Soorten projecten

De federale en de Vlaamse overheid subsidiëren verschillende soorten initiatieven. Het gaat om projecten die:

  • inzetten op de begeleiding van werkstraffen en dienstverleningen
  • een zorgaanbod voorzien
  • gedragstrainingen organiseren in het kader van probatie
  • een alternatief zijn voor voorlopige hechtenis, bemiddeling en maatregelen, en penitentiaire opdrachten.

Subsidiekanalen

De federale overheid kent subsidies toe op basis van artikel 69 van de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen ((opent in nieuw venster)). Dat voorziet de mogelijkheid om subsidies toe te kennen aan organisaties die omkadering bieden aan justitiecliënten bij de uitvoering van straffen en maatregelen.

De Vlaamse overheid kent subsidies toe op basis van het koninklijk besluit van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring van instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure ((opent in nieuw venster)).

Criteria subsidies

De gesubsidieerde projecten moeten voldoen aan kwantitatieve en kwalitatieve criteria om subsidies te kunnen blijven ontvangen.
De criteria daarvoor verschillen per subsidiestroom:

Criteria federale middelen

De criteria voor projecten die subsidies krijgen via de federale middelen, zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen ((opent in nieuw venster)). Zulke projecten worden ook ‘globaal plan-projecten’ genoemd.

Criteria Vlaamse middelen

De criteria voor de projecten die worden gesubsidieerd via Vlaamse middelen zijn opgenomen in het eerder vermelde koninklijk besluit van 17 december 2003 ((opent in nieuw venster)). Die projecten zijn ook bekend onder de noemer ‘nationaal plan-projecten’.

Verlenging van een project

Elk project wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een kwalitatief en kwantitatief activiteitenverslag. Daarnaast doorlopen de projecten jaarlijks een financiële controle om de subsidie-uitgaven na te gaan.

De resultaten van de evaluatie bepalen of een project een subsidieverlenging krijgt of niet. Nationaal plan-projecten moeten zo’n subsidieverlenging jaarlijks aanvragen.