Gedaan met laden. U bevindt zich op: Salarissimulator

Salarissimulator

Met de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Deze loonsimulator houdt geen rekening met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid en inhouding van maaltijdcheques, maar enkel met de gegevens die hieronder gevraagd worden. Op basis van een gemiddelde van 18 werkdagen per maand komt bij het nettoloon nog 106,38 euro aan maaltijdcheques bij.

Meer informatie over salarisschalen, toelagen en anciënniteit

Regels in verband met anciënniteit

De geldelijke anciënniteit bestaat uit het aantal jaren dat het personeelslid effectief heeft gepresteerd en bepaalt het salaris. Volgende elementen tellen mee voor de berekening van de geldelijke anciënniteit:

 • prestaties bij overheidsdiensten, ongeacht in welke functie
 • ervaring uit de privésector die relevant is voor de huidige functie.

De schaalanciënniteit bestaat uit het aantal jaren dat het personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid heeft gepresteerd (niet als contractueel), in de betrokken salarisschaal. Voor prestaties bij andere overheidsdiensten wordt geval per geval onderzocht:

 • of het begrip schaalanciënniteit bij deze dienst bestaat en
 • of de salarisschaal bij deze overheidsdienst overeenkomt met de betrokken Vlaamse salarisschaal.

Ook nadat je in dienst bent gekomen, bouw je anciënniteit op (zowel geldelijke - als schaalanciënniteit).

Wie in dienst is en een nieuwe functie opneemt, kan extra anciënniteit opbouwen door relevante privé-ervaring voor de nieuwe functie te laten meetellen. In elk geval kan je ten minste de geldelijke anciënniteit behouden die je op dat ogenblik al had opgebouwd in volgende gevallen:

 • herplaatsing
 • horizontale mobiliteit
 • overplaatsing van een administratieve naar een niet-administratieve graad
 • overplaatsing naar een betrekking van een graad van een lagere rang
 • overplaatsing naar een betrekking van dezelfde graad en rang
 • externe mobiliteit (mobiliteit vanuit een andere overheidsdienst)
 • bevordering
 • graadveranderingen binnen dezelfde rang.