Hoe werkt het integriteitsbeleid van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid beschouwt integriteit als het handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

Integriteitsschendingen kunnen worden omschreven als het oneigenlijk gebruik maken van positie, kennis, macht, relaties of bevoegdheden ten behoeve van zichzelf of derden. Dat kan gebeuren op verschillende manieren:

 • persoonsgebonden grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
 • beroepsgebonden onregelmatigheden zoals diefstal, fraude, belangenvermenging, actieve en passieve corruptie.

Bij het integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid speelt onder meer de coördinator Integriteitszorg een sturende en ondersteunende rol.

De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de:

 • centrale integriteitsactoren:
  • preventieadviseurs psychosociaal welzijn
  • Audit Vlaanderen
  • Vlaamse Ombudsdienst
  • Dienst Diversiteitsbeleid
 • integriteitsactoren in de entiteiten:
  • vertrouwenspersonen
  • contactpersonen integriteit
  • P&O-verantwoordelijken
  • emancipatieambtenaren.

Het virtueel bureau Integriteit en het netwerk Integriteit van de Vlaamse overheid bevorderen de samenwerking tussen die actoren.

Concreet zorgt de coördinator Integriteitszorg voor:

 • interactie met de beleidsuitvoering op het vlak van integriteit
 • input voor en evaluatie van het integriteitsbeleid
 • samenwerking tussen de verschillende integriteitsactoren van de Vlaamse overheid
 • uitbouwen van een kenniscentrum
 • ondersteuning van de communicatie.

Meer informatie

Op Overheid.vlaanderen.be vind je meer informatie over integriteitszorg binnen de Vlaamse overheid:

 • de deontologische code en de belangrijkste geldende regelgeving die in verband staat met integriteit, zoals:
 • de opdrachten van de coördinator Integriteitszorg en de andere integriteitsactoren (partners)
 • instrumenten en handleidingen
 • informatie voor vorming en training.