Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de aanmoedigingspremies en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen? De simulator Vlaamse aanmoedigingspremie geeft u alvast een indicatie.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbaan in de socialprofitsector als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie landingsbaan in de socialprofitsector alleen schriftelijk aanvragen.

Aanvraagtermijn

U moet de aanmoedigingspremie aanvragen binnen 6 maanden na de start van uw onderbreking. Te laat is onherroepelijk te laat.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

 • Stap 1
 • Stap 2

  U moet dit enkel bijvoegen indienen u niet over 20 jaar anciënniteit in de social profit sector beschikt.

 • Stap 3

  Voeg een kopie (niet het origineel) van de beslissingsbrief C62 van de RVA toe.

 • Stap 4

  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door:

  • uzelf
  • uw werkgever (deel B en deel D)
 • Stap 5

  Stuur het aanvraagformulier, de kopie van de beslissingsbrief C62 en de vereiste bijlagen op:

  • Bij voorkeur aangetekend via de post:
   Aanmoedigingspremies
   Departement Werk & Sociale Economie
   Koning Albert II- laan 35, bus 20
   1030 Brussel

   Een aangetekende brief is niet verplicht, maar bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening. U kunt het best ook een kopie nemen van alle opgestuurde documenten.
  • via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
 • Stap 6

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via brief of e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een bericht.

  • Kreeg u binnen de twee maanden geen bericht? Neem dan contact op via aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), of via het gratis telefoonnummer 1700
  • Moet u ontbrekende documenten opsturen? Dat kan per brief of door ze te mailen naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Vermeld duidelijk uw dossiernummer, uw dossierbehandelaar en de sector waarin u werkt.
  • Is uw aanvraag geweigerd wegens te laat ingediend? Als u kunt bewijzen dat u de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier en de nodige bijlagen) binnen de vastgelegde termijn verstuurd hebt, kan de weigering herzien worden. Een aangetekende zending volstaat als bewijs.

Duur

U kunt de aanmoedigingspremie landingsbaan krijgen tot u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Indien u toch beslist om SWT (brugpensioen) op te nemen, dan moet u ons hiervan op de hoogte brengen.

Als u dat wilt, kunt u vóór of na de aanmoedigingspremie landingsbaan (maar niet tegelijkertijd) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Bedrag

In deze tabel leest u hoeveel uw aanmoedigingspremie landingsbaan in de socialprofitsector bedraagt.

U werkte in het jaar
vóór uw landingsbaan
U werkt tijdens uw
onderbreking
in de
socialprofitsector nog
Bruto maandbedrag
in euro (sinds 1 jan. 2013)

Netto maandbedrag
in euro (sinds 1 jan. 2013)

100%

50%

408,36363,44
minimaal 75%50%314,51279,91

minimaal 75% (en bij start van landingsbaan 100%)

80%95,1284,66

De aanmoedigingspremie landingsbaan is niet gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 januari 2013). Dat is anders dan voor de andere aanmoedigingspremies.
Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt maandelijks uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.
Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Rekeningnummer

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Dat doet u uitsluitend via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer (PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Toekenning voor een volledige maand

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste tot en met de laatste dag van een maand, ook als uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

 • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
 • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

Hou er rekening mee dat de premie pas wordt toegekend als u bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden voldoet.

 • Bijvoorbeeld: u neemt een onderbreking op vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas vanaf de 19de van die maand aan de voorwaarden. Uw aanvraag zal geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de volgende maand. 

Verlenging of aanpassing

Als u bij de RVA een verlenging (hernieuwing) of een aanpassing (u verandert bijvoorbeeld een halftijdse onderbreking in een 1/5 onderbreking) van uw tijdskrediet landingsbaan aanvraagt, moet u ook een nieuwe aanmoedigingspremie aanvragen.

Meld elke wijziging

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie (zie FAQ ‘Welke wijziging in mijn situatie moet ik onmiddellijk melden?’)​​​​​​​ onmiddellijk aan de dienst. Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • zodra u een SWT-uitkering (brugpensioen) of rustpensioen ontvangt: als dat het geval is, moet u de dienst onmiddellijk op de hoogte brengen.

 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Als u in de loop van de onderbreking niet meer voldoet aan de voorwaarden of als uw RVA-onderbreking vroegtijdig stopgezet wordt, moet u dat melden aan de dienst Aanmoedigingspremies (zie hierboven).

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Veelgestelde vragen