Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integriteitszorg bij de Vlaamse overheid

Integriteitszorg bij de Vlaamse overheid

Integriteit is essentieel voor een goed functionerende organisatie. Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid bundelt de regels, normen en waarden die de leidraad vormen voor het dagelijks handelen van de medewerkers van de Vlaamse overheid. Het biedt hen richtlijnen hoe ze moeten omgaan en werken met collega's, burgers, bedrijven en verenigingen.

Integriteitsbeleid bij de Vlaamse overheid

Integriteit gaat om het correct omgaan met middelen en mensen door iedereen: van de organisatietop tot het operationele niveau. Die ruime definitie sluit aan bij de visie op integriteitsbeleid van de Vlaamse Regering, die veel ruimer is dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Het vormt de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid.

Een goed integriteitsbeleid vermijdt integriteitsschendingen, zoals het oneigenlijke gebruik van de positie, kennis, macht, relaties of bevoegdheden ten voordele van zichzelf of derden:

 • persoonsgebonden grensoverschrijdend gedrag zoals geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
 • beroepsgebonden onregelmatigheden zoals diefstal, fraude, belangenvermenging, actieve en passieve corruptie.

Tegelijk bevordert dat beleid het integriteitsbewustzijn van individuele medewerkers en de Vlaamse overheid als geheel.

Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid is een combinatie van stimuleren en controleren, en steunt op 3 pijlers:

 1. preventie
 2. controle/detectie
 3. reactie/sanctie

Deontologische code van de Vlaamse overheid

De deontologische code bundelt gedragsregels en richtlijnen voor personeelsleden van de Vlaamse overheid om integer te werken. Die code bevat 5 basisprincipes van integriteit:

 • objectiviteit
 • zorgvuldig beheer van middelen
 • spreekrecht en spreekplicht
 • klantgerichtheid
 • loyaliteit en samenwerken.

Integriteitsactoren van de Vlaamse overheid

De coördinator Integriteitszorg werkt aan een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid, in samenwerking met centrale en decentrale actoren. Het Bureau Integriteit en het netwerk Integriteit van de Vlaamse overheid bevorderen de samenwerking tussen deze actoren:

 • centrale integriteitsactoren:
  • coördinator Integriteitszorg
  • Audit Vlaanderen
  • preventieadviseurs psychosociaal welzijn (gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk GDPB)
  • dienst Diversiteitsbeleid
  • Dienstencentrum Welzijn van het Agentschap Overheidspersoneel
  • Vlaamse Ombudsdienst
 • integriteitsactoren in de Vlaamse overheidsdiensten:
  • contactpersonen integriteit
  • vertrouwenspersonen
  • HR-businesspartners en -specialisten
  • diversiteitsambtenaren
  • ankerpunten organisatiebeheersing
  • leidinggevenden.

Integriteitsschending melden

Als u een onregelmatigheid vaststelt in een Vlaamse overheidsdienst of bij een medewerker van de Vlaamse overheid, dan kunt u verschillende stappen ondernemen om die onregelmatigheid te melden:

 1. In de eerste plaats bespreekt u de feiten best met de betrokken persoon.
 2. Wenst u de betrokkene niet te confronteren of neemt de betrokkene uw opmerking niet ernstig, dan kunt u een klacht indienen bij de betrokken dienst.