalen van brevetten of getuigschriften of van het slagen voor een vergelijkende competentieproef zoals bepaald in de functiebeschrijving.[2][6]

Hoofdstuk 2. De diverse functionele loopbanen

Hoofdstuk 2 bevat Art. VI 109 tot en met Art. VI 111.

Art. VI 109

§ 1. Binnen de hieronder vermelde rangen geldt een functionele loopbaan. De overgang tussen de hieronder opgesomde salarisschalen geschiedt na het aantal jaren schaalanciënniteit dat ernaast vermeld wordt:

in rang A1
a)van de eerste naar de tweede salarisschaal na 6 jaar
vanA111 naarA112
vanA121 naarA122
vanA141 naarA142
b)van de tweede naar de derde salarisschaal na 12 jaar
vanA112 naarA113
vanA122 naarA123
c)van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
vanA142naarA143
d)van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
vanA113 naarA114
vanA123 naarA124
vanA143naarA144
in rang A1 wetenschappelijk personeel
- basis functionele loopbaan
a)van de eerste naar de tweede salarisschaal na 4 jaar
vanA165 naarA166
b)van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
vanA166 naarA167
- expert functionele loopbaan
a)van de vierde naar de vijfde salarisschaal na 10 jaar
vanA168 naarA169
a)in rang A2
van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
vanA211 naarA212
vanA221 naarA222
(...)geschrapt[6]
vanA261 naarA262
b)in rang A2 - vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in het buitenland
-van de eerste naar de tweede salarisschaal na 6 jaar
vanA211 naarA212
-van de tweede naar de derde salarisschaal na 6 jaar
vanA212naarA213
in rang B1
a)van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar
vanB111 naarB112
vanB121 naarB122
b)van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar
vanB112 naarB113
vanB122 naarB123
c)van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
vanB113 naarB114
vanB123 naarB124
in rang B2
van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
vanB211 naarB212
vanB221 naarB222
vanB231 naarB232
in rang C1
a)van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar
vanC111 naarC112
vanC121 naarC122
vanC131 naarC132
vanC141 naarC142
b)van de tweede naar de derde salarisschaal na 10 jaar
vanC112 naarC113
vanC122 naarC123
vanC132 naarC133
vanC142 naarC143
c)van de derde naar de vierde salarisschaal na 9 jaar
vanC113naarC114
vanC123naarC124
vanC133naarC134
vanC143naarC144
in rang C2
van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
vanC211 naarC212
vanC221 naarC222
vanC241naarC242
in rang D1
a)van de eerste naar de tweede salarisschaal na 8 jaar
vanD111 naarD112
vanD121 naarD122
vanD131 naarD132
vanD141 naarD142
b)van de tweede naar de derde salarisschaal na 9 jaar
vanD112 naarD113
vanD122 naarD123
vanD132 naarD133
vanD142 naarD143
in rang D2
van de eerste naar de tweede salarisschaal na 10 jaar
vanD211 naarD212
vanD221 naarD222
vanD231 naarD232
vanD241 naarD242

§ 2. In afwijking van §1 start de ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel) op de tweede trap van de functionele loopbaan, zijnde de salarisschaal A 166 als hij houder is van:

het diploma van:
a) master in de geneeskunde (beroepstitel arts);
b) master in de diergeneeskunde;
c) master in de ingenieurswetenschappen;
d) master in de bio-ingenieurswetenschappen;
e) master in de farmaceutische zorg;
f) master in de geneesmiddelenontwikkeling;

of bij overgangsmaatregel, het diploma van:
a) arts;
b) dierenarts;
c) burgerlijk ingenieur;
d) landbouwkundig ingenieur;
e) ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën;
f) bio-ingenieur;
g) apotheker;

of van[6] een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.

§ 3. In afwijking van § 1 wordt een ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel) bevorderd tot de tweede trap van de functionele loopbaan, namelijk de salarisschaal A 166, op de eerste van de maand die volgt op de toekenning van het doctoraat, diploma of certificaat dat hij tijdens zijn loopbaan in de entiteit, raad of instelling verwerft.

§ 4. Een ambtenaar van rang A1 (wetenschappelijk personeel), titularis van de salarisschaal A 166, die houder is van een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend, en die ten minste 4 jaar werkelijke prestaties binnen de diensten van de Vlaamse overheid en de met rechtspersoonlijkheid beklede patrimonia[9] en 6 jaar functierelevante wetenschappelijke activiteit telt, kan door de lijnmanager van de entiteit, raad of instelling, in afwijking van § 1, 2°[6], bevorderd worden tot de derde trap van de functionele loopbaan, namelijk de salarisschaal A 167.

§ 5 - opgeheven[9]

Art. VI 110

De lijnmanager van de entiteit, raad of instelling kan na advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling aan een ambtenaar van rang A1 van het wetenschappelijk personeel die 6 jaar werkelijke prestaties in de salarisschaal A 167 telt, de titel van wetenschappelijk attaché-expert en de salarisschaal A 168 toekennen, als hij:

-hetzij houder is van een doctoraat op proefschrift of van een diploma of certificaat dat met toepassing van de richtlijnen van de Europese Unie of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend;
-hetzij het bewijs levert dat hij in een tak van de wetenschap waarop het ambt betrekking heeft, uitzonderlijk wetenschappelijk werk heeft verricht dat met een doctoraat op proefschrift kan worden vergeleken, op basis van zijn functioneringsevaluatie.

Het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling wordt voor de toepassing van dit artikel uitgebreid met minimaal twee toonaangevende[9] wetenschappers van het vakgebied in kwestie, die mee beslissen.[2]

Art. VI 111

De lijnmanager van de entiteit, raad of instelling kan na advies van het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling aan de ambtenaar van rang A2 van het wetenschappelijk personeel die onder hem ressorteert en tien jaar werkelijke prestaties in de salarisschaal A 265 telt, op basis van zijn functioneringsevaluatie de salarisschaal A 266 toekennen.

Het managementorgaan van de entiteit, raad of instelling wordt voor de toepassing van dit artikel uitgebreid met minimaal twee toonaangevende[9] wetenschappers van het vakgebied in kwestie, die mee beslissen.[2]