Bemanning

Elk bemanningslid (uitgezonderd de bestuurder) moet een dienstboekje hebben. Daarin staan algemene gegevens (medische verklaring, bekwaamheid) en gegevens over de afgelegde reizen. Bij de eerste indiensttreding aan boord, moet het bemanningslid het dienstboekje aan de bestuurder van het schip geven.

Er zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen:

  • Verklaring matroos
  • Vaarbewijs
  • Rijnpatent
  • Getuigschrift passagiersvervoer
  • Radar (aantekening 'R' of radarpatent)
  • ADN-attest (gevaarlijke goederen)
  • Radiotelefonist.

Om een bekwaamheidsbewijs te krijgen, moet men meestal eerst slagen voor een examen. U moet daarvoor een aanvraag indienen bij het Examencentrum Binnenvaart. Op het aanvraagformulier van uw bekwaamheidsbewijs kunt u voorkeurdatums voor het examen invullen.

Na het indienen van de aanvraag, krijgt u dan van het Examencentrum Binnenvaart een uitnodiging voor een examen met vermelding van datum, uur en plaats. Op de website van het examencentrum kunt u ook de examenplanning vinden.

Er zijn verschillende opleidingen die u kunt volgen als voorbereiding op de examens:

Verlenging of duplicaat nodig?

Een verlenging van een bekwaamheidsbewijs of een duplicaat moet u met een formulier aanvragen. U vindt die aanvraagformulieren bij het bekwaamheidsbewijs in kwestie.

Ondernemer

Een ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren moet onder meer een getuigschrift van vakbekwaamheid en een vergunning van toegang tot het beroep hebben.

Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u meer informatie over de beroepsvaart en de binnenvaartinspectie.

Schip

Wat het schip zelf betreft, zijn er ook verplichte documenten voor binnenvaartschepen.

Meer info

Op de website van De Vlaamse Waterweg vindt u meer info en een overzicht van de documenten die nodig zijn om te mogen varen.