Voorwaarden

Werkt u in de privésector, voor een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering? In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie tijdens uw arbeidsduurvermindering bedraagt:

U werkte
in het jaar vóór uw onderbreking minstens

U werkt tijdens
de arbeidsduurvermindering
in de privésector

Bruto maandpremie in euro (bedrag sinds 1 mei 2022)

Netto maandpremie in euro (bedrag sinds 1 mei 2022)

75%

50%

185,74

165,31

70%

Minstens 20% minder

111,44

99.18

60%

Minstens 10% minder

74,30

66,13

De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 mei 2022). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie onderneming in moeilijkheden alleen schriftelijk aanvragen.

 • Stap 1
 • Stap 2

  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door:

  • uzelf
  • uw werkgever.
 • Stap 3
 • Stap 4

  Stuur het aanvraagformulier, de kopie van de beslissingsbrief C62 en de vereiste bijlagen op:

  • Bij voorkeur aangetekend via de post:
   Aanmoedigingspremies
   Departement Werk & Sociale Economie
   Koning Albert II- laan 35, bus 20
   1030 Brussel

   Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening. U kunt het best ook een kopie nemen van alle opgestuurde documenten.
  • via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • Stap 5

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

  • Kreeg u binnen de twee maanden geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan per brief of door ze te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend? Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.
Aanvraagtermijn

De premie kan toegekend worden met een terugwerkende kracht van 6 maanden.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment dat uw aanvraag goedgekeurd wordt? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Rekeningnummer

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie gedurende maximaal 24 maanden krijgen.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • na 24 maanden
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest het recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.