Voor wie?

De gewestelijke wegbeheerder – voornamelijk het Agentschap Wegen en Verkeer – stelt de aanvullende reglementen vast die betrekking hebben op gewestwegen.

De gemeente kan aanvullende reglementen vaststellen op

 • gemeentewegen
 • gewestwegen
 • wegen in beschermingsgebieden op haar grondgebied
  • domeinbossen
  • natuurreservaten
  • het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk)
  • bosreservaten.

Opmaak

De gouden regel bij het opstellen van aanvullende reglementen is: houd het besluit duidelijk, zodat iedereen het op een eenvoudige manier kan raadplegen.

Een aanvullend reglement bestaat uit 3 delen:

 1. Het overwegend gedeelte legt vast waarom de wegbeheerder het reglement opstelt en met welke wettelijke randvoorwaarden die rekening moet houden.
 2. Het eigenlijke besluit is de artikelsgewijze opsomming van de maatregelen, waarbij elk artikel zich beperkt tot een beschrijving van:
  • de maatregel (wat wordt ingevoerd?)
  • de locatie waar de maatregel wordt aangeduid (waar wordt dit ingevoerd?)
  • de signalisatie (hoe wordt dit aangeduid?)

3. Afsluitende artikels en nodige handtekeningen.

 • Stap 1

  Het overwegend gedeelte

  Wettelijke randvoorwaarden

  De lokale wegbeheerder moet bij de opmaak van het aanvullend reglement de volgende regels in acht nemen:

  Motivering

  In de motivering staan de motieven voor de maatregelen (bv. uitvoering van het mobiliteitsplan). Ze toont aan dat de gemeente in kwestie weloverwogen te werk is gegaan bij het nemen van de beslissing.

  De motivering vermeldt ook duidelijk wie de wegbeheerder is van de wegen in het aanvullend reglement: de gemeente of het Gewest. Laat dat overeenstemmen met het afsluitend artikel dat vermeldt hoe het reglement wordt overgemaakt: ter goedkeuring of ter kennisgeving.

  • Aanvullend reglement met betrekking tot gemeentewegen – ter kennisgeving
  • Aanvullend reglement met betrekking tot gemeentewegen in havengebied – ter kennisgeving
  • Aanvullend reglement met betrekking tot gewestwegen – ter goedkeuring
  • Aanvullend reglement met betrekking tot gemeente- en gewestwegen – ter goedkeuring
  • Aanvullend reglement met betrekking tot wegen in beschermingsgebieden - ter goedkeuring.
 • Stap 2

  Het eigenlijke besluit

  Maatregel

  Aanvullende reglementen worden enkel vastgesteld als ze een periodieke of permanente toestand regelen. Als het gaat over maatregelen die een tijdelijke gelegenheid regelen, vinden die hun weerslag in tijdelijke politieverordeningen.

  Periodieke of tijdelijke maatregel

  Het is niet altijd eenvoudig om uit te maken of een bepaalde maatregel al dan niet tijdelijk is. Mede bepalend voor het tijdelijke karakter van de maatregel is de aanleiding ervan: waarom wordt de maatregel genomen? Is de aanleiding een tijdelijke situatie of zal die zich permanent voortzetten en is er nood aan een aanvullend reglement?

  Een maatregel met periodiek karakter is bijvoorbeeld het reglementeren van de verkeerssituatie naar aanleiding van de wekelijkse markt. Een jaarlijkse carnavalstocht of wielerwedstrijd hebben eerder tijdelijke maatregelen nodig, omdat de parcours mogelijk niet altijd dezelfde zijn en bijgevolg niet altijd dezelfde verkeersmaatregelen vereisen.

  Locatie

  Het is belangrijk om in het aanvullend reglement te vermelden waar de maatregel precies ingevoerd zal worden. Met andere woorden: waar de signalisatie zal worden aangebracht die verplichtingen oplegt aan de weggebruikers. Doorgaans zal die vermelding er als volgt uitzien: “In de Bosstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tulpenlaan geldt …”.

  Wanneer de maatregel betrekking heeft op een gewestweg wordt voor de duidelijkheid het best de straatnaam vermeld, alsook het N-nummer. Dat kan er dan als volgt uitzien: “In de Koning Albert I-laan (N397) ter hoogte van …”

  Toch zijn er ook enkele bijzonderheden wanneer het aankomt op het vermelden van de locatie:

  • Gebiedsdekkende maatregelen zijn maatregelen die betrekking hebben op meerdere wegen. Het gaat over maatregelen met een zonale geldigheid (blauwe zone, snelheidszone …) of maatregelen zoals de afbakening van een bebouwde kom.
   • De afbakening moet volledig gebeuren en wordt geformuleerd in één artikel van eenzelfde aanvullend reglement.
   • De zone wordt afgebakend door de grenspunten van de zone te vermelden waar begin- en eindzoneborden worden geplaatst.
   • Het is aangewezen om de afgebakende zone op een kaart aan te duiden.
  • Gemeentegrensoverschrijdende maatregelen zijn maatregelen die betrekking hebben over het grondgebied van meerdere gemeenten (gemeenteoverschrijdend in strikte zin) of maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor naburige gemeenten (gemeenteoverschrijdend omwille van bovenlokale effecten). Er zijn 2 werkwijzen die het uitvoeren van grensoverschrijdende maatregelen mogelijk maken:
   • Gemeentegrensoverschrijdend in de strikte zin, bijvoorbeeld een snelheidszone: 2 of meerdere buurgemeenten komen in aanmerking voor de maatregel en maken daarover afspraken. Ze beperken het aanvullend reglement tot een beschrijving van de maatregel op hun eigen grondgebied.
   • Gemeentegrensoverschrijdend omwille van bovenlokale effecten, bijvoorbeeld een toegangsbeperking voor zwaar vrachtverkeer: uit de voorbereiding van de beslissing blijkt dat een maatregel van de ene gemeente gevolg zal hebben op de naburige gemeente(n). De gemeente die de maatregel treft, overlegt eerst haar maatregel met de betrokken buurgemeente(n).

  Verkeerstekens

  Aanvullende reglementen moeten enkel vastgesteld worden voor tekens die aan de weggebruiker een gebod of verbod opleggen.
  Zo is er een aanvullend reglement vereist voor:

  • verkeerslichten, met uitzondering van de rode en maanwitte knipperlichten die aan overwegen geplaatst zijn en het oranjegeel knipperlicht
  • voorrangsborden, met uitzondering van het verkeersbord B17
  • verbodsborden
  • gebodsborden
  • verkeersborden over het stilstaan en parkeren, incl. de parkeerautomaten en -meters
  • een heel aantal aanwijzingsborden
  • zonale reglementeringen
  • markeringen, zoals:
   • de overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden
   • de overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
   • de gele onderbroken streep waarlangs het parkeren op de rijbaan verboden is
   • de brede witte doorlopende streep die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduidt
   • de dwarsmarkeringen, zoals
    • de stopstreep
    • de dwarsstreep gevormd door witte driehoeken
    • de oversteekplaats voor voetgangers
    • de oversteekplaats voor fietsers
   • de voorsorteringspijlen, de markering van verkeersgeleiders of verdrijvingsvlakken, die markeringen die parkeerplaatsen afbakenen en de voorsorteringsstroken voor fietsers en de dambordmarkering.
 • Stap 3

  Afsluiting van de beslissing

  Afsluitend artikel

  In het afsluitend artikel staat of het aanvullend reglement ter kennisgeving of ter goedkeuring wordt overgemaakt aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  Handtekeningen

  Gemeentelijke aanvullende reglementen moeten, net als elk ander gemeenteraadsbesluit of besluit van het college van burgemeester en schepenen, voorzien zijn van de nodige handtekeningen van de bevoegde personen. Hiervoor gelden de bepalingen in het decreet over het lokaal bestuur (art. 276 en volgende)(opent in nieuw venster).

IRG verdwijnt vanaf 31 januari 2023

Vanaf 31 januari 2023 vervangt IRGN de Interactieve ReglementenGenerator (IRG). Dat is de toepassing die aan verschillende lokale besturen vandaag redactionele ondersteuning biedt bij de opmaak van wegverkeersreglementen. De IRG-toepassing is verouderd en toe aan vervanging.

De (ontwerpen van) aanvullende reglementen zoals eerder opgemaakt binnen IRG gaan niet verloren. Die besluiten blijven raadpleegbaar in het IRG-archief binnen de nieuwe toepassing. De besluiten zijn overgenomen tot 3 november 2022.

Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN)

De toepassing Interactieve Reglementen Gelinkt Notuleren (IRGN)(opent in nieuw venster) ondersteunt u als lokaal bestuur bij de opmaak van aanvullende reglementen op het wegverkeer.

IRGN omvat:

 • een frontoffice-applicatie voor lokale besturen op basis van de Gelinkt Notuleren-toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Hiermee kunt u een nieuw aanvullend of tijdelijk reglement aanmaken.
 • een beheerdersmodule (centraal en open register van verkeerstekens en -maatregelen) die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer onderhouden. Die beheerdersmodule zal op termijn gebruikt worden als bron voor andere mobiliteitstoepassingen, bijvoorbeeld als bordenbibliotheek voor de toepassing Verkeersborden.Vlaanderen(opent in nieuw venster).

Voordelen

 • De redactionele ondersteuning, zoals die bestond bij IRG, blijft. Als gebruiker kunt u verkeersmaatregelen ‘plukken’ en invoegen vanuit het register.
 • IRGN biedt meer vrijheid dan IRG bij het opstellen van het wegreglement.
 • U kunt de praktijk van het gelinkt notuleren eenvoudig hergebruiken in andere toepassingen. Het goedgekeurde aanvullend reglement kan automatisch en correct gemeld worden in het Loket voor Lokale Besturen(opent in nieuw venster).
 • Het centraal en open register van verkeerstekens vormt de basis om op termijn een koppeling tussen IRGN en Verkeersborden.Vlaanderen op te zetten.