Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland

Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland

Wilt u in het buitenland een van deze gezondheidszorgberoepen uitoefenen of stage lopen?

 • artsen: huisartsen en arts-specialisten
 • algemeen tandartsen en tandarts-specialisten
 • apothekers
 • kinesitherapeuten
 • verpleegkundigen, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die ze kunnen halen
 • zorgkundigen
 • paramedische beroepen: farmaceutisch-technisch assistenten (apothekersassistent), diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en audiciens, orthoptisten, medisch laboratoriumtechnologen, mondhygiënisten, podologen, technologen medische beeldvorming
 • vroedvrouwen

Dan kunt u zich best wenden tot het NARIC-centrum(opent in nieuw venster) van dat land. NARIC kan u informatie verschaffen over de procedure die u moet volgen en de documenten die u nodig hebt.

In het land waar u wilt werken of stage lopen kan er gevraagd worden naar:

 • attest van de reeds gevolgde stage
 • een certificaat van goed professioneel gedrag
 • conformiteitsattest/gelijkwaardigheidsattest

Een attest van de reeds gevolgde opleiding en stage

Als u in het buitenland een stage wilt lopen, maar nog niet over een erkenning beschikt (omdat uw opleiding nog niet helemaal afgerond is) dan kunt u een attest opvragen dat een overzicht biedt van de reeds gevolgde opleiding en stage.

Een certificaat van goed professioneel gedrag

Een certificaat van goed professioneel gedrag hebt u nodig als u in het buitenland gaat werken of stage gaat lopen.

Een conformiteitsattest/gelijkwaardigheidsattest

Een conformiteitsattest is een verklaring dat een gevolgde opleiding voldoet aan de vereisten gesteld in de Europese richtlijn. Dit kan enkel opgemaakt worden als u uw erkenning al hebt ontvangen. U vraagt het conformiteitsattest aan bij de gemeenschap waar de erkenning werd afgeleverd.

Sinds februari 2019 worden er geen conformiteitsattesten afgeleverd waarin staat dat een persoon met een diploma van verloskunde voldoet aan de minimale opleidingsvereisten van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger overeenkomstig artikel 31 van de Europese richtlijn 2005/36/EG, ongeacht wanneer het diploma werd behaald. Voor dit diploma van verloskunde wordt enkel nog een conformiteitsattest afgeleverd dat het diploma verloskunde conform verklaard aan artikel 40 en 41 van de Europese richtlijn 2005/36/EG. Vroedvrouwen kunnen eventueel bij de FOD Volksgezondheid een bewijs van uitoefening van het beroep van verpleegkundige opvragen of een bewijs dat ze in België verpleegkundige handelingen mogen stellen met een diploma verloskunde afgeleverd vóór 1/10/2018.

Om het conformiteitsattest (enkel voor tewerkstelling in EER en Zwitserland) aan te vragen bij de Vlaamse Gemeenschap, vult u het ‘formulier om een gelijkwaardigheidsattest aan te vragen voor een Belgisch diploma van een gezondheidszorgberoep(opent in nieuw venster)’ in. Dit formulier stuurt u (bij voorkeur via e-mail) naar het team erkenning gezondheidszorgberoepen.

U voegt bij het formulier volgende documenten

 • kopie identiteitskaart
 • kopie diploma

U vermeldt volgende informatie

 • uw volledige naam
 • uw geboortedatum
 • uw contactadres
 • het beroep waarvoor u een attest wenst
 • de taal waarin u een attest wenst (Nederlands, Engels, Frans of Duits)

Het afleveren van een conformiteitsattest duurt gemiddeld 3 weken.

Een gewaarmerkte kopie

Het digitaal afgeleverde erkenningsbesluit van het Agentschap Zorg en Gezondheid is het officiële document. Er wordt hier geen gewaarmerkte kopie van afgeleverde. Het volstaat om het erkenningsbesluit te bezorgen.