Voorwaarden

Registratie A: Registratie als zorgkundige aanvragen met een diploma als zorgkundige of verpleegkundige

Indien u over één van onderstaande diploma's beschikt, komt u automatisch in aanmerking voor de registratie als zorgkundige (geen advies van de erkenningscommissie nodig):

 • Attest van slagen in het eerste opleidingsjaar bachelor in de verpleegkunde. Opgelet: de opleiding vroedkunde wordt niet gelijkgeschakeld met de opleiding tot verpleegkundige. Studenten kunnen dit attest in hun school opvragen.
 • Diploma/certificaat thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (behaald na 30/06/2006)
 • Certificaat zorgkundige (min 1400 uur) behaald via de diensten van de VDAB of via een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Bekwaamheidsattest polyvalent verzorgende/Thuis- en bejaardenzorgkundige (behaald voor 30/06/2006) + bijkomende opleiding tot zorgkundige (min 120 uur) (deze opleiding kan bijvoorbeeld gevolgd worden bij Familiezorg of Familiehulp, de Socialistische mutualiteit, Centra voor Volwassenenonderwijs (opent in nieuw venster), Dienst voor Gezinszorg, Landelijke Thuiszorg, ...).
 • Deelcertificaat van de module ‘Verpleegkundige basiszorg’
 • Gebrevetteerde verpleger (min 1 jaar)
 • Ziekenhuisoppasser (min 1 jaar)
 • Gegradueerde verpleegkundige
 • Verpleegassistent of Ziekenhuisassistent (min 2 jaar)

Registratie B: De registratie als zorgkundige met een ander diploma en werkervaring als verzorgende in de ouderenzorg of in een ziekenhuis

U kunt zich registreren als zorgkundige als u:

 • Een diploma hebt uit deze lijst (bijlage I van de omzendbrief van 8 november 2006 (PDF bestand opent in nieuw venster)) (bijvoorbeeld een attest van deeltijds beroepsonderwijs verzorgende, diploma opvoeder (nu bachelor in de orthopedagogie))
 • Én op 13 februari 2006 werkte als verzorgingspersoneel in een Belgisch ziekenhuis of ouderenzorgvoorziening dat door het RIZIV erkend is (een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, …) Dit toont u aan met een tewerkstellingsattest: laat dat opstellen en ondertekenen door uw werkgever (het woonzorgcentrum, het ziekenhuis,...)

Registratie C: De registratie als zorgkundige zonder diploma en met werkervaring in de ouderenzorg in een ziekenhuis

U kunt zich ook registreren als zorgkundige als u

 • op 13 februari 2006 werkte als verzorgingspersoneel in een Belgisch ziekenhuis of ouderenzorgvoorziening dat door het RIZIV erkend is (een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf, …)
 • Én op dat moment al minstens 5 jaar voltijds (of equivalent, bijvoorbeeld 10 jaar halftijds) gewerkt had als verzorgingspersoneel in een verzorgingsinstelling. Die 5 jaar mag in verschillende periodes zijn.

Registratie D: de registratie als zorgkundige aanvragen met werkervaring in de thuiszorg en een aanvullende opleiding

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, komt u automatisch in aanmerking voor de registratie als zorgkundige (geen advies van de erkenningscommissie nodig):

 • de afgelopen 10 jaar minstens 5 jaar voltijds gewerkt hebt (of equivalent) als zorg– en bijstandsverlener in een erkende dienst(en) voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Dit toont u aan met een “tewerkstellingsattest thuiszorg”. Laat dit opstellen en ondertekenen door uw werkgever.
 • En met succes een theoretische opleiding hebt gevolgd van 200 uur over deze onderwerpen:
  • De toegestane verpleegkundige handelingen voor zorgkundigen,
  • De deelname aan de uitwerking van een zorgplan,
  • De communicatie aan de verpleegkundige,
  • De hygiëne en de veiligheid, eigen aan de collectiviteiten,
  • De reacties op noodsituaties in die context,
  • De animatie in collectiviteiten,
  • De communicatievormen in een multidisciplinair team,
  • De logistieke aspecten eigen aan de collectiviteiten
 • En met succes een aanvullende praktijkopleiding hebt gevolgd van minimaal 75 uur in een ziekenhuis of erkend woonzorgcentrum (rusthuis of rust- en verzorgingstehuis).

Deze theorie en praktijk wordt doorgaans gegeven in één opleiding van 275 uur. Deze opleiding wordt georganiseerd door de VDAB in samenwerking met thuiszorgdiensten of via een centrum voor volwassenenonderwijs (opent in nieuw venster).

Registratie E: De voorlopige registratie als zorgkundige omzetten naar een definitieve registratie

Een voorlopige registratie kon u aanvragen tot 30 juni 2012. Deze voorlopige registratie kunt u niet meer aanvragen.

Bestaande voorlopige registraties bleven geldig tot 30 juni 2016. Vanaf 1 juli 2016 kunt u enkel een registratie aanvragen volgens registratie A, B C of D.

Procedure

Uw registratie doet u online in het e-loket van het Agentschap Zorg en Gezondheid (opent in nieuw venster)

Hou het volgende bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer, of een federaal token
 • Uw e-mailadres
 • Een scan van de relevante documenten, afhankelijk van de aard van uw registratie
Registratie A een scan van uw diploma’s
Registratie B een scan van uw diploma uit Bijlage I en een scan van uw tewerkstelling als verzorgend personeel in een door het RIZIV erkende verzorgingsinstelling op 13/02/2006
Registratie C een scan van uw attesten van uw 5 jaar ervaring als verzorgingspersoneel op 13/02/2006 in een door het RIZIV erkende verzorgingsinstelling
Registratie D een tewerkstellingsattest thuiszorg (5 jaar in voorbije 10 jaar), het attest van theoretische opleiding en het attest van uw praktijkopleiding

De behandeling van uw registratie

 1. Zorg en Gezondheid stuurt een ontvangstbevestiging van zodra uw aanvraag bij een dossierbehandelaar terecht komt (dus niet meteen na indiening, in het e-loket krijgt u wel een automatische bevestiging van verzending van uw aanvraag). De dossierbehandelaar controleert of uw aanvraag volledig is.
  Zo niet, dan stuurt Zorg en Gezondheid u een e-mail en kunt u uw dossier aanvullen in het e-loket. Binnen de 10 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging, registratie of vervolledigingsbrief.
 2. Is uw dossier volledig:
  • dan gaat het naar de Erkenningscommissie zorgkundige indien het aan de criteria van registratie B of C voldoet. De commissie beoordeelt uw dossier en geeft een positief of negatief advies of vraagt om extra aanvullingen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw registratie goed of af.
  • dan wordt de erkenning automatisch toegekend indien het aan de criteria van Registratie A of D voldoet.
 3. Binnen de 30 dagen na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 4. Een positief advies krijgt u per e-mail.
  Bij een postief advies is de startdatum van de registratie en het visum gelijk aan de datum dat uw aanvraag volledig werd ingediend. Bij aanvragen via post geldt de postdatumstempel.
  Zorg en Gezondheid stuurt uw registratie door naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Zij sturen dan uw visum op. U hoeft dat zelf niet aan te vragen. Pas na de ontvangst van uw visum bent u volledig geregistreerd en kan u werken als zorgkundige. Als u dit visum niet ontvangt, neem dan contact op met FOD Volksgezondheid.
 5. Een negatief advies krijgt u aangetekend per post op uw domicilieadres.
  U kunt tegen het negatief advies bezwaar aantekenen. Stuur daarvoor een brief naar
  Agentschap Zorg en Gezondheid
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel
  Voeg aan uw brief extra bewijsstukken toe om uw negatieve advies mee te weerleggen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal uw dossier dan opnieuw voorleggen aan de erkenningscommissie, die er een laatste bindend advies over geeft. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt u dan de beslissing via aangetekende brief. Is de beslissing nog steeds negatief, dan kunt u alleen nog juridisch in beroep gaan bij de Raad van State.

Veelgestelde vragen