Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland

Met een Belgisch diploma een gezondheidszorgberoep uitoefenen of stage lopen in het buitenland

Om in het buitenland een gezondheidszorgberoep uit te oefenen of stage te lopen, kan het nodig zijn uw diploma of getuigschrift gelijkwaardig te laten verklaren. Daarvoor kunt u terecht bij het NARIC-centrum van het land waar u naartoe gaat.

Wilt u in het buitenland een van onderstaande gezondheidszorgberoepen uitoefenen of stage lopen?

 • Arts: huisarts en arts-specialist.
 • Algemeen tandarts en tandarts-specialist.
 • Apotheker.
 • Kinesitherapeut.
 • Verpleegkundige, inclusief de beroepstitels en bekwaamheden (specialisaties) die men kan halen.
 • Zorgkundige.
 • Paramedische beroep: farmaceutisch-technisch assistent (apothekersassistent), diëtist, ergotherapeut, logopedist, audioloog en audicien, orthoptist, medisch laboratoriumtechnoloog, mondhygiënist, podoloog, technoloog medische beeldvorming.
 • Vroedvrouw.

Erkenning gebeurt in het buitenland

Wilt u uw Belgisch diploma gelijkwaardig laten verklaren in het buitenland?

Documenten nodig voor erkenning van studiebewijs in het buitenland

In het land waar u een gezondheidszorgberoep wilt uitoefenen of stage lopen, kan er gevraagd worden naar een of meerdere documenten.

Attest van de reeds gevolgde opleiding en stage

Als u in het buitenland een stage wilt lopen, maar nog geen erkenning hebt (omdat uw opleiding nog niet helemaal afgerond is), dan kunt u een attest opvragen dat een overzicht biedt van de reeds gevolgde opleiding en stage.

Certificaat van goed professioneel gedrag

Een certificaat van goed professioneel gedrag hebt u nodig als u in het buitenland gaat werken of stage gaat lopen.

Conformiteitsattest/gelijkwaardigheidsattest

 • Een conformiteitsattest/gelijkwaardigheidsattest is een verklaring dat een gevolgde opleiding voldoet aan de vereisten gesteld in de Europese Richtlijn.
Verloskundige?

Er worden (sinds februari 2019) geen conformiteitsattesten afgeleverd waarin staat dat een persoon met een diploma van verloskunde voldoet aan de minimale opleidingsvereisten van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger overeenkomstig artikel 31 van de Europese richtlijn 2005/36/EG, ongeacht wanneer het diploma werd behaald.

Voor dit diploma van verloskunde wordt enkel nog een conformiteitsattest afgeleverd dat het diploma verloskunde conform verklaard aan artikel 40 en 41 van de Europese richtlijn 2005/36/EG. Vroedvrouwen kunnen eventueel bij de FOD Volksgezondheid een bewijs van uitoefening van het beroep van verpleegkundige opvragen of een bewijs dat ze in België verpleegkundige handelingen mogen stellen met een diploma verloskunde afgeleverd vóór 1-10-2018.

 • Het conformiteitsattest kan enkel opgemaakt worden als u uw erkenning al hebt ontvangen.
 • U vraagt het conformiteitsattest aan bij de gemeenschap waar de erkenning werd afgeleverd.
 • Hoe het conformiteitsattest (enkel voor tewerkstelling in EER en Zwitserland) aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap?