Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanmoedigingspremie voor loopbaankrediet in de socialprofitsector

Aanmoedigingspremie voor loopbaankrediet in de socialprofitsector

Het is niet mogelijk om een online aanvraag in te dienen via gsm/smartphone/tablet. Nieuw ingediende aanvragen kunnen voortaan ook opgevolgd worden in het WSE-loket. 

Werkt u in de socialprofitsector en neemt u een tijdlang voltijds tijdskrediet in het kader van zorg of een voltijds thematisch verlof? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie loopbaankrediet krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u ontvangt boven op uw onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Wilt u snel weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een van de aanmoedigingspremies en welke uitkering u daarbij eventueel zou ontvangen? De simulator Vlaamse aanmoedigingspremie geeft u alvast een indicatie.

Voorwaarden

U komt alleen in aanmerking voor de Vlaamse aanmoedigingspremie in het kader van loopbaankrediet in de socialprofitsector als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

Procedure

U kunt de aanmoedigingspremie in het kader van loopbaankrediet in de socialprofitsector zowel online als schriftelijk aanvragen.

Als u uw aanmoedigingspremie online kunt aanvragen, doet u er goed aan dat ook effectief online te doen, want dat heeft alleen voordelen:

 • u krijgt meteen een ontvangstbevestiging
 • uw dossier wordt binnen de 4 weken behandeld
 • u ontvangt het geld sneller
Aanvraagtermijn

De aanvraag moet aankomen binnen de 6 maanden na de start van de onderbreking.

Hou er rekening mee dat u als werknemer zelf verantwoordelijk bent voor de aanvraag van uw aanmoedigingspremie. Dat houdt in dat, als u de aanvraag aan uw werkgever overlaat, die werkgever niet verantwoordelijk is als de premie niet op tijd is aangevraagd.

Online aanvraag

Wilt u uw aanmoedigingspremie online aanvragen? Houd dan de volgende gegevens en documenten bij de hand:

 • de beslissingsbrief C62 van de RVA, waarin staat dat de RVA uw voltijds tijdskrediet of uw thematisch verlof met onderbrekingsuitkering goedkeurt. U kan een online aanvraag indienen ten vroegste 2 dagen na goedkeuring bij RVA.
 • een digitale sleutel, zoals eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.​
 • uw rekeningnummer
 • de precieze periode van uw onderbreking
 • het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Concreet is dat het laagste aantal contractuele uren dat u hebt gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking.
 • het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.
 • de op te laden documenten.

Volg het onderstaande stappenplan om uw online aanvraag snel en gemakkelijk in te dienen.

 • Stap 1

  Meld u aan (opent in nieuw venster)in het online aanvraagformulier via eID en aangesloten kaartlezer, Itsme, beveiligingscode via sms of beveiligingscode via mobiele app.

  Lees meer over aanmelden bij de overheid.

  Lukt het niet om aan te melden? Neem contact op met de helpdesk via het gratis nummer 1700.

  In het geval dat u de goedkeuring van de RVA via eBox ontvangt, wacht dan twee dagen voordat u de online aanvraag voor uw aanmoedigingspremie indient.

 • Stap 2
  • Uw persoonsgegevens worden opgehaald uit het Rijksregister. Die hoeft u zelf niet in te vullen
  • De velden met een sterretje (*) moet u altijd invullen.
 • Stap 3

  Vul de gevraagde gegevens in.

  De ‘effectieve plaats van de tewerkstelling’ is het gewest vanwaar u uw functie uitoefent. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
  De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.

 • Stap 4
  • Vul hier de gevraagde gegevens in. Baseer u op de uren die in uw contract staan/stonden. De dienst gaat uit van het contract met de minste uren in de 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking. Als u daarover vragen hebt, neemt u contact op met uw personeelsdienst.
   De velden met een sterretje (*) moet u verplicht invullen.
  • Het bewijs van uw onderbreking wordt automatisch opgehaald bij de RVA (C62)
 • Stap 5

  Bij een beperkt aantal aanvragen moet u, afhankelijk van het motief, ingescande documenten toevoegen. Bij loopbaankrediet is dat mogelijk het attest anciënniteit(PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Stap 6

  Klik op de knop ‘Indienen’ om uw aanvraag te versturen. U ontvangt een bevestigingsmail.

  Wilt u de aanvraag annuleren? Klik dan op de knop die daarvoor is voorzien.

 • Stap 7

  Als uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bericht via e-mail. Ook als uw dossier onvolledig is of als uw aanvraag is afgewezen, ontvangt u een e-mail.

Schriftelijke aanvraag

Bedrag

Dit zijn de bedragen van de aanmoedigingspremie voor loopbaankrediet in de socialprofitsector.

U werkte in het jaar vóór uw onderbrekingU werkt tijdens uw onderbreking
in de socialprofitsector nog
Bruto maandpremie in euro (bedrag sinds 1 dec 2023)Netto maandpremie in euro (bedrag sinds 1 dec 2023)
Minstens 5 jaar
anciënniteit
in de onderneming
Minstens 5 jaar
anciënniteit in de sector,
maar niet
in de onderneming
Minstens 5 jaar
anciënniteit
in de onderneming
Minstens 5 jaar
anciënniteit
in de sector,
maar niet
in de onderneming
minimaal 75%0%374,32577,67333,14514,13
minimaal 50%0%200,25308,96178,22274,97

De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 1 december 2023). Er wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uitbetaling

De aanmoedigingspremie wordt maandelijks uitbetaald rond de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft.
Loopt uw onderbreking al een tijdje op het moment van de goedkeuring? Dan krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

Rekeningnummer

De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat u vermeldt op uw aanvraagformulier. Het is dus belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven.

Verandert uw rekeningnummer? Geef het nieuwe dan zo snel mogelijk door. Dat doet u uitsluitend via het formulier ‘Wijziging rekeningnummer(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Toekenning voor een volledige maand

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste tot en met de laatste dag van een maand, ook als uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

 • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
 • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

Hou er rekening mee dat de premie pas wordt toegekend als u bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden voldoet.

 • Bijvoorbeeld: u neemt een onderbreking op vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas vanaf de 19de van die maand aan de voorwaarden. Uw aanvraag zal geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de volgende maand. 

Verlenging of aanpassing

Als u bij de RVA een verlenging (hernieuwing) of een aanpassing (u verandert bijvoorbeeld een halftijdse onderbreking in een 1/5 onderbreking) van uw thematisch verlof aanvraagt, moet u ook een nieuwe aanmoedigingspremie aanvragen.

Stopzetting

U verliest uw recht op de aanmoedigingspremie:

 • als het aantal maanden waarop u recht hebt (afhankelijk van uw anciënniteit), opgebruikt is
 • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Als u in de loop van de onderbreking niet meer voldoet aan de voorwaarden of als uw RVA-onderbreking vroegtijdig stopgezet wordt, moet u dat melden aan de dienst Aanmoedigingspremies (zie hierboven).

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Meld elke wijziging

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie (zie FAQ ‘Welke wijziging in mijn situatie moet ik onmiddellijk melden?’) onmiddellijk aan de dienst. Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Veelgestelde vragen