Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

De hoogte van de uitkering die u krijgt, hangt af van:

 • uw normale, contractuele arbeidsregime (bijv. voltijds of halftijds)
 • het percentage waarmee u uw loopbaan onderbreekt: zult u tijdens uw Vlaams zorgkrediet niet, halftijds of 4/5 werken?
 • het feit of alleenwonend of samenwonend bent
 • uw leeftijd.

Als u volgens uw normale, contractuele arbeidsregime deeltijds werkt, wordt uw uitkering evenredig volgens uw arbeidsregime berekend. Dat is ook het geval als u een onvolledige maand zorgkrediet opneemt.

Bedrag

Arbeidsregime tijdens zorgkrediet Bedrag (netto)Bedrag (bruto)
U werkt helemaal niet

544,04 euro

605,36 euro
U werkt halftijds (u vermindert dus met 1/2)
U bent alleenwonend261,72 euro

315,89 euro

U bent samenwonend en jonger dan 50

221,12 euro

315,89 euro

U bent samenwonend en 50 of meer

205,33 euro

315,89 euro
U werkt 4/5 (u vermindert dus met 1/5) 124,67 euro150,48 euro

Als u in de loop van de aangevraagde periode 50 wordt, hoeft u zelf niets te doen: uw dossier wordt automatisch aangepast aan de nieuwe situatie.

Verhoogde uitkering alleenstaande ouder

Als alleenstaande ouder krijgt u een verhoogd bedrag. Als u

 • halftijds gaat werken: 314,06 euro netto (379,07 euro bruto)
 • 4/5 gaat werken: 190,34 euro netto (229,74 euro bruto)

U wordt als alleenstaande ouder beschouwd als u:

 • alleen woont met uw kind of kinderen, dus zonder (volwassen) partner, echtgenoot of echtgenote, huisgenoot, ouder. Al uw inwonende kinderen moeten recht geven op kinderbijslag/groeipakket. Zodra u één van de kinderen die bij u inwonen niet meer ten laste hebt, bent u niet langer alleenstaande, maar 'samenwonende'.
 • helemaal alleen woont, dus zonder (volwassen) partner, echtgenoot of echtgenote, huisgenoot, ouder), en als minstens één van uw niet-inwonende kinderen recht geeft op kinderbijslag. Dat kind hoeft niet noodzakelijk bij u in te wonen, het kan bijv. bij uw ex-partner wonen.

Combineren met andere inkomsten

U mag het Vlaams zorgkrediet cumuleren met:

Nevenactiviteit

Een nevenactiviteit of bijkomende activiteit is niet hetzelfde als een zelfstandige activiteit. Een nevenactiviteit is een job die zelf geen recht geeft op Vlaams zorgkrediet (bijvoorbeeld een job in de horeca). Het gemiddelde aantal werkuren in uw nevenactiviteit mag niet hoger zijn dan uw aantal werkuren in de openbare sector.

Zelfstandige activiteit

Een zelfstandige activiteit is niet hetzelfde als een nevenactiviteit als loontrekkende.
U wordt als zelfstandige beschouwd vanaf de inschrijving als zelfstandige in de kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Iedereen die als zelfstandige is ingeschreven bij een sociale kas, wordt als zelfstandige beschouwd, ook als die persoon geen inkomsten uit die activiteit verkrijgt of de activiteit niet effectief uitoefent

Als u een bijkomende activiteit als loontrekkende of zelfstandige uitoefent, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking van de RVA ontvangt of een pensioen krijgt, dan moet u dat melden op het ogenblik van uw aanvraag. Als u dat niet of te laat doet, zult u de ten onrechte uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen moeten terugbetalen.

Uitbetaling

 • U voert uw rekeningnummer in bij uw aanvraag.
 • Uw onderbrekingsuitkering wordt maandelijks uitbetaald op dat rekeningnummer.
 • De betaling gebeurt normaal gezien nadat de volledige maand verstreken is, meer bepaald in het begin van de maand die daarop volgt. Afhankelijk van wanneer de aanvraag werd goedgekeurd, kan de eerste betaling ook halverwege de maand plaatsvinden.

Er kan pas een betaling plaatsvinden nadat uw aanvraag voor Vlaams zorgkrediet is goedgekeurd. Als uw Vlaams zorgkrediet al een tijdje loopt op het moment dat uw aanvraag wordt goedgekeurd, worden ook de voorgaande maanden onmiddellijk mee uitbetaald.

Betalingen gebeuren telkens in het begin, of in de helft van de maand. Afhankelijk van de goedkeuringsdatum, ontvangt u aldus de betaling op één van deze tijdstippen. Betalingen hebben betrekking op de maand die eraan voorafgaat.

Pensioen

Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid, lokale besturen, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding kunnen sommige periodes Vlaams zorgkrediet gelijkgesteld worden met gewerkte periodes (met het oog op de pensioenberekening).

Omdat die berekening afhankelijk is van verschillende factoren (bijvoorbeeld eerder opgenomen onderbrekingen bij andere instanties, zoals de RVA,…) en van uw statuut, neemt u voor uw eigen pensioendossier het best contact op met de gratis Pensioenlijn ((opent in nieuw venster)) op het nummer 1765.

Veelgestelde vragen