Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: gesubsidieerde initiatieven

2021 - goedgekeurde investeringssubsidies

't Pasrel - 249.000 euro

Deze investeringssubsidie wordt toegekend aan vzw ‘t Pasrel voor het financieren van de aankoop van een bouwgrond in Sint-Agatha-Berchem om er een nieuwbouw te realiseren. ’t Pasrel is een centrum in de bijzondere jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien), meer bepaald een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, het enige in Brussel. 

Wijkpartenariaat De Schakel - 26.620 euro

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN), verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De missie van de vzw armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling in de Brabantwijk. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van de modulaire inrichting van de lokalen van de vzw in Schaarbeek.  

Chez Nous Bij Ons - 248.999 euro

Dit is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De vzw wil een vangnet zijn voor daklozen en mensen in armoede die het contact met de samenleving en dienstverlening zijn verloren of er geen toegang tot hebben. Ze biedt deze mensen een ondersteuning in de basisbehoeften (ontbijt, warme maaltijd, kleding, douche) en een plek in hartje Brussel waar ze zich welkom voelen. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van renovatiewerken in de lokalen van de vzw. 

Cosmos - 600.000 euro 

Vzw Cosmos, opgericht in 1998, beheert twee Vlaams erkende lokale dienstencentra (LDC) in Anderlecht. LDC Cosmos is actief in het hartje Kuregem en LDC Vives is sinds 2012 aanwezig in de Vijverwijk. Vzw Cosmos is ook een opleidings- en tewerkstellingsproject voor langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden. LDC Vives werd begin 2017 erkend als lokaal dienstencentrum door de Vlaamse Gemeenschap. Het LDC zal verhuizen naar een nieuw pand op het Martin Luther King plein. De aankoop van dat nieuwe pand wordt ondersteund door het Vlaams Brusselfonds. 

Cosmos

Vlaamse Gemeenschapscommissie - 3.000.000 euro

De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de inrichtende machten zetten hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vanuit haar Brusselbeleid en het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, de realisatie van dit infrastructuurplan en kent aan de VGC een bijkomende investeringsenveloppe toe van 3.000.000 euro om de weerhouden gezamenlijke dossiers te realiseren.

Atelier Groot Eiland - 94.817 euro

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
ondersteunen in hun zoektocht naar werk en zo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit
door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij
gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. De organisatie
bestaat uit verschillende projecten, die als mini-ondernemingen werken, bijvoorbeeld Bel Akker, sinds 2015 het atelier stadslandbouw van Atelier Groot Eiland.  De vzw ontvangt een investeringssubsidie voor het inrichten van de terreinen van CourJette, aan de Schapenweg in Jette. CourJette is een zelfplukboerderij en een project voor sociale tewerkstelling en agroecologische principes. Er wordt gewerkt met het CSA-model (Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door de gemeenschap) om een sterke en solidaire gemeenschap op te bouwen.

CourJette

Art2Work - 60.000 euro 

ART2WORK werd in 2007 opgericht om jonge Brusselaars (18 tot 30 jaar) zonder werk, opleiding of vorming meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en de kloof tussen die doelgroep en de arbeidsmarkt te verkleinen aan de hand van een aantal programma’s. De organisatie werkt op het snijpunt van sociaal-cultureel-artistiek werk, arbeidstoeleiding en permanente vorming. De organisatie ontvangt een investeringssubsidie voor de herinrichting van haar lokalen met het oog op een uitbreiding van de werking. Daarnaast zal de ruimte maximaal gedeeld worden met andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. 

Art2Work

Studio Globo - 50.000 euro 

Dit is een investeringssubsidie voor de vernieuwing van het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ in Kuregem, Anderlecht. Het traject met inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ bestaat in Brussel sinds 2003 en heeft als doel het positief leren omgaan met diversiteit voor leerlingen van het 4e en 5e leerjaar basisonderwijs en hun leerkrachten. Een bezoek aan het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ wordt zowel ervoor als nadien omkaderd met lesmateriaal. Jaarlijks nemen gemiddeld 80 klasgroepen uit Brussel en Vlaanderen deel aan het traject ‘Wonen op het Dak’ in Brussel. 

Wonen op het Dak

Pool is Cool – 100.000 euro

De vzw Pool is Cool realiseerde in de zomer van 2021 het project FLOW realiseren, een tijdelijk openluchtzwembad aan de Vaartdijk in Anderlecht. FLOW omvat een zwembad dat groot genoeg is om sportief in te zwemmen, met ook een ondiep deel voor een veilige waterbeleving. In een eerste fase zal de infrastructuur van juni t.e.m. augustus 2021 zeven dagen per week en zes uur per dag vrij toegankelijk zal zijn. Daarna zal de infrastructuur nog minstens drie jaar uitgebaat worden door POOL IS COOL en haar partners. De infrastructuur is demonteerbaar en verplaatsbaar, dus zal er gezocht worden naar andere sites of opportuniteiten na FLOW 2021.

Flow 

Le Palace  - 20.719 euro

Ter versterking van de educatieve werking van Cinema Palace worden vier mobiele artistieke audiovisuele installaties aangekocht. De bedoeling is dat kinderen autonoom met de installaties aan de slag kunnen en de basisprincipes van film spelenderwijs onder de knie krijgen. De installaties worden ook aangeboden aan partnerorganisaties uit het Nederlandstalige netwerk, bijvoorbeeld Rekker, het jeugdfilmfestival Filem’On, de jeugdhuizen van D’Broej….  

Cinema Palace

Huis van het Nederlands - 200.000 euro

Door het integreren van moderne technologie wil het Huis van het Nederlands Brussel de dienstverlening naar klanten en gebruikers optimaliseren en versterken. De investering bestaat uit:

  • een digitaal klantenbegeleidingssysteem
  • de installatie van schermen aan de balie en in de publieksruimte en cafetaria
  • de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs 
  • het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)
  • het inrichten van een 'atelier' met digitale schermen en opname-apparatuur om nieuwe partners/gebruikers en doelgroepen (bv. jongeren) aan te trekken in de infrastructuur.
  • het plaatsen van vaste installaties die gemakkelijk te bedienen zijn om de infrastructuur coronaveilig te maken.

Huis van het Nederlands 

Muntpunt - 378.496 euro 

Digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening van Muntpunt:

- Vernieuwing van het ICT-systeem van de stadsstudiezaal : de “zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare” serveromgeving.

- Een Medialab en maakplek op +5 : acht werkplekken met krachtige computers (vier Mac en vier Windows) uitgerust met professionele software (Adobe Creative Suite, AutoCAD,…) en ondersteunende tools (tekenpads, mobiele opnameapparatuur…), wordt ingebed in een laagdrempelige leer- en maakomgeving waar informele kennisdeling, co creatie en creativiteit centraal staan.

- Audio, Video en Livestream : om Muntpunt als gebruiksinfrastructuur nog aantrekkelijker te maken voor partners en derden, en het eigen Muntpuntaanbod naar een breder publiek te kunnen brengen, is het noodzakelijk om de uitrusting en technologische middelen aan te passen aan de noden van deze tijd.

Muntpunt

2020 - projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis

Minister Dalle wenste op het Vlaams Brusselfonds middelen vrij te maken om Brusselse organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen een coronaveilige doorstart of heropstart te maken via een subsidie voor kleine investeringen. In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd aan de hand van een toelichtingsnota (pdf). De oproep was erg succesvol: aan 51 Brusselse organisaties (pdf) werd een subsidie toegekend voor kleine investeringen.