Bemanning

Verschillende bootjes op een kanaal

Elk bemanningslid moet een dienstboekje ((opent in nieuw venster)) hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij de eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen ((opent in nieuw venster)):

 • Europees kwalificatiecertificaat matroos
 • Europees kwalificatiecertificaat schipper
 • Rijnpatent
 • Deskundige voor de passagiersvaart
 • Specifieke vergunning voor het varen op vaarwegen van maritieme aard
 • Specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
 • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
 • Radiotelefonist.

Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Examencommissie van VisuRIS ((opent in nieuw venster)). Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het Examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats. Op de website van het examencentrum kunt u ook de examenplanning ((opent in nieuw venster)) vinden.

Er zijn verschillende opleidingen ((opent in nieuw venster)) die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren ((opent in nieuw venster)) bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Medische geschiktheid door een erkende arts

In Vlaanderen moet u een medische verklaring van een erkende arts kunnen voorleggen als u:

 • een bekwaamheidsbewijs wil aanvragen of wil inschrijven voor een examen
 • een bekwaamheidsbewijs wil verlengen;
 • voor het eerst als bemanningslid in dienst treedt en een dienstboekje wil laten valideren.

Ontdek de lijst met erkende artsen (PDF bestand opent in nieuw venster) die de medische geschiktheid van binnenvaartpersoneel mag onderzoeken. Op de website van visuris.be ((opent in nieuw venster)) vindt u meer info over de medische verklaring.

Medisch onderzoek

Het medisch onderzoek heeft betrekking op:

 • gezichts- en gehoorscherpte
 • motorische functies
 • de neuropsychiatrische toestand
 • hart- en vaatziekten.

Zich als erkende arts kandidaat stellen

Elke arts mag zich kandidaat stellen om erkend te worden. Kandidaten moeten kunnen aantonen dat ze over de nodige apparatuur en ruimte beschikken om de absolute en relatieve medische geschiktheidscriteria bij binnenvaartpersoneel te kunnen vaststellen, zoals beschreven in gedelegeerde richtlijn 2020/12, bijlage IV ‘Standaarden inzake de medische gezondheid ((opent in nieuw venster)).

Om als arts erkend te worden, moet u beschikken over:

 1. een master in de geneeskunde
 2. of een gelijkwaardig diploma, toegekend door een andere gemeenschap binnen België, door een andere lidstaat van de Europese Unie of door een staat waarmee een overeenkomst is gesloten waarbij de erkenning van een gelijkwaardige beroepskwalificatie wordt opgelegd.

U kunt zich kandidaat stellen via beleid@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Behandeling van uw aanvraag

 1. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) bevestigt binnen de 30 kalenderdagen of uw dossier ontvankelijk is. Een eventuele afkeuring wordt gemotiveerd.
 2. Indien nodig, vraagt DMOW aanvullende gegevens op, verrichten ze een onderzoek in uw lokalen of maken ze gebruik van gegevens van derden om uw dossier te behandelen.
 3. Twee maanden na de melding van de ontvankelijkheid ontvangt u de beslissing tot erkenning of weigering van erkenning. Bij een negatief advies krijgt u geen erkenning.
 4. Als u geen erkenning krijgt, kunt u bezwaar indienen binnen de 30 kalenderdagen.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep ((opent in nieuw venster)) hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vindt u meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie ((opent in nieuw venster)).

Schip

Meer info

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv vindt u meer info en een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen ((opent in nieuw venster)).