Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoerregio Westhoek

Vervoerregio Westhoek

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 15 zogenaamde vervoerregio’s. In deze vervoerregio’s of VVR’s werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio. Vervoerregio Westhoek is één van die regio’s

Regionaal Mobiliteitsplan

Op 10 februari 2024 heeft de Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 voor de vervoerregio Westhoek officieel goedgekeurd, nadat de Vervoerregioraad het plan op 31 januari 2024 definitief heeft vastgesteld. Dat plan tekent de toekomst van de mobiliteit in de vervoerregio Westhoek uit en bevat acties voor lokale en bovenlokale overheden om die toekomstvisie te realiseren. Dit plan is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de steden en gemeenten van de vervoerregio met de Vlaamse Overheid en de provincie. De nadruk wordt gelegd op het bovenlokale aspect, zonder het lokale uit het oog te verliezen. Ook het middenveld en de burger zelf werkten hieraan mee.

Bekijk het Regionaal Mobiliteitsplan:

Uitdagingen

Maak kennis met basisbereikbaarheid en de uitdagingen voor de Vervoerregio Westhoek in deze video.

Inhoud is aan het laden

Over de Vervoerregio Westhoek

De Vervoerregio Westhoek bestaat uit vijftien gemeenten en telt ongeveer 200.000 inwoners. Het is bij uitstek een open en landelijk gebied, met een aantal sterke stedelijke kernen zoals Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne.

De A19, de E40 en iets verderop in Frankrijk de A25 ontsluiten dit gebied. Westhoek beschikt ook over acht treinstations verdeeld over twee spoorlijnen: de lijn van Poperinge naar Antwerpen en deze van De Panne naar Antwerpen-Centraal.

Vanaf september 2016 was deze regio één van de vier proefvervoerregio’s voor openbaar vervoer. Dat betekent dat de Westhoek dus al heel wat ervaring heeft in het opzetten van een openbaarvervoerplan. Dit werk moest in 2019/20 deels worden overgedaan, omdat Koksijde, Nieuwpoort en Wervik bij de definitieve afbakening door de Vlaamse Regering bij een andere vervoerregio ingedeeld werden.

De grote vraag in de Westhoek is hoe je de afhankelijkheid van de auto kan terugdringen. Het landelijk gebied is uitgestrekt en dat maakt de organisatie van openbaar vervoer moeilijk. Bovendien zijn verplaatsingen met de fiets soms (te) ver.

Visienota openbaar vervoer (2018)

Op 28 februari 2018 heeft de Vervoerregioraad van de proefregio Westhoek het eindrapport ‘Vervoerplan Vervoerregio Westhoek’ goedgekeurd. Dit eindrapport beschrijft de gewenste openbaar vervoerstructuur en vervoer op maat binnen de achttien gemeenten van de proefregio.

De opmaak van dit eindrapport is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden en gemeenten, diverse diensten van de Vlaamse overheid en het provinciebestuur. Daarnaast hebben ook burgerbewegingen, mobiliteitsorganisaties, sociaaleconomische partners, de zorgsector, … hun inbreng gehad.

Nieuw openbaar vervoerplan (2020)

Na de goedkeuring van het decreet betreffende de basisbereikbaarheid kon de Vervoervoerregio Westhoek definitief aan de slag. Met het resultaat van het proefproject als uitgangspunt werd de visie voor het openbaar vervoer op punt gesteld. Daarbij werd rekening gehouden met de nieuwe context:

 • De definitieve afbakening van de vervoerregio’s waardoor de regio Westhoek drie gemeenten verloor;
 • De opstart van de vervoerplannen in de buurregio’s Kortrijk, Roeselare en Oostende gaven aanleiding tot onderlinge afstemming en bijsturing;
 • Het budgettair kader werd bijgesteld ten gevolge de nieuwe indeling maar ook door een stijging van het budget vervoer op maat.

Het vervoerplan werd op 13 mei 2020 voorlopig goedgekeurd door de vervoerregioraad. Dat document werd besproken met de stakeholders en voor advies voorgelegd op de gemeenteraden van de vervoerregio voorgelegd.

Op basis van de terugkoppeling werd in het najaar van 2020 het vervoerplan afgewerkt. De Westhoek kreeg daarvoor uiteindelijk een Vlaams budget van ruim 14,7 miljoen euro ter beschikking. 2,24 miljoen euro nieuwe middelen werden pas in juni dit jaar door minister Lydia Peeters toegekend.

In het nieuw plan creëert een dragend netwerk van buslijnen een regelmatige en stabiele verbinding tussen de grotere steden in de regio en de rand ervan. Daarnaast heeft de vervoerregio ook een visie voor het vervoer op maat uitgewerkt. Voor mensen die meer afgelegen wonen komt er een gebiedsdekkend flexsysteem. En voor de first and last mile zetten we in op deelsystemen voor fietsen en wagens.

Het nieuwe vervoerplan werd op 16 december 2020 door de vervoerregioraad in consensus definitief goedgekeurd.

Visienota Regionaal Mobiliteitsplan vervoerregio Westhoek (2022)

Deze visienota werd opgesteld in het kader van de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan van vervoerregio Westhoek. Deze nota vormt het sluitstuk van de tweede fase, waarin de doelstellingen werden bepaald en het gewenste toekomstscenario werd uitgetekend in samenspraak met de betrokken actoren. Deze nota omvat een strategische visie, die in de derde fase wordt vertaald naar een concreet actieplan.

Infosessie visienota 2022(PDF bestand opent in nieuw venster)

Visienota(PDF bestand opent in nieuw venster)

Officiële documenten

Plan-Mer

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Westhoek wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Verslagen vervoerregioraad Westhoek

Participatietraject

 • Stap 10/22020

  Startmoment met raadsleden en met stakeholders

  Op een startmoment kregen stakeholders en raadsleden informatie over de doelstellingen van de vervoerregio en het verloop van het beleidsplantraject.

 • Stap 4/52020

  Stakeholderoverleg openbaar vervoerplan

  Stakeholders werden geïnformeerd over het OV-plan en konden feedback geven op de verschillende initiatieven en acties.

 • Stap 1/72020

  Online bevraging burgers

  Via sociale media en andere kanalen werden burgers uitgenodigd om een enquête in te vullen over mobiliteit.

  Rapport burgerbevraging(PDF bestand opent in nieuw venster)

 • Stap 9/72020

  stakeholdersoverleg mobiliteit

 • Stap 18/82020

  infomoment raadsleden openbaar vervoerplan

 • Stap 17/112020

  Gesprek stakeholders over beleidsrichtingen thema ruimte

 • Stap 10/122020

  Gesprek stakeholders over beleidsrichtingen thema fiets, parkeren en toegankelijkheid

 • Stap 25/32021

  stakeholdersessie auto- en vrachtverkeer

 • Stap 30/62022

  sessie visienota voor stakeholders en raadsleden

 • Stap 30/12023
 • Stap 27/92023

  Infocafé voor burgers en stakeholders n.a.v. openbaar onderzoek

Heeft u nog vragen voor ons?

Contact

VERVOERREGIO WESTHOEK
VAC Brugge
Koning Albert I-laan 1-2
8200 Brugge
T 050 24 80 40
vervoerregio.westhoek@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Voorzitters

Peter Roose
burgemeester@veurne.be(opent in uw e-mail applicatie)

Stad Veurne
Voorzitter
Lieven Van Eenoo
T 050 24 80 40
lieven.vaneenoo@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Voorzitter
Team MOW

Niels Verdonck
T 0471 44 51 29
niels.verdonck@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteitsbegeleider

Inge Feys
T 0470 30 37 60
inge.feys@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Regiomanager
Vincent Huart
T 059 56 53 24
vincent.huart@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiomanager
Kelly Vyaene
T 059 56 52 55
kelly.vyaene@delijn.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Lijn
Vervoerregiodeskundige
Joris Duyck
joris.duyck@vlaamsewaterweg.be(opent in uw e-mail applicatie)
De Vlaamse Waterweg nv