Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over de Vlaamse Toezichtcommissie Vlaamse Toezichtcommissie

Over de Vlaamse Toezichtcommissie

De Vlaamse Toezichtcommissie voor verwerking van persoonsgegevens werd aangeduid als toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) door de Vlaamse (bestuurs)instanties en oefent haar taken uit sinds 29 maart 2019.

(Update 03/03/2023)

Statuut

De Vlaamse Toezichtcommissie is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid.

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens zijn bepaald in de artikelen 10/4 t.e.m. 10/7 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet(opent in nieuw venster)), zoals gewijzigd door het AVG-decreet(opent in nieuw venster).

De VTC is als gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden/instanties. Bekijk of uw organisatie een Vlaamse instantie is.

  • Zij heeft daarvoor onderzoeksbevoegdheden gekregen en kan corrigerende maatregelen opleggen zoals bepaald in artikel 58, lid 2, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De Vlaamse Toezichtcommissie verstrekt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens.

    De Vlaamse Toezichtcommissie verleent een facultatief advies over ontwerpprotocollen inzake de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid. Deze bevoegdheid werd haar gegeven door het e-govdecreet.

Organisatie

Meer informatie over de organisatie en de samenstelling van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Taken

Ze heeft ook alle taken die door de AVG worden toegewezen aan een toezichthoudende autoriteit, waaronder:

  • de registratie van de meldingen van de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de Vlaamse bestuursinstanties
  • klachtenbehandeling over Vlaamse bestuursinstanties
  • meldingen van inbreuken (gegevenslekken) door Vlaamse bestuursinstanties registreren