• In 2021 en 2022 konden nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. De rente die u op het renovatiekrediet betaalt, wordt volledig terugbetaald.
 • Sinds 1 januari 2023 werd het renteloos renovatiekrediet hervormd naar een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet). Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Soms is zelfs een negatieve rente mogelijk.
 • U kunt dit voordelig krediet enkel afsluiten samen en gelijktijdig met het hypothecair hoofdkrediet voor de verwerving van het pand.

Voorwaarden pand

 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen). ‘Aankoop’ kan ook andere situaties omvatten, zoals:
  • in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.
  • de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede-kredietnemers door een van de andere kredietnemers, bijvoorbeeld in geval van een scheiding.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • Het pand heeft een ondermaatse energieprestatie:
  • Een woning moet bij eigendomsoverdracht in 2021, 2022 of 2023 een EPC-Label E of F hebben
  • Een appartement moet bij eigendomsoverdracht
   • in 2021 en 2022 een EPC-Label D, E of F hebben
   • in 2023 een EPC-label E of F hebben.

  Voorwaarden renovatiekrediet met rentesubsidie

  • Er moet een hypothecair hoofdkrediet zijn dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning of appartement.
  • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
  • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand.
  • De opnameperiode die in het kader van een renovatielening kan worden voorzien, bedraagt maximaal 24 maanden en maakt geen deel uit van de looptijd van het renovatiekrediet. Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met maximaal 6 maanden worden verlengd.

  De rentesubsidie wordt jaarlijks toegekend gedurende zowel de opnameperiode als de volledige looptijd van het renovatiekrediet.

  Renoveren naar een beter EPC-label

  Met het renovatiekrediet verbindt u zich ertoe om de woning binnen vijf jaar na datum van de aankoop energiezuinig te renoveren. De energieprestatie van het pand moet daarna aanzienlijk verbeterd zijn.

  Woning

  Appartement

  2021-2022

  EPC-label E of F → EPC-label C of beter

  EPC-label D, E of F → EPC-label B of beter

  2023

  EPC-label E of F → EPC-label D of beter

  EPC-label E of F → EPC-label D of beter

  U moet zowel voor als na de renovatie het energielabel van uw woning of appartement bewijzen. Daarvoor legt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor.

  • Vóór de renovatie: als u een woning koopt, krijgt u een EPC. Hou er rekening mee dat u alleen in aanmerking komt met een EPC dat opgemaakt is vanaf 2019. Indien nodig zal dus een nieuw, geactualiseerd EPC moeten worden opgemaakt. Sinds 1 januari 2022 moet u bij eigendomsoverdracht altijd een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen.
  • Na de renovatie: u moet opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Het is dus van belang dat u (op eigen kosten) al voorafgaand aan het bereiken van de einddatum de nodige stappen zet om een geactualiseerd EPC te bekomen. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs.

  Het is niet altijd eenvoudig om in te schatten of uw renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kunt u het best advies inwinnen

  Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en bijgevolg het beoogde energielabel wellicht niet zal kunnen behaald worden, verwittigt de kredietnemer meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om dit te melden, zodat vermeden wordt dat hem rentesubsidie zou worden uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden en hiervoor een boete zou worden opgelegd.

  Renovatiekrediet aangaan

  • Het renovatiekrediet of de rentesubsidie moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van het pand worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

   Het staat iedere kredietgever vrij om het renovatiekrediet aan te bieden. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor. Momenteel kunt u voor het renovatiekrediet terecht bij de volgende:

   Indien u geen hypothecaire lening afsluit voor de aankoop van het pand van label E of F, kunt u ook geen rentesubsidie aanvragen.

  • Meerdere renovatiekredieten kunnen worden toegekend aan eenzelfde persoon indien u meer dan één onroerend goed hebt aangekocht dat voldoet aan de voorwaarden.

   Wel in aanmerkingNiet in aanmerking

   Als u naast een woning, waarop een renovatiekrediet lopend is, ook een appartement koopt dat aan de voorwaarden voldoet.

   Indien u een tweede verblijf koopt dat bestemd is voor verhuur moet het pand hoofdzakelijk bestemd zijn voor particulier (privé-)gebruik (gebruikte grondoppervlakte moet minstens 50% bedragen).

   Een kangoeroewoning is een zorgwoning en is te beschouwen samen met de hoofdwoning. Het is dus geen autonome woning en er is dus maar één renovatiekrediet mogelijk voor de gehele woning.
   Als u een appartemensgebouw koopt met meerdere appartementen kan voor ieder daarvan een renovatiekrediet worden aangevraagd.
   • Het aantal renovatiekredieten dat u kunt aanvragen, wordt bepaald door het aantal panden dat initieel worden aangekocht.
    Voorbeeld: voor de aankoop van één woning, gevolgd door sloop- en heropbouw van een gebouw met drie appartementen, zal slechts één enkel renovatiekrediet kunnen worden bekomen. De drie appartementen moeten het vooropgestelde label behalen (op basis van het EPC aangekochte gebouw). Als een woning met slecht label wordt verbouwd naar twee appartementen, kunt u slechts één enkel renovatiekrediet afsluiten voor de woning. De twee appartementen moeten het vooropgestelde label behalen.
   • Wanneer het pand na de renovatie echter minder wooneenheden omvat dan voorheen, dan hangt het aantal renovatiekredieten in dat geval af van het aantal wooneenheden dat u na de renovatie van uw pand zal overhouden.
    Voorbeeld: beschikte het pand over 3 wooneenheden, maar wordt dit na renovatie herleid tot 2 wooneenheden? Dan kunt u 2 keer een renovatiekrediet aanvragen.
  • Het renteloos renovatiekrediet werd sinds 1 januari 2023 omgevormd tot een rentesubsidie. U krijgt sindsdien een korting ten opzichte van de marktrentevoet. Hoe energiezuiniger u van plan bent om te renoveren, hoe groter de rentesubsidie. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden van 2023 valt.

   Woning: maximaal te ontlenen bedrag in euroWoning: inschatting rentesubsidie in euroAppartement: maximaal te ontlenen bedrag in euroAppartement: inschatting rentesubsidie in euro
   Renovatie tot label A (3,5%)60.00022.78145.00017.086
   Renovatie tot label B (3%)45.00014.67830.0009.785
   Renovatie tot label C (2,5%)30.0008.17320.0005.448
   Renovatie tot label D (2%)20.0004.36910.0002.184

   • Het renteloos renovatiekrediet wordt vanaf 2023 omgevormd tot een rentesubsidie, u krijgt dan een korting ten opzichte van de marktrentevoet. Hoe energiezuiniger u van plan bent om te renoveren, hoe groter de rentesubsidie. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of u onder de voorwaarden van 2022 of 2023 valt.

    EPC-label
    vóór renovatie
    Maximaal ontleningsbedrag
    renovatiekrediet
    Te bewijzen EPC-label
    na renovatie
    (binnen de 5 jaar)
    Rentesubsidie
    van de Vlaamse overheid
    (korting ten opzichte van
    de marktrentevoet)

    Woning
    met EPC-label E of F

    20.000 euroMinimaal
    EPC-label D
    -2%
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label C
    -2,5%
    45.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    -3%
    60.000 euroEPC-label A-3,5%
    Appartement
    met EPC-label E of F
    10.000 euroMinimaal
    EPC-label D
    -2%
    20.000 euroMinimaal
    EPC-label C
    -2,5%
    30.000 euroMinimaal
    EPC-label B
    -3%
    45.000 euroEPC-label A-3,5%

    Wie vanaf 2023 een pand aankoopt met label E of F, en een rentesubsidie aanvraagt of zou kunnen aanvragen, komt niet in aanmerking voor de voordelige Mijn VerbouwLening (via het Energiehuis) voor hetzelfde pand. Ook indien u er voor opteert om geen hypothecaire lening af te sluiten voor de verwerving van een onroerend goed (label E/F) vanaf 2023, kunt u later geen Mijn VerbouwLening afsluiten.

  • U betaalt aan de financiële instelling waar u het hoofdkrediet en het renovatiekrediet bent aangegaan, de overeengekomen interesten op het betrokken krediet.

   Als u voldoet aan alle voorwaarden, dan betaalt de Vlaamse overheid u jaarlijks terug via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) in de vorm van een rentesubsidie. Uw financiële instelling regelt alles daarvoor.

   • De financiële instelling informeert het VEKA, in de loop van het eerste trimester van elk jaar, over de intresten die in het kader van het renovatiekrediet betaald zijn in het voorgaande jaar.
   • Het VEKA zal vervolgens, na controle, de intrest die u in een bepaald jaar betaalt aan uw financiële instelling, in het tweede trimester (vermoedelijk in de maand mei) van het volgende jaar automatisch uitbetalen.

   De vergoeding voor terbeschikkingstelling van het kapitaal, vaak ook wel reserveringsprovisie genoemd, vormt geen interest en zal dan ook niet in aanmerking komen voor de rentesubsidie.

  • Het VEKA zal 5 jaar na de datum van de authentieke akte van de aankoop van de woning of het appartement in volle eigendom nagaan of er een nieuw EPC bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt. Het is dus van belang dat de kredietnemer (op eigen kosten) al voorafgaand aan het bereiken van de einddatum van de vijfjarige periode de nodige stappen zet om een geactualiseerd energieprestatiecertificaat te bekomen. Een EPC- bouw (EPB-aangifte) volstaat ook als bewijsstuk van het behalen van het vooropgestelde label.

   Bij vaststelling van het ontbreken van een nieuw EPC zal het VEKA de kredietnemer aanmanen om hiertoe de nodige stappen te zetten, binnen een redelijke termijn.

   Indien na het verstrijken van deze termijn het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, zal het VEKA, nadat de kredietnemer de kans heeft gekregen zich te verdedigen, het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen. U riskeert ook een administratieve boete.

   • Voorbeeld 1: De marktrentevoet bedraagt 3,5%, label B wordt beoogd. Het leningsbedrag bedraagt voor een woning maximaal 45.000 euro. Er wordt een korting (rentesubsidie) gegeven van 3%. Het bedrag aan contractueel betaalde interesten bedraagt 1741 euro. De rentesubsidie zal concreet het volgende bedragen: 3%/3,5% = 0.86 x 1741 euro = 1307 euro.
   • Voorbeeld 2: De marktrentevoet bedraagt 2,5%, label C wordt beoogd. Het leningsbedrag bedraagt voor een woning 30.000 euro. We geven een korting (rentesubsidie) van 2,5%. Het bedrag aan contractueel betaalde interesten bedraagt 728 euro. De rentesubsidie zal concreet het volgende bedragen: 2,5%/2,5% = 1 x 728 = 728 euro.
   • Voorbeeld 3: De marktrentevoet bedraagt 4%, label A wordt beoogd. Het leningsbedrag voor een woning bedraagt maximaal 60.000 euro. We geven een korting (rentesubsidie) van 3,5%. Het bedrag aan contractueel betaalde interesten bedraagt 2321 euro. De rentesubsidie zal concreet het volgende bedragen: 3,5/4%= 0.88 x 2321 = 2031 euro.
   • Voorbeeld 4: De marktrentevoet bedraagt 0,5%, label D wordt beoogd. Het leningsbedrag bedraagt voor een woning maximaal 20.000 euro. We geven een korting (rentesubsidie) van 2%. Het bedrag aan contractueel betaalde interesten bedraagt 98 euro. De rentesubsidie zal concreet het volgende bedragen: 2%/0.5%= 4*98 = 390 euro.

  Wat als uw woning niet (op tijd) in orde is

  VEKA gaat vijf jaar na aankoop van de woning of het appartement (notariële akte) na of er een nieuw EPC bestaat dat bewijst dat het beoogde energielabel is bereikt.

  Bij vaststelling van het ontbreken van een nieuw EPC wordt u aangemaand de nodige stappen te zetten, binnen een redelijke termijn. U krijgt geen extra tijd om aan uw verplichting te voldoen.

  Als na het verstrijken van de periode van 5 jaar het nieuwe EPC nog steeds ontbreekt, of hieruit blijkt dat de vooropgestelde resultaatsverplichting niet werd behaald, dan wordt het rentevoordeel geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. U riskeert ook een administratieve boete.

  Renovatiekredietovereenkomst wijzigen of stopzetten

  Informatie voor de kredietgever

  Veelgestelde vragen

  Regelgeving

  Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
  en het Energiebesluit van 19 november 2010 (titel VII, hoofdstuk 15(opent in nieuw venster)).