Gedaan met laden. U bevindt zich op: Is uw organisatie een Vlaamse bestuursinstantie? Vlaamse Toezichtcommissie

Is uw organisatie een Vlaamse bestuursinstantie?

Opgepast: dit schema geldt voor het bepalen van de instanties waarvoor de Vlaamse Toezichtcommissie bevoegd is voor zover specifieke wetgeving niets anders bepaalt. Op dit moment is de beslissingsboom bruikbaar om de bevoegdheid inzake protocollen uit te klaren en inzake meldingen van inbreuken en het behandelen van klachten.

Is uw organisatie een Vlaamse bestuursinstantie zoals bedoeld in artikel 2, 10° van het e-govdecreet?

Dat is het geval als uw organisatie tot een van volgende categorieën behoort, zoals vastgelegd in de definities van het bestuursdecreet(opent in nieuw venster).

Combinaties zijn mogelijk, bv. voor gemeentelijke onderwijsinstellingen.

Vlaamse Overheid

 • het Vlaams Parlement, zijn diensten, en de instellingen die aan het Vlaams Parlement verbonden zijn;
 • de autonome diensten die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement;
 • de Vlaamse Regering en de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering;
 • de Vlaamse administratie, zoals bepaald in artikel I.3, 2°, bestuursdecreet
 • de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen;
 • de Vlaamse openbare instellingen die niet behoren tot de Vlaamse administratie en opgesomd worden in artikel I.3 , 4°, bestuursdecreet
 • de Vlaamse adviesorganen, zoals bepaald in artikel I.3, 3°, bestuursdecreet
 • de Vlaamse administratieve rechtscolleges;

Lokale overheden

 • gemeenten
 • districten
 • provincies
 • openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 • samenwerkingsvormen
 • intergemeentelijke onderwijsvereniging
 • welzijnsverenigingen
 • autonome verzorgingsinstellingen
 • verzelfstandigde agentschappen opgericht door een provincie of gemeente
 • polders en wateringen
 • besturen van erkende kerk-of geloofsgemeenschappen van erkende erediensten;

Andere instellingen met een publieke taak

Instellingen die niet behoren tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid maar die voldoen aan al de kenmerken vermeld in artikel I.3, 6°, bestuursdecreet.

Hieronder vallen bijvoorbeeld bijna alle onderwijsinstellingen en een aantal vzw’s.
Dit is een moeilijker categorie die we apart bekijken hieronder. De criteria werden sinds 1 januari 2019 wel eenduidiger met het bestuursdecreet.

Milieu-instanties die niet onder de vorige categorieën vallen

maar voldoen aan elk van volgende voorwaarden:

ze staan onder het toezicht van de Vlaamse, een lokale overheid of een instelling met een publieke taak, en
ze oefenen openbare verantwoordelijkheden of functies uit of verlenen openbare diensten met betrekking tot het milieu.

Organisatie onder "instellingen met een publieke taak" van artikel I.3, 6° bestuursdecreet

Instellingen die niet behoren tot de Vlaamse overheid of tot een lokale overheid maar die voldoen aan al de volgende kenmerken worden beschouwd als Vlaamse bestuursinstanties en vallen onder het toepassingsgebied van het e-govdecreet.

 1. ze zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn;
 2. ze bezitten rechtspersoonlijkheid;

drie mogelijke gevallen:

 1. ofwel worden ze voor meer dan de helft gefinancierd door de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak;
 2. ofwel hebben de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak meer dan de helft van de stemmen in de raad van bestuur;
 3. ofwel staat hun beheer onder toezicht van de Vlaamse overheid, een lokale overheid of een andere instelling met een publieke taak.

Bijzondere gevallen