Gedaan met laden. U bevindt zich op: Machtigingen en protocollen Wonen-Vlaanderen t.e.m. 2020 Privacyverklaring Wonen in Vlaanderen

Machtigingen en protocollen Wonen-Vlaanderen t.e.m. 2020

DatumInhoudReferentieTrefwoorden
30/11/2020Protocol d.d. 30 november 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Wonen-Vlaanderen naar OCMW Mechelen i.k.v. het elektronisch meedelen aan de gemeenten en OCMW’s van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtHuurpremies - tegemoetkomingen - OCMW Mechelen
14/10/2020Protocol d.d. 14 oktober 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Wonen-Vlaanderen naar OCMW Gent i.k.v. het elektronisch meedelen van burgers die een Vlaamse woon- of huurpremie ontvangen hebben, met oog op hen te informeren over het bestaan van lokale aanvullende woon- of huurpremies(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtHuurpremies - tegemoetkomingen - OCMW Gent
18/09/2020Protocol van 18 september 2020 doorgifte persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar gemeente Staden i.h.k.v. tegemoetkoming gegevens naar lokale besturen(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtTegemoetkominggegevens - Tegemoetkomingen - Gemeente Staden
17/07/2020Protocol van 17 juli 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de gemeente Tremelo in het kader van “doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen”(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtTegemoetkominggegevens - Tegemoetkomingen - Gemeente Tremelo
7/07/2020Mededeling van persoonsgegevens inzake arbeidsongeschiktheid omwille van ziekte of andere sociale risico’s door de diverse verzekeringsinstellingen aan het Vlaams woningfonds en aan de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtDoorgifte arbeidsongeschiktheid
03/07/2020Protocol van 3 juli 2020 inzake de overdracht van persoonsgegevens van het Vlaams Woningfonds naar Wonen-Vlaanderen i.k.v. afstand van huursubsidie en huurpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtafstand huursubsidie/huurpremie - Tegemoetkomingen - VWF
23/06/2020Begeleidend protocol van 23 juni 2020 inzake gegevensverwerking in de zin van art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens i.k.v. de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen(PDF bestand opent in nieuw venster)419-2019 BETegemoetkominggegevens - Wonen-Vlaanderen - FOD Financiën
16/06/2020Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaamse Energieagentschap (VEA) naar Wonen-Vlaanderen
i.h.k.v. de aanvulling van het technisch verslag van een woning n.a.v. een conformiteitsonderzoek met de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) (PDF bestand opent in nieuw venster)
nvtEPC - Technisch verslag - Woningkwaliteit - VEA
08/04/2020Protocol van 8 april 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Wonen-Vlaanderen naar de stad Waregem i.k.v. doorgifte tegemoetkoming-gegevens naar lokale besturen(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtWonen Vlaanderen - Stad Waregem
30/03/2020Protocol van 30 maart 2020 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Opgroeien regie naar Wonen-Vlaanderen in het kader van de webservice GeefKindVoordelen(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtGegevens kind - Tegemoetkomingen - Opgroeien Regie
26/03/2020Protocol tussen Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van 26 maart 2020 m.b.t. de uitwisseling van persoonsgegevens van kandidaat-huurders i.k.v. de huursubsidie (het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders)(PDF bestand opent in nieuw venster)nvthuursubsidie - Tegemoetkomingen - VMSW
28/02/2020Protocol van 28 februari 2020 tussen Wonen-Vlaanderen en de gemeente Boom m.b.t. het uitwisselen van gegevens m.b.t. renovatie- en/of aanpassingspremies(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtTegemoetkominggegevens - Tegemoetkomingen - Gemeente Boom
12/12/2019Protocol tussen Wonen-Vlaanderen en het Vlaams Woningfonds van 12 december 2019 inzake de verdeling van rookmelders (PDF bestand opent in nieuw venster)nvtrookmelders - Woningkwaliteit - VWF
20/11/2019Protocol van 20 november 2019 tussen de VMSW en Wonen-Vlaanderen voor de verdeling van rookmelders(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtrookmelders - Woningkwaliteit - VMSW
11/07/2019Protocol van 11 juli 2019 tot mededeling van persoonsgegevens tussen de VMSW en Wonen-Vlaanderen i.k.v. de toekenning van een huurpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)nvtpremies - Tegemoetkomingen - VMSW
SCSZG/18/193Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen(PDF bestand opent in nieuw venster)SCSZG/18/193Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
04/09/2018Beraadslaging NR. 18/103 van 4 september 2018, gewijzigd op 5 februari 2019, over de mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst sociale zekerheid en de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor het toekennen van subsidies en premies aan huurders en bewoners die een inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap of leefloon ontvangen(PDF bestand opent in nieuw venster)IVC/SCSZG/18/193Informatieveiligheidscomité Kamer Sociale zekerheid en gezondheid
31/01/2018Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteiten de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 48/2017Vlaamse Toezichtcommissie
31/01/2018Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FOnrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012,11/2013, 16/2014, 20/2015, 22/2016(PDF bestand opent in nieuw venster) en 20/2017 (AF-MA-2017-088)(PDF bestand opent in nieuw venster)FO nr. 01/2018Sectoraal comité voor de Federale Overheid
19/07/2017Machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen Vlaanderen)aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van eigenaars van een gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving en het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Wonen-Vlaanderen) aan de openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie OVAM) voor het beheer van de Woningpas, lightversie(PDF bestand opent in nieuw venster)23/2017Vlaamse Toezichtcommissie
17/05/2017Mededeling van persoonsgegevens van gebruikers van het burgerloket door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), het Agentschap Integratie en Inburgering (AII), het agentschap Wonen- Vlaanderen (Wonen-Vlaanderen) aan het Agentschap Informatie Vlaanderen in haar hoedanigheid van Vlaamse Dienstenintegrator voor het beheer van het burgerloket(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 16/2017Vlaamse Toezichtcommissie
14/09/2016Aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een huursubsidie genieten en personen die aanspraak maken of kunnen maken op de huursubsidie vanuit het Agentschap Wonen-Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de OCMW in het kader van het beheer van het OCMW-dossier (waaronder het beheer van de dossiers voor huursubsidie).(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 29/2016Vlaamse Toezichtcommissie
02/03/2016Aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK)(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 09/2016Vlaamse Toezichtcommissie
29/07/2015Mededeling van adressen van sociale woningen engronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van het gemeentelijk sociaal woonaanbod(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 26/2015Vlaamse Toezichtcommissie
20/05/2015Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 19/2015Vlaamse Toezichtcommissie
10/09/2014Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken door de afdeling Woonbeleid met het oog op het koppelen en coderen van gegevens voor het datawarehouse Wonen (RN-MA-2014-305)(PDF bestand opent in nieuw venster)RR nr 67/2014Sectoraal comité van het Rijksregister
09/04/2014Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen(VMSW), door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van de datawarehouse Wonen(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 09/2014Vlaamse Toezichtcommissie
18/12/2013Aanvraag van het Agentschap Wonen Vlaanderen om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het toegangs- en gebruikersbeheer van het huurgarantiefonds (RN-MA- 2013-424)(PDF bestand opent in nieuw venster)RR nr 85/2013Sectoraal comité van het Rijksregister
25/07/2013Machtigingsaanvraag van Wonen-Vlaanderen voor de verwerking van persoonsgegevens betreffende het inkomen en dit met het oog op de administratieve vereenvoudiging van de verwerking van aanvragen van premies, woon- en huursubsidies of de verzekering gewaarborgd inkomen (AF-MA-2013-036)(PDF bestand opent in nieuw venster)FO nr. 22/2013Sectoraal comité voor deFederale Overheid
12/06/2013Verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Inspectie RWO(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 18/2013Vlaamse Toezichtcommissie
08/05/2013Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur(PDF bestand opent in nieuw venster)nr. 13/2013Vlaamse Toezichtcommissie
29/03/2013Machtigingsaanvraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed, Beleidsdomein RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed) voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (AF-MA-2012-071)(PDF bestand opent in nieuw venster)FO nr. 11/2013Sectoraal comité voor de Federale Overheid
01/03/2011BERAADSLAGING NR 11/020 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DEDMFAPERSOONSGEGEVENSBANK, DE DIMONA-PERSOONSGEGEVENSBANK EN HET PERSONEELSBESTAND (RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID EN RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN) AAN HET VLAAMS AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN MET HET OOG OP HET TOEPASSEN VAN DE REGELGEVING INZAKE DE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN(PDF bestand opent in nieuw venster)SCSz/11/025Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid »
16/04/2009Machtigingsaanvraag van Wonen-Vlaanderen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen(PDF bestand opent in nieuw venster)FO nr 05/2009Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
4/11/2008Beraadslaging nr. 08/067 van 4 november 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit de kruispuntbankregisters aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen inzake wonen en huren(PDF bestand opent in nieuw venster)

NR 08/067

SCSZ/08/184

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »
19/07/2007Koninklijk Besluit van 20 september 2002 waarbij de afdeling Financiering Huisvestingsbeleid, de afdeling Woonbeleid en de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, en Monumenten en Landschappen in Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden gemachtigd zich toegang te verschaffen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (het betreft in dat koninklijk besluit de rechtsvoorgangers van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen)(opent in nieuw venster)KB 20/09/2002Koninklijk Besluit: Staatsblad
17/01/2006De raadpleging van het kadaster van de gezinsbijslagen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huisvestingsmaatschappijen(PDF bestand opent in nieuw venster)
29/06/1993KB van 29 juni 1993 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het Bestuur Monumenten en Landschappen van de administratie Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap(opent in nieuw venster)KB 29/06/1993Ministerieel besluit