Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individueel maatwerk aanvragen

Individueel maatwerk aanvragen

U kunt individueel maatwerk voor werknemers of zelfstandigen alleen online aanvragen. Dat kan via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.

Nieuwe premie aanvragen

 • Stap 1

  Kijk na of u aan alle voorwaarden voldoet

  Lees vooraf goed de voorwaarden na voor individueel maatwerk voor werkgevers of zelfstandigen.

 • Stap 2

  Registreer uw onderneming of school

  Elke onderneming of zelfstandige die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), kan het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie gebruiken. U hoeft zich voor het ondernemingsnummer van uw organisatie (=KBO-nummer beginnend met een 0 of een 1) maar eenmalig te registreren als DWSE Organisatieverantwoordelijke voor de maatregel Individueel Maatwerk. Voor scholen vindt u het ondernemingsnummer op het niveau van de scholengroep.

  Deze registratie is nodig per maatregel in het e-loket. Dus ook als u voordien al een VOP-dossier had, moet u deze actie ondernemen voor individueel maatwerk. Als u dat niet doet, krijgt u de tegel voor individueel maatwerk wel te zien in het e-loket wel zien, maar die is dan lichter van kleur en kan niet aangeklikt worden.

 • Stap 3

  Meld u aan in het e-loket

  Meld u aan in het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie(opent in nieuw venster) in naam van uw onderneming (onder het ondernemingsnummer beginnend met een 0 of een 1). Kies in het menu bovenaan voor ‘Start nieuwe aanvraag’ en klik op de tegel ‘Individueel maatwerk’.

 • Stap 4

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul het volledige formulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe. Voer daarbij eerst de contactgegevens in waarop u gecontacteerd wilt worden in verband met deze aanvraag.

  U kan hier(PDF bestand opent in nieuw venster) bekijken hoe de schermen eruitzien in het WSE-loket.

  • Als werkgever maakt u een keuze tussen ‘loonpremie’ en ‘loonpremie en begeleidingspremie’. VDAB heeft voor uw werknemer de behoefte aan individueel maatwerk vastgesteld. Uw aanvraag zal enkel behandeld worden als u de juiste keuze maakt op basis van het advies van VDAB.

   Als u een aanvraag doet voor een school, duid dan in één van de schermen aan of uw medewerker tewerkgesteld is via het Departement Onderwijs of niet. Dat is bepalend voor de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

   • Bij een aanvraag voor loonpremie hoeft u geen extra bewijzen toe te voegen.
   • Bij een aanvraag voor de loonpremie en begeleidingspremie, geeft u de naam van de gekwalificeerde begeleider en collega-coach door. Bij een interne gekwalificeerde begeleider (bij u in dienst) voegt u het bewijs toe dat aantoont dat de begeleider aan de kwalificaties voldoet. Als alternatief voor de interne begeleider kunt u ook uit de lijst van erkende dienstverleners kiezen.
   • Vul voor elke werknemer waarvoor u individueel maatwerk wilt aanvragen, een nieuwe aanvraag in.
   • U geeft enkel bij de eerste aanvraag voor uw onderneming het rekeningnummer in. Alle premies van vestigingen voor hetzelfde ondernemingsnummer worden op dat rekeningnummer betaald. Parallel worden alle premies van scholen in eenzelfde scholengroep op hetzelfde rekeningnummer betaald.
  • Als zelfstandige vraagt u een ondersteuningspremie aan. Duid die aan in het scherm bij financiële ondersteuning voor zelfstandigen. Voeg ook een bewijs van voldoende bedrijfsactiviteiten toe aan uw aanvraag.

 • Stap 5

  Dien uw aanvraag in

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag. In die e-mail leest u of uw aanvraag ontvankelijk is.

  • Mogelijke redenen:

   • de keuze voor de premie die u maakte in de aanvraag komt niet overeen met de vastgestelde behoefte door VDAB. U kan een nieuwe aanvraag indienen met de juiste keuze.
   • er is geen geldige arbeidsrelatie terug te vinden tussen u en de werknemer in Dimona. U kunt enkel een aanvraag indienen tijdens de tewerkstelling.
   • VDAB heeft (nog) geen geldige behoefte aan werkondersteunende maatregelen vastgesteld bij deze werknemer. Pas als VDAB dit heeft vastgesteld, kunt u een nieuwe aanvraag indienen.
  • Uw dossier wordt binnen 30 dagen behandeld. Het Departement Werk en Sociale Economie controleert de gegevens uit uw aanvraag met authentieke gegevensbronnen, zoals VDAB, RSZ…

  • U ontvangt een e-mail met de beslissing. Bij een toekenning van de premie(s) worden de begin- en de einddatum van de periode vermeld. Bij een eerste aanvraag van de premie(s) is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (niet van het kwartaal van uw aanvraag). De einddatum is gebaseerd op de behoefte die VDAB heeft vastgesteld bij de indicering (maximaal 2 jaar of 5 jaar).

   Uw werknemer ontvangt via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) of via brief (als er geen e-mailadres is geregistreerd) en kopie van de beslissing.

 • Stap 6

  Betaling

  De betaling van de premie(s) verloopt automatisch op kwartaalbasis de vierde maand na het kwartaal van tewerkstelling op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever.

  Na betaling vindt u in het WSE-loket(opent in nieuw venster) de berekening terug van de premie onder het tabblad ‘Berekeningen’.

 • Stap 7

  Volg uw dossier op

  Op de pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ van het WSE-loket vindt u een overzicht van uw dossier(s) en de stand van zaken.

  Verandert er iets in uw situatie? Breng ons op de hoogte via mail van volgende wijzigingen:

  • contactpersoon voor het dossier wijzigt
  • rekeningnummer wijzigt
  • werknemer treedt uit dienst
  • collega-coach of begeleider wijzigt.

Evaluatie aanvragen

Wanneer kunt u een evaluatie aanvragen?

U kunt een evaluatie van de hoogte of de duurtijd van uw premies aanvragen als u:

 • een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) van onbepaalde duur (5 jaar) ontvangt
 • een premie(s) individueel maatwerk voor 5 jaar ontvangt.
 • voor de duurtijd van het LDE-inschakelingstraject gebruikmaakt van de tijdelijke vergoedingsregeling.

Vanaf het tweede jaar van de toekenning van de premie(s) kunt u een evaluatie van de hoogte aanvragen. Vanaf het laatste jaar van de premie(s) kunt u een evaluatie aanvragen om uw premie(s) individueel maatwerk te verlengen. We raden u aan om uw aanvraag minstens 5 maanden vóór het einde van het lopend dossier in te dienen om recht te hebben op een aansluitende premie.

U kunt geen evaluatie aanvragen van de hoogte als de vorige evaluatie door VDAB minder dan twee jaar geleden is.

U kunt geen evaluatie aanvragen van de hoogte of de duurtijd als u:

 • een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) van bepaalde duur (maximaal 2 jaar) ontvangt. U moet in dit geval een nieuwe aanvraag indienen na het verlopen van de VOP van bepaalde duur.
 • een premie(s) individueel maatwerk voor 2 jaar ontvangt.

Evaluatie van een VOP-premie aanvragen

Ontvangt u nu een Vlaamse ondersteuningspremie? Dien dan een nieuwe aanvraag voor individueel maatwerk in en duid in het aanvraagformulier aan dat het om een evaluatie van de VOP-premie gaat. Volg voor die aanvraag dezelfde stappen als hierboven beschreven.

Bestaande premie van individueel maatwerk evalueren

Wilt u een bestaande premie van individueel maatwerk laten evalueren? Ga in het WSE-loket(opent in nieuw venster) naar uw lopende dossiers en klik bij het specifieke dossier op de knop ‘evalueren’. Doorloop de vervolgstappen. Is de knop niet beschikbaar? Dan kunt u op dit moment nog geen evaluatie aanvragen. U kan pas een evaluatie aanvragen vanaf het tweede jaar van de toekenning van de premie(s) of als de vorige evaluatie minstens 2 jaar geleden is.

Motiveer uw evaluatie

Bij een aanvraag voor een evaluatie van de VOP of de loonpremie individueel maatwerk voegt u een motivatieverslag (voor werkgevers (PDF bestand opent in nieuw venster)of voor zelfstandigen(PDF bestand opent in nieuw venster)) toe. Bij een aanvraag voor een evaluatie van de loonpremie en begeleidingspremie individueel maatwerk voegt u een motivatieverslag(PDF bestand opent in nieuw venster) (voor werkgevers) en de meest recente versie van het ondersteuningsplan toe.

Hoe gebruikt u het motivatieverslag?

Download het motivatieverslag en geef het een andere naam als u voor meerdere werknemers een aanvraag wilt indienen. Open het motivatieverslag. Het pdf-document bevat velden die u online kunt invullen.

Print het document niet af om met de hand in te vullen. Een ingescande versie is vaak niet goed leesbaar en kan de evaluatieprocedure vertragen.

Hoe verloopt een aanvraag tot evaluatie?

Bij een aanvraag tot evaluatie onderzoekt het Departement Werk en Sociale Economie of uw aanvraag ontvankelijk is. U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw dossier binnen 120 dagen behandeld. Het Departement Werk en Sociale Economie bezorgt uw dossier aan VDAB, die een evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen zal uitvoeren en daarbij rekening houdt met de behoeftes van de werknemer op uw werkvloer.

De beslissing van het Departement Werk en Sociale Economie na de evaluatie vermeldt een nieuwe begin- en een einddatum. Bij een aanvraag voor evaluatie is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (bij een aanpassing van de hoogte van ondersteuning) of de eerste dag van het kwartaal volgend op de vorige einddatum (bij een aanpassing van de duurtijd). De einddatum is gebaseerd op de duurtijd van de behoefte die VDAB heeft vastgesteld bij de evaluatie (maximaal 5 jaar).

Als het Departement Werk en Sociale Economie, binnen de voorziene termijn, geen beslissing kan nemen om redenen buiten uw wil om, zal de premie verder betaald worden, op voorwaarde dat u uiterlijk 5 maanden voor het einde van de duurtijd van de premie een ontvankelijke aanvraag hebt ingediend.

Op de pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ van het WSE-loket vindt u een overzicht van uw dossier(s) en de stand van zaken.

Veelgestelde vragen