Wie is VLAM?

VLAM is:

 • het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw;
 • een interprofessionele vereniging zonder winstgevend doel die al de belangrijkste beroepsorganisaties uit de verschillende sectoren van de landbouw, tuinbouw, visserij en agro-alimentaire sector groepeert (BE 0454.423 323);
 • een extern verzelfstandigd agentschap binnen het Vlaamse beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid (Decreet 7 mei 2004). 

Bij VLAM werden 11 sectorgroepen en 1 stuurgroep opgericht: 

 • akkerbouwproducten
 • bier
 • groenten en fruit
 • niet-eetbare tuinbouwproducten
 • runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden
 • varkens
 • pluimvee, eieren en kleinvee
 • zuivel
 • visserij en aquacultuur
 • bioproducten
 • streekproducten
 • stuurgroep korte keten

Elke sectorgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties die bij VLAM zijn aangesloten en die actief zijn in de sector. De sectorgroepen hebben bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op hun sector. Zowel bijdrageregeling als ontwerp en uitvoering van de promotie worden hier besproken.

Indien dit antwoord niet voldoende is, kunt u uw vraag richten aan vlam@vlam.be

Zijn de promotiefondsbijdragen verplicht?

De sectorgroepen kunnen aan de raad van bestuur van VLAM voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of per groep van producten die onder hun bevoegdheid vallen. Ze bepalen hierbij wie moet bijdragen, hoeveel en volgens welke modaliteiten.

De beslissing van de raad van bestuur tot instelling van deze bijdragen wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend verklaard. Door dit regeringsbesluit zijn de ingestelde bijdragen verplicht voor iedereen die in de betrokken sector actief is.

Wat is de bestemming van de bijdragen?

De verplichte bijdragen worden gebruikt voor de promotie en afzetbevordering van de producten van de betrokken sector. Er is geen overdracht van middelen van de ene sector naar de andere.

De besteding gebeurt volgens het jaarprogramma dat, op voorstel van de sectorgroepen goedgekeurd wordt door: 
- de raad van bestuur van VLAM 
- de Vlaamse minister, bevoegd voor het promotiebeleid van de landbouw

Wat te doen bij stopzetting of verandering van beroepsactiviteit?

Indien uw handelsactiviteiten gestopt of veranderd zijn, vragen wij u de volgende documenten op te sturen:

1. In geval van stopzetting: 

- kopie van stopzetting Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
of 
- model 604C = kopie van doorhaling van uw inschrijving bij de btw-administratie, voor ontvangst ondertekend of afgestempeld door de administratie van de btw.

2. In geval van wijziging: 

- kopie van wijziging KBO
of 
- model 604 B = kopie van uw wijziging bij de btw-administratie, voor ontvangst ondertekend of afgestempeld door de administratie van de btw.

Omdat er sprake is van doelgerichte bijdragen, is er geen bijdrage verschuldigd voor het jaar van stopzetting.

Wat indien een schrapping van btw-nummer (nog) niet mogelijk is?

Indien u tijdens een volledig kalenderjaar geen handelsactiviteiten heeft uitgeoefend maar uw activiteiten niet definitief stopzet, dient u ons een bewijs van inactiviteit, uitgaande van de btw-administratie of directe belastingen, op te sturen.

Waar haalt VLAM zijn gegevens vandaan?

Conform Artikel 4.§1. kan het VLAM zich op alle gegevens baseren waarover het beschikt om het bedrag van de verplichte bijdragen vast te stellen. Om deze gegevens te bekomen werkt het VLAM samen met tal van verschillende diensten en organisaties, teneinde een zo correct mogelijk inzicht te krijgen en aan de hand hiervan de facturatie op te maken. Deze gegevens worden verzameld met inachtname van alle wettelijke regels.

Deze gegevens worden door het VLAM slechts gebruikt voor interne, administratieve en wettelijke doeleinden en worden niet aan derden meegedeeld.

Indien de activiteit waarvoor een bijdrage wordt aangerekend niet overeenstemt met uw werkelijke activiteit, vragen wij u de basisgegevens bij de bevoegde diensten te laten rechtzetten en het VLAM het bewijs hiervan te bezorgen.

Moet ik bij de aanvang van een activiteit de volledige bijdrage betalen?

Omdat er sprake is van doelgerichte bijdragen, is bij de aanvang van een activiteit de volledige jaarbijdrage verschuldigd.

Wat moet ik doen indien ik een factuur ontvang voor een activiteit die ik niet uitoefen?

U bezorgt ons een kopie van de volgende documenten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, afgestempeld door het ondernemingsloket:

- uittreksel van de gegevens van een vestigingseenheid
- volledig uittreksel van een onderneming rechtspersoon
of
- volledig uittreksel van een onderneming natuurlijke persoon

Wat gebeurt er als ik mijn bijdrage niet (tijdig) betaal?

De volledige inningsprocedure bij niet-betaling van de factuur loopt als volgt: 
- U krijgt een factuur die binnen de 30 dagen betaald moet worden.
- Bij niet-betaling wordt u een eerste gewone herinnering gestuurd zonder kosten of verwijlintresten.
- Bij gebrek aan betaling na deze herinnering wordt u in gebreke gesteld door middel van een aangetekend schrijven, waarbij inningskosten en verwijlintresten worden aangerekend.
- Indien ook hierop geen betaling volgt, wordt uw dossier overgemaakt aan de invorderingscel van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om tot inning bij dwangbevel over te gaan. In dit geval worden ook bijkomende gerechtsdeurwaarderkosten aangerekend.

Wat te doen indien de zaakvoerder overleden is?

Deel het overlijden schriftelijk mee aan VLAM vzw, Koning Albert II-laan 35 bus 50 te 1030 Brussel. Gelieve ook te vermelden of de zaak werd overgenomen of stopgezet. Indien mogelijk vragen we u de bewijzen van overname of stopzetting mee te sturen en duidelijk de eventuele overnemer te vermelden (ondernemingsnummer).

Moet iemand in bijberoep evenveel betalen als iemand in hoofdberoep?

Men maakt geen onderscheid naar hoofd- of bijberoep, noch is een bepaald winst- of omzetcijfer als vrijstellingsdrempel voor de bijdrage voorzien.

Wat is het rekeningnummer van VLAM ?

Ons rekeningnummer is BE63363031240508. Dit rekeningnummer is ondergebracht bij ING, de huisbankier van VLAM sinds 01/01/2017.