Voorwaarden

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie onderneming in moeilijkheden alleen schriftelijk aanvragen.

Aanvraagtermijn

U moet de aanmoedigingspremie aanvragen binnen 6 maanden na de start van uw onderbreking. Te laat is onherroepelijk te laat.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

 • Stap 1
 • Stap 2

  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door:

  • uzelf
  • uw werkgever.
 • Stap 3
 • Stap 4

  Stuur het aanvraagformulier, de kopie van de beslissingsbrief C62 en de vereiste bijlagen op:

  • Bij voorkeur aangetekend via de post:
   Aanmoedigingspremies
   Departement Werk & Sociale Economie
   Koning Albert II- laan 35, bus 20
   1030 Brussel

   Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening. U kunt het best ook een kopie nemen van alle opgestuurde documenten.
  • via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • Stap 5

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

  • Kreeg u binnen de twee maanden geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan per brief of door ze te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend? Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Bedrag

Werkt u in de socialprofitsector, meer bepaald voor een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering? In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie bedraagt tijdens uw arbeidsduurvermindering:

U werkte in het jaar voor
de arbeidsduurvermindering
minstens
Uw werktijd tijdens uw
arbeidsduurvermindering
in de socialprofitsector
Bruto maandbedrag
in euro (sinds
1 juni 2022)
Netto maandbedrag
in euro (sinds
1 juni 2022)
75% van een voltijdse betrekkingU werkt 50%185,74165,31

70% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 20%
van een voltijdse betrekking
111,4499,18

60% van een voltijdse betrekking

U vermindert uw werktijd
met minstens 10%
en minder dan 20%
van een voltijdse betrekking
74,3066,13

De aanmoedigingspremie is gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 juni 2022). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uitbetaling

Maandelijkse uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw tijdskrediet op het ogenblik van de goedkeuring al enige tijd loopt, worden de voorgaande maanden mee uitbetaald.

Gestort op uw rekening

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie gedurende maximaal 24 maanden krijgen.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • na 24 maanden
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen