Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies voor de aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt

Subsidies voor de aanleg of herinrichting van een Hoppinpunt

U kunt als lokaal bestuur een subsidie aanvragen voor de aanleg van één of meerdere Hoppinpunten langs gemeentewegen.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet het aangelegde Hoppinpunt aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het Hoppinpunt is geïntegreerd in het regionale mobiliteitsplan als het gaat om interregionale, regionale, lokale en buurt-Hoppinpunten volgens netwerklogica. Beperkte verschuivingen van de locatie van het Hoppinpunt zijn mogelijk in samenspraak met de vervoerregioraad en leiden niet tot een herziening van het regionale mobiliteitsplan.
 • de merkarchitectuur wordt toegepast.
 • het Hoppinpunt voldoet aan de kwaliteitseisen rond toegankelijkheid en uitrusting.
 • het uitrustingsniveau wordt meegedeeld aan de Mobiliteitscentrale.
 • de gemeente is beheerder van de infrastructuur.

Bedragen

Voor elke Hoppinpuntcategorie bepaalt het BVR Hoppinpunten een subsidiepercentage en een maximum (plafond)bedrag:

Interregionaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica
 • 50% van de kostprijs
 • Maximum 500.000 euro
Regionaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica
 • 50% van de kostprijs
 • Maximum 250.000 euro
Lokaal Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica
 • 100% van de kostprijs
 • Maximum 50.000 euro
Buurt-Hoppinpunt o.b.v. netwerklogica
 • 100% van de kostprijs
 • Maximum 25.000 euro

Subsidiabele kosten

Met dit bedrag kunnen de volgende subsidiabele kosten verrekend worden:

 • de kosten voor studie en ontwerp
 • de kosten voor de werken volgens de inschrijvingsprijs van de aannemer, in voorkomend geval te vermeerderen met de prijsherzieningen, verrekeningen, meer- of bijwerken
 • als de gemeente de werken in eigen beheer uitvoert: de kosten van de gebruikte materialen, te staven met de facturen van de aankoop ervan
 • de kosten voor de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen, van informatiedragers en van de infrastructuur om data-uitwisseling mogelijk te maken
 • de kosten voor de aankoop en plaatsing van fietskluizen en -lockers
 • de kosten verbonden aan specifieke uitrustingen die de toegankelijkheid van het Hoppinpunt verbeteren voor alle gebruikers
 • de kosten voor de levering en aanplanting van groenvoorzieningen.

Niet-subsidiabele kosten

De subsidieregeling Hoppinpunten betreft een wijziging van het besluit betreffende het mobiliteitsbeleid van 25 januari 2013 en moet dus samen gelezen worden met de andere bepalingen in dit besluit, in het bijzonder artikel 41, § 2 stelt dat volgende kosten daarom niet subsidiabel zijn:

 • de levering en plaatsing van nieuwe voetpaden en het onderhoud ervan
  • Opgelet: als de levering en plaatsing van een nieuw voetpad noodzakelijk is in het kader van toegankelijkheid, dan is dit een specifieke uitrusting en wél subsidiabel.
 • de levering en plaatsing van straatmeubilair en het onderhoud ervan
 • de kosten die verbonden zijn aan de aanleg of aanpassing van nutsleidingen, met inbegrip van de aanleg of aanpassing van de riolering
  • Opgelet: het besluit Hoppinpunten heeft hier een wijziging op toegepast. De aanleg van infrastructuur voor data-uitwisseling op Hoppinpunten is wél subsidiabel.
 • de kosten die verbonden zijn aan de levering en plaatsing van schuilhuisjes voor het geregeld vervoer
 • de kosten die verbonden zijn aan de noodzakelijke grondverwerving.

Dubbele subsidiëring

Als er voor de (her)aanleg van een Hoppinpunt al een subsidie op basis van een andere grondslag is toegekend (i.h.k.v. klimaatprojecten, EFRO …), en afhankelijk van de totale kost, moet het bedrag dat reeds toegekend werd op basis van een andere subsidieregeling worden afgetrokken van de subsidiabele kostprijs dat in het kader van deze subsidieregeling in aanmerking zal worden genomen voor de subsidiebepaling.

Veelgestelde vragen subsidiabele kosten

Procedure

 • Stap 1

  Aanvraag indienen

  Een subsidie bestaat uit één enkele schijf en kan aangevraagd worden bij voorlopige oplevering van de werken via het e-loket Subsidies voor mobiliteitsbeleid..

  Aan het eind van het aanvraagproces wordt gevraagd een verklaring op eer toe te voegen rond dubbele subsidiëring en de herkenbaarheid/toegankelijkheid van een Hoppinpunt dat is aangelegd of heringericht door een lokaal bestuur. Gebruik daarvoor dit document.(PDF bestand opent in nieuw venster)

  Een subsidieaanvraag bevat de elementen zoals vermeld in artikel 9 van het BVR Hoppinpunten(opent in nieuw venster). §2 van dit artikel bepaalt dat u mits akkoord van de projectstuurgroep verschillende subsidieaanvragen per Hoppinpunt kunt indienen met het oog op de (her)aanleg ervan. Over de volledige looptijd van een lokale bestuursperiode mag de som van de subsidiebedragen van die verschillende aanvragen het maximumbedrag voor het Hoppinpunt niet overschrijden.

  Naar het e-loket(opent in nieuw venster)

 • Stap 2

  Controle van uw aanvraag

  De dossierbehandelaar controleert of uw aanvraag volledig is en vraagt indien nodig aanvullende documenten op bij de contactpersoon die u hebt opgegeven.

 • Stap 3

  Controle van de voorwaarden

  De dossierbehandelaar gaat na of de gemeente of stad en het beschreven project aan de minimale subsidievoorwaarden voldoen.

 • Stap 4

  Beslissing

  Binnen een ordetermijn van 180 kalenderdagen nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens heeft ontvangen, wordt u via mail op de hoogte gebracht van de beslissing van de minister of haar gedelegeerde.

  Bij een gunstige beslissing wordt het subsidiebedrag overgeschreven op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven.

Veelgestelde vragen procedure

Vragen?

De subsidieaanvragen die vóór de datum van inwerkingtreding van het BVR Hoppinpunten werden ingediend, worden nog afgehandeld volgens de bepalingen van het Besluit van 11 september 2020 betreffende de mobipunten.

Wetgeving

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 11 februari 2022 het Besluit Hoppinpunten definitief goedgekeurd. Dat besluit werd op 5 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en vindt u terug in de Vlaamse codex(opent in nieuw venster).