Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: lijst middengeschoolde functies

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: lijst middengeschoolde functies

Wilt u als werkgever iemand in dienst nemen van wie het beroep voorkomt op de migratielijst middengeschoolde functies? De recentste versie van de lijst dateert van 1 september 2023, ze omvat functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

De migratielijst middengeschoolde functies en de knelpuntberoepenlijst van de VDAB zijn twee verschillende lijsten.

 • Komt de functie van uw werknemer voor op de migratielijst middengeschoolde functies, dan volgt u deze procedure.
 • Komt de functie van uw werknemer voor op de VDAB lijst, dan volgt u de procedure beschreven bij de categorie ‘Overige’.

Wat is een middengeschoolde functie?

Voor de ‘middengeschoolde functies’ op de lijst zijn er onvoldoende kandidaten op onze arbeidsmarkt te vinden. Er geldt een vermoeden van tekort. Gevolg? Deze functies staan open voor economische migratie zonder dat de werkgever vooraf de plaatselijke arbeidsmarkt moet bevragen.

Hier vindt u de recentste lijst middengeschoolde functies(PDF bestand opent in nieuw venster) (Ministerieel Besluit geldig sinds 1 september 2023).

De lijst werd aangepast aan de huidige economische realiteit en arbeidsmarktsituatie en bevat 29 functies. Het voorstel werd afgestemd met de sectoren en de sociale partners. De lijst krijgt tweejaarlijks een update maar tussentijdse herzieningen zijn mogelijk.

Recentste wijzigingen

Volgende functies werden toegevoegd aan de recentste lijst: boor- en heimachinist, autobuschauffeur, autocarchauffeur, koeltechnicus, industrieel plaatbewerker, bekister-ijzervlechter, metselaar, vloerder tegelzetter/plaatser van muur- en vloerbekledingen, calculator bouw en kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies.

 • aanvragen voor deze nieuw toegevoegde functies kunnen sinds 1 september 2023 goedgekeurd worden;
 • verloning moet volgens geldend paritair comité, ingeschaald als middengeschoolde arbeidskracht.

Enkele functies werden geschrapt van de lijst: chef-kok, installateur van datacommunicatiewerken en rigger-monteerder.

 • sinds 14 september 2023 (dag van publicatie van het MB in het Belgisch Staatsblad) kunnen geen nieuwe aanvragen ‘middengeschoolde functie’ meer ingediend worden voor deze drie functies. Als de functies nog wel op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB staan dan kan u de procedure beschreven bij de categorie ‘Overige’ volgen.
 • bestaande toelatingen voor deze drie functies kunnen door dezelfde werkgever verlengd worden - ook na 14 september 2023. Een lopende tewerkstelling van een werknemer kan immers steeds bij dezelfde werkgever voortgezet worden in eenzelfde functie (hernieuwing van toelating tot arbeid). Echter wijzigen van werkgever is niet mogelijk, ook al gaat het om dezelfde functie die hernieuwd wordt. Bij een wijziging van werkgever kan u de procedure beschreven bij de categorie ‘Overige’ volgen indien de functie staat op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB.

Detachering niet mogelijk

Wil de werknemer in een middengeschoolde functie werken via detachering? Of wil hij aan de slag gaan bij een buitenlandse onderneming, misschien zelfs een onderneming met een Belgisch ondernemersnummer? Dan komt hij niet in aanmerking voor een gecombineerde vergunning.

Functies die niet op de lijst staan

Voor die functies geldt geen vermoeden van tekort. Indien u voor een dergelijke functie een buitenlandse werknemer wil aanwerven, dan volgt u de procedure voor de categorie ‘Overige’. U moet dan als werkgever aantonen dat u geen plaatselijke kandidaten gevonden hebt en dat de functie voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB(PDF bestand opent in nieuw venster).

Samenvattend overzicht lijst middengeschoolde functies

Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de migratielijst middengeschoolde functies(PDF bestand opent in nieuw venster), met de belangrijkste vaardigheden en taken per functie.

 • Vrachtwagenbestuurder rijbewijs C, C1, CE, C1E

  bestuurt een vrachtwagen teneinde het ophalen, leveren en transporteren van ladingen, waaronder ook ladingen met uitzonderlijke afmetingen (uitzonderlijk vervoer) uit te voeren;

  Autocarchauffeur rijbewijs D, D1, DE, D1E

  bestuurt een autocar teneinde personen in stedelijke, interstedelijke, regionale of (inter)nationale dienst in het kader van toeristische rondritten of reizen te vervoeren;

  Autobuschauffeur rijbewijs D, D1, DE, D1E

  bestuurt een autobus teneinde personen te vervoeren in stedelijke, interstedelijke, regionale of nationale (publieke) dienst;

  Bestuurder bouwplaatsmachines

  bestuurt en bedient een bouwplaatsmachine of een hijstoestel teneinde graafwerken, grondwerken, verdichtingen, hijsopdrachten en/of verplaatsingen van materialen uit te voeren op bouwplaatsen, met inbegrip van infrastructuur- en wegenwerken (incl. (toren)kraanbestuurder);

  Boor- en heimachinist

  bestuurt en hanteert machines voor (horizontale en verticale) grondboringen, bij funderingswerken, bij het boren van waterputten, het winnen van grondstoffen en het heien van palen of damplanken;

 • Onderhoudsmecanicien

  plant en voert correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur en werking ervan te verzekeren;

  Onderhoudsmecanicien van zware bedrijfsvoertuigen

  voert diagnose en complexe werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica en hydraulica combineren teneinde zware bedrijfsvoertuigen (rollend, varend of vliegend materiaal) operationeel te houden of te maken;

  Technicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

  voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies teneinde personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (= voertuigen met een maximale toegestane massa van 3,5 ton) operationeel te maken. Louter werkzaamheden aan carrosserie zijn uitgesloten;

  Technicus werf-, landbouw- en hefmachines

  voert diagnoses en complexe werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica en hydraulica combineren, teneinde alle machines die gebruikt worden in de bouwkunde, goederenbehandeling, landbouw en tuinbouw operationeel te houden of te maken;

 • Bordenbouwer

  monteert elektrische of elektromechanische componenten in kasten, apparatuur, materiaal of op diverse dragers en sluit de componenten aan;

  Industrieel elektrotechnisch installateur / Technicus industriële installaties / Technicus ontwerper industriële automatisering / Technicus industriële automatisering / Installateur liften

  installeert, onderhoudt en herstelt elektrische en/of automatische industriële machines, installaties en systemen teneinde elektrische en/of automatische industriële machines in bedrijf te stellen;

  Onderhoudselektricien / Technicus elektronische installaties / Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica / Technicus elektrische en elektronische toestellen witgoed / Onderhoudstechnicus liften

  installeert en voert onderhoud uit aan toestellen, uitrustingen, installaties of systemen met hoofdzakelijk elektronische onderdelen teneinde de elektrische installatie te realiseren, in werking te stellen of operationeel te houden;

  Monteur centrale verwarmingsinstallaties / Onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties / Brandertechnicus

  monteert, controleert, onderhoudt en herstelt verwarmingsinstallaties en brandstofbranders teneinde deze in werking te stellen of operationeel te houden;

  Koeltechnicus

  installeert, onderhoudt en herstelt alle onderdelen en componenten van klimaat-, koel-, en vriesinstallaties en HVAC-systemen;

  Pijpfitter

  vervaardigt onderdelen van buisleidingen voor transport van vloeistoffen en gassen op basis van metalen buizen of kunststofbuizen en appendages en monteert ter plaatse; Louter lassers zijn uitgesloten;

  Residentieel elektrotechnisch installateur

  installeert, onderhoudt en herstelt elektrische installaties in residentiële gebouwen teneinde elektrische installaties te realiseren, te onderhouden en in werking te stellen;

  Sanitair installateur

  installeert, onderhoudt en herstelt sanitaire installaties (zoals leidingwater-, riolering-, gas- en brandblusvoorzieningen) en/of verwarmingsinstallaties;

 • Slager

  versnijdt, verwerkt en bereidt vlees van verschillende diersoorten , informeert klanten over het volledige slagerijassortiment teneinde vlees, vleesbereidingen en vleesproducten in de handel te brengen. Hulpslagers, darmbewerkers, uitbeners en poeliers zijn uitgesloten;

  Warme bakker / patissier

  kneedt, verwerkt en bakt verschillende soorten zelf vervaardigde (gist-)degen en bewaart en verpakt deze op de plaats van tewerkstelling;

 • Zorgkundige

  volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van zorgvrager op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven, voert toegewezen verpleegkundige handelingen uit en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn;

  Verzorgende

  ondersteunt de zorgvrager en zijn omgeving bij de activiteiten van het dagelijks leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg en bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis teneinde de zorgvrager op een preventieve, herstellende en verzorgende wijze tegemoet te komen als burger in de samenleving, vertrekkende van zijn/haar noden, behoeften en eigen mogelijkheden;

 • Monteur van elektrische en elektronische producten

  monteert elektrische, elektromechanische of elektronische toestellen gedeeltelijk of in hun geheel teneinde elektrische onderdelen van een installatie voor te bereiden op aansluiting en inwerkingstelling;

  Industrieel plaatbewerker

  vervaardigt metalen werkstukken en structuren door platen, buizen en profielen van verschillende afmetingen te vervormen en te assembleren. Werkzaamheden aan carrosserie van personenwagens, lichte en zware bedrijfsvoertuigen zijn uitgesloten;

  Insteller-bediener CNC werktuigmachines

  installeert, programmeert en bedient CNC werktuigmachines teneinde via verspanende technieken bepaalde vormen en afmetingen te kunnen verkrijgen;

  Bekister-ijzervlechter

  verbindt stalen staven, netten en geprefabriceerde wapeningen teneinde wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in de bekisting te plaatsen;

  Metselaar

  voert metselwerken, bekistingstechnieken, ijzervlechttechnieken, betonwerken, … uit teneinde nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren;

  Vloerder-tegelzetter / Plaatser van muur- en vloerbekledingen

  afwerken van oppervlakken (vloeren, muren, trappen, terrassen,...) met tegels, teneinde deze te beschermen en te verfraaien. Het klaarmaken en corrigeren van de ondergrond in functie van het gebruikte materiaal teneinde soepele bekledingen op vloeren (vast tapijt, rubber, kunststof,…) te plaatsen en te bevestigen. Stukadoors zijn uitgesloten;

  Calculator bouw

  berekent de kostprijs van een bouwproject, of een gedeelte daarvan, door analyse van bouwplannen, lastenboeken en meetstaten, en daarmee de financiële en technische haalbaarheid te bepalen;

  Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies

  voert mechanische kwaliteitscontroles uit op de diverse stadia van de productie, uitwerking en fabricage van mechanische en metalen constructies, in overeenstemming met kwaliteitsnormen en -procedures;