De jaarlijkse verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds " Niet-eetbare tuinbouwproducten" worden als volgt vastgesteld:

1. Voor de toepassing van deze bijdrageregeling wordt verstaan onder " werknemers " : de helpers van zelfstandigen en onder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ressorterende werknemers en gelijkgestelden, met uitzondering van de leerlingen.

2. De jaarlijkse verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds " Niet eetbare tuinbouwproducten " worden als volgt vastgesteld :

A.1° Alle in Vlaanderen gevestigde verkooppunten en verkopers, met uitzondering van de groothandelaars, betalen een vaste bijdrage van 100 euro.
2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van :
75 euro voor een bijdrageplichtige met 1 tot 4 werknemers;
150 euro voor een bijdrageplichtige met 5 tot 9 werknemers;
225 euro voor een bijdrageplichtige met 10 tot 20 werknemers;
370 euro voor een bijdrageplichtige met meer dan 20 werknemers.

B.1° Alle in Vlaanderen gevestigde groothandelaars betalen een vaste bijdrage van 125 euro.
2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van :
100 euro voor een bijdrageplichtige met 1 tot 4 werknemers;
225 euro voor een bijdrageplichtige met 5 tot 9 werknemers;
370 euro voor een bijdrageplichtige met 10 tot 20 werknemers;
620 euro voor een bijdrageplichtige met meer dan 20 werknemers.

C. Alle in Vlaanderen gevestigde producenten van azalea’s betalen een verplichte bijdrage in functie van de btw-omzet van het kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, als volgt:
Van 25000 euro tot en met 125000 euro 360 euro
Van meer dan 125000 euro tot en met 250000 euro 720 euro
Van meer dan 250000 euro tot en met 500000 euro 1080 euro
Meer dan 500000 euro 1440 euro ;

D. Alle in Vlaanderen gevestigde producenten andere dan producenten van azalea’s betalen een verplichte bijdrage in functie van de btw-omzet van het kalenderjaar dat onmiddellijk datgene voorafgaat waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, overeenkomstig volgende tabel:

Omzetstaffel - Bijdrage in €
<= 25000: 200
25000,01 - 75000: 225
75000,01 - 125000: 250
125000,01 - 175000: 275
175000,01 - 225000: 300
225000,01 - 275000: 325
275000,01 - 325000: 350
325000,01 - 375000: 375
375000,01 - 425000: 400
425000,01 - 475000: 425
475000,01 - 525000: 450
525000,01 - 575000: 475
575000,01 - 625000: 500
625000,01 - 675000: 525
675000,01 - 725000: 550
725000,01 - 775000: 575
775000,01 - 825000: 600
825000,01 - 875000: 625
875000,01 - 925000: 650
925000,01 - 975000: 675
975000,01 - 1000000: 700
1000000,01 - 1025000: 725
1025000,01 - 1050000: 750
1050000,01 - 1075000: 775
1075000,01 - 1100000: 800
1100000,01 - 1125000: 825
1125000,01 -1150000: 850
1150000,01 -1175000: 875
1175000,01 - 1200000: 900
1200000,01 - 1225000: 925
1225000,01 - 1250000: 950
1250000,01 - 1275000: 975
1275000,01 - 1300000: 1000
1300000,01 - 1325000: 1025
1325000,01 - 1350000: 1050
1350000,01 - 1375000: 1075
1375000,01 - 1400000: 1100
>1400000: 1125

“E. 1° alle in Vlaanderen gevestigde dienstverleners, waaronder tuinaannemers en groenvoorzieners, betalen een vaste bijdrage van 125 euro;
2° die bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van:
a) 75 euro voor een bijdrageplichtige met één tot vier werknemers;
b) 150 euro voor een bijdrageplichtige met vijf tot negen werknemers;
c) 225 euro voor een bijdrageplichtige met tien tot twintig werknemers;
d) 370 euro voor een bijdrageplichtige met meer dan twintig werknemers.”

3. De variabele bijdragen sub 2 A, B en E worden geïnd op basis van de tewerkstellingsgegevens van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

4. Elk jaar worden de bedragen, vermeld in punt 2, geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de volgende formule:

Het nieuwe bedrag = Basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

waarbij:

1° basisbedrag: het bedrag dat geldig is voor jaar x;

2° aanvangsindexcijfer: het indexcijfer van de maand oktober van het jaar x-1;

3° nieuwe indexcijfer: het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.

De bedragen worden afgerond op de euro, waarbij bedragen van 50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro, beneden de 50 cent naar de lagere euro.

 

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.