Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorstelling jaarverslag 2023: Burgerparticipatie via de klacht Vlaamse Ombudsdienst

Voorstelling jaarverslag 2023: Burgerparticipatie via de klacht

Nieuwsbericht
19 maart 2024

De Vlaamse Ombudsdienst behandelde in 2023 1.026 nieuwe dossiers. Ruim 78% van deze dossiers kon worden opgelost of verzoend. Daarnaast kon in 7.646 gevallen snel advies of hulp gegeven worden of er werd doorverwezen naar de juiste dienst.

Lees het Jaarverslag 2023 van de Vlaamse Ombudsdienst en de drie bemiddelingsboeken: het Vlaams Bemiddelingsboek, het Lokaal Bemiddelingsboek en het Bemiddelingsboek Ombudsfunctie in ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg.

Welzijn, mobiliteit, werk

Opende het vorige jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst nog met de lange doorlooptijden bij de zorgtoeslagevaluatie, dan is er nu positief bericht dat de dienst de achterstand volledig heeft weggewerkt. Wel is er nog werk aan de winkel om beslissingen beter te motiveren en een goede beroepsprocedure aan te bieden. Kinderopvang stond in 2023 uitgebreid in de aandacht. Op basis van het voorzorgsprincipe kunnen kinderopvanglocaties nu sneller gesloten worden. De ombudsdienst vraagt wel nog eens aandacht om ouders in dat geval goed te informeren.

Een tweede belangrijk onderwerp is mobiliteit. Bij de autokeuring volgt niet langer een boete als men iets te laat is. Sectorfederatie GOCA heeft ook duidelijk stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Maar de problemen van lange wachttijden zijn daarmee niet opgelost. De ombudsdienst herhaalt de vraag om de uitnodiging voor de keuring vroeger te sturen en om een afspraak verplicht te maken. De overheid moet een slagkrachtige toezichthouder worden op de hele sector, rijscholen en examencentra inbegrepen. De Lijn blijft een topper in het klachtenbeeld. De uitwerking en uitvoering van de nieuwe visie op basisbereikbaarheid leverden veel reacties op. Positief is wel hoe klachten doorwerken in de evaluatie en effectief voor bijsturingen zorgen in de dienstregeling.

Een Europees aspect in de klachten speelt bij economische migratie. Met de gekende krapte op de arbeidsmarkt kijken werkgevers naar het buitenland. In een aantal gevallen hebben die werknemers van Vlaanderen een toelating tot arbeid nodig, naast een verblijfsvergunning van de federale Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens een Europese richtlijn zou heel dit proces binnen de vier maanden afgehandeld moeten zijn. Maar Vlaanderen kampt al een hele tijd met achterstand voor haar deel. Om vlot van aanvraag tot effectieve tewerkstelling te komen, moeten meerdere overheidsprocessen goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is des te meer het geval als ook nog een buitenlands diploma erkend moet worden door NARIC.

Het recht op vergissing

Centraal in het jaarverslag 2023 staat het recht op vergissing. Het gaat vooral om voordelen waar een burger recht op heeft (een premie, een korting) maar dat door eigen vergissing misloopt. Bijvoorbeeld door te laat aan te vragen of onvolledige gegevens te bezorgen. De overheid zou zich flexibeler moeten tonen om dat op te vangen. Zelf vergist de overheid zich namelijk ook geregeld en voor zichzelf heeft de overheid wel vangnetten. Helpen vermijden dat de burger vergissingen begaat, verdient uiteraard de voorkeur. Dat kan door betere gegevensuitwisseling tussen diensten, actief informeren en rechten zoveel mogelijk automatisch toekennen. Maar de overheid kan ook deadlines versoepelen en in haar procedures voldoende ruimte bieden om aanvragen alsnog aan te vullen en om begrijpelijke vergissingen maximaal recht te zetten. Dat verhoogt ook de doelmatigheid van haar beleidskeuzes. Procedures horen een hulpmiddel te zijn, geen hindernissenparcours.