Gedaan met laden. U bevindt zich op: Advies wetgeving VTC nr. 2024/030 Machtigingen en adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

Advies wetgeving VTC nr. 2024/030

Advies
Datum
19 maart 2024
Voorwerp van advies
Ontwerpdecreet, Wetgeving
Thema
Cultuur, jeugd en media

Omschrijving

Ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [...] tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap inzake de gecoördineerde tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (digitaledienstenverordening).

Trefwoorden: Samenwerkingsakkoord; digitaledienstenverordening; bewaartermijn