Investeringssubsidies Vlaams Brusselfonds: gesubsidieerde initiatieven

2022 - goedgekeurde investeringssubsidies

VZW Scheppers Anderlecht - 189.406 euro

Deze investeringssubsidie zal gebruikt worden voor de vernieuwing van het kunstgrasveld en de verlichting van het voetbalterrein van het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht als gedeelde infrastructuur. Het voetbalterrein wordt ook gebruikt door RWDM Girls,  voetbalclub RSCA voor jongens in het ‘purple talents project’ en Minor Ndako. Daarnaast spelen en trainen ook lokale voetbalclubs zoals Sporting Boys en Anderlecht Milan er. Al die samenwerkingen inspireerden het schoolbestuur om - naast het eigen gebruik - voluit te gaan voor het multifunctioneel gebruik van de schoolcampus en het voetbalterrein open te stellen naar de buurt en andere organisaties. De school wil zich opstellen als bewegingsvriendelijke, sportieve campus en een naschools aanbod aanbieden aan de jongeren van de school en van de buurt.

Scholengroep Brussel - GO!Muziekacademie "J.H.Fiocco" Schaarbeek - 245.640 euro

Met de investeringssubsidie zal de muziekacademie een opnamestudio bouwen voor de lessen experimentele muziek die de academie aanbiedt. De studio zal daarnaast ook ruim gedeeld worden met partners zoals de andere Nederlandstalige academies te Brussel, de Kunsthumaniora Brussel en het conservatorium van Brussel, AIF+, jonge talenten, semiprofessionele en professionele kunstenaars. Verder worden een aantal aanpassingen aangebracht aan het gebouw om een breed (en zelfstandig) gedeeld gebruik toe te laten. Er wordt een slim toegangssysteem voorzien met persoonlijke badges waardoor het gebouw en de ruimtes toegankelijk blijven, ook buiten de openingsuren van de academie (zondagen, schoolvakanties). Naast de opnamestudio zullen immers meerdere ruimtes in het gebouw breed worden gebruikt. Die ruimtes dienen licht aangepast of opgefrist te worden, en ingericht. Fiocco wil ook het lokale sociale weefsel versterken. Het domein (gebouw en tuin) zal worden opengesteld voor de buurt als ontmoetingsplaats. Er zullen bijvoorbeeld concerten en evenementen georganiseerd worden met een gemengd programma om een gemengd doelpubliek te bereiken. 

Moussem - 285.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht) 

Dit is een investeringssubsidie aan vzw Moussem voor de verbouwing van een pand in Anderlecht. Het in􀃁het Kunstendecreet erkende en in 2018 met de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten bekroonde nomadische Kunstencentrum Moussem heeft nood aan een vaste, op maat ingerichte uitvalsbasis. In het pand zullen kantoorruimte voor een gecentraliseerde administratieve werking en multidisciplinaire werkplaatsen voor de ontwikkeling van producties en in􀂟house residenties worden ondergebracht. De plek – de Moussem Studio’s - zal ook een brede ondersteunende functie bieden aan lokale en globale kunstenaars en lokale socio-culturele verenigingen. Daarbij blijft de succesformule van het nomadisch karakter, waarbij men voorstellingen programmeert bij derde partijen voor de publiekswerking, centraal staan.

 

Odisee Hogeschool - 236.401 euro (ikv relanceplan Vlaams Veerkracht)

Odisee Hogeschool liep een traject naar een nieuwe manier van samenwerken: Way of Working of WOW. Deze investeringssubsidie focust specifiek op de inrichting van een worklab binnen het WOW project voor de campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Het worklab zal een plek zijn waar medewerkers van Odisee en externe partners elkaar zullen ontmoeten, ruimte zullen delen en hopelijk komen tot co-creatie van inhoudelijke processen of projecten. Het is ook expliciet de bedoeling van Odisee om de infrastructuur te delen met de buurt, instellingen en buurtnetwerken waarbij duurzame structurele samenwerkingen worden beoogd. Het worklab zal integraal toegankelijk zijn en centraal gelegen in het gebouw waardoor de faciliteiten probleemloos kunnen worden ingezet voor externen. 

Kaaitheater - 20.000 euro (ikv relanceplan Vlaams Veerkracht)

Kaaitheater verhuist naar een tijdelijke locatie in de Gallaitstraat 76-78 in Schaarbeek tijdens de ingrijpende verbouwingswerken aan het pand aan het Saincteletteplein in de periode 2022-2025. Deze investeringssubsidie dient om het onthaal van de tijdelijke locatie toegankelijk te maken voor personeel, bezoekers aan voorstellingen en publiek: het inrichten van een zichtbare onthaalbalie, het aanleggen een hellend vlak voor mensen met een beperking, het aanbrengen van signalisatie en het opfrissen van een aantal ruimtes zoals werkplekken, inkomhal, keuken en vergaderruimtes. In dit alles zal rekening gehouden worden met recuperatiematerialen en materiaal dat nadien kan hergebruikt worden in het gebouw aan Sainctelette. Er zal ook beroep gedaan worden op organisaties uit de sociale economie.

 

Pool is Cool - FLOW - 6.500 euro 

Het zwembad FLOW werd in 2021 gebouwd en tijdens de zomer geopend, mede dankzij een subsidie van het Vlaams Brusselfonds. FLOW is een bovengronds zwembad met verschillende niveaus, verbonden door trappen en hellingen. Uit de werking 2021 bleek dat er hierdoor tekortkomingen zijn op vlak van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Deze investeringssubsidie zal dienen om verschillende elementen qua toegankelijkheid te verbeteren, bijvoorbeeld het wegwerken van treden, het verbreden van deuropeningen of het aanbrengen van signalisatie. 

Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg - 329.546 euro (ikv relanceplan Vlaams Veerkracht)

Deze investeringssubsidie dient voor de verbouwing van het Lakenhuis (Lakensestraat 76, 1000 Brussel) waar het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg gevestigd is, een structurele partner van het Brusselbeleid. Het Lakenhuis huisvest ook nog andere Nederlandstalige partners in welzijn, zorg en gezondheid zoals het Huis voor Gezondheid, BruZEL, de Brusselse huisartsenkring, Mederi en Home-Info. Met deze partners worden gemeenschappelijke ruimten gedeeld, zoals vergaderinfrastructuur. De verbouwing omvat de derde en vijfde verdieping van de achterbouw waar nieuwe, hedendaagse kantoren komen voor het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg. Ook de gemeenschappelijke ruimtes op -1, het gelijkvloers en de eerste verdieping worden grondig gerenoveerd. 

Habbekrats - 124.411 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Om haar werking verder uit te breiden, zocht vzw Habbekrats een extra locatie in Brussel. De organisatie kreeg de kans om op de hoek van de Bergstraat 44 - Beenhouwerstraat 75-77 in 1000 Brussel een casco ruimte te huren.  De vzw dient de inrichtingskosten voor de gelijkvloerse ruimte van 400 m² te dragen en kreeg hiervoor een investeringssubsidie van het Vlaams Brusselfonds. De bedoeling is er een laagdrempelig jeugdwelzijnshuis in onder te brengen, met vier compartimenten voor de vier onderdelen van de werking: onthaal, ontmoeting, verwondering (vorming) en verbinding (hulpverlening). De werking bevindt zich op het kruispunt van de beleidsdomeinen jeugd, welzijn, onderwijs en armoedebestrijding. Het project wordt L’ILO gedoopt.

 

2021 - goedgekeurde investeringssubsidies

't Pasrel - 249.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Deze investeringssubsidie wordt toegekend aan vzw ‘t Pasrel voor het financieren van de aankoop van een bouwgrond in Sint-Agatha-Berchem om er een nieuwbouw te realiseren. ’t Pasrel is een centrum in de bijzondere jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Agentschap Opgroeien), meer bepaald een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum, het enige in Brussel. 

Wijkpartenariaat De Schakel - 26.620 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Vzw Wijkpartenariaat-De Schakel is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen (VWAWN), verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De missie van de vzw armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling in de Brabantwijk. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van de modulaire inrichting van de lokalen van de vzw in Schaarbeek.  

Chez Nous Bij Ons - 248.999 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit is één van de 7 door de Vlaamse Gemeenschap erkende Brusselse Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen verenigd in het Brussels Platform Armoede en deel uitmakend van het Netwerk tegen Armoede in Vlaanderen. De vzw wil een vangnet zijn voor daklozen en mensen in armoede die het contact met de samenleving en dienstverlening zijn verloren of er geen toegang tot hebben. Ze biedt deze mensen een ondersteuning in de basisbehoeften (ontbijt, warme maaltijd, kleding, douche) en een plek in hartje Brussel waar ze zich welkom voelen. De investeringssubsidie wordt toegekend voor het financieren van renovatiewerken in de lokalen van de vzw. 

Cosmos - 600.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Vzw Cosmos, opgericht in 1998, beheert twee Vlaams erkende lokale dienstencentra (LDC) in Anderlecht. LDC Cosmos is actief in het hartje Kuregem en LDC Vives is sinds 2012 aanwezig in de Vijverwijk. Vzw Cosmos is ook een opleidings- en tewerkstellingsproject voor langdurig, laaggeschoolde werkzoekenden. LDC Vives werd begin 2017 erkend als lokaal dienstencentrum door de Vlaamse Gemeenschap. Het LDC zal verhuizen naar een nieuw pand op het Martin Luther King plein. De aankoop van dat nieuwe pand wordt ondersteund door het Vlaams Brusselfonds. 

Cosmos

Vlaamse Gemeenschapscommissie - 3.000.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de inrichtende machten zetten hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vanuit haar Brusselbeleid en het Relanceplan “Vlaamse Veerkracht”, de realisatie van dit infrastructuurplan en kent aan de VGC een bijkomende investeringsenveloppe toe van 3.000.000 euro om de weerhouden gezamenlijke dossiers te realiseren.

Atelier Groot Eiland - 94.817 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
ondersteunen in hun zoektocht naar werk en zo armoede bestrijden. De vzw realiseert dit
door de organisatie van werkervaring, (gratis) opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. Hierbij
gaan kwaliteit en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. De organisatie
bestaat uit verschillende projecten, die als mini-ondernemingen werken, bijvoorbeeld Bel Akker, sinds 2015 het atelier stadslandbouw van Atelier Groot Eiland.  De vzw ontvangt een investeringssubsidie voor het inrichten van de terreinen van CourJette, aan de Schapenweg in Jette. CourJette is een zelfplukboerderij en een project voor sociale tewerkstelling en agroecologische principes. Er wordt gewerkt met het CSA-model (Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door de gemeenschap) om een sterke en solidaire gemeenschap op te bouwen.

CourJette

Art2Work - 60.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

ART2WORK werd in 2007 opgericht om jonge Brusselaars (18 tot 30 jaar) zonder werk, opleiding of vorming meer kansen te geven op de arbeidsmarkt en de kloof tussen die doelgroep en de arbeidsmarkt te verkleinen aan de hand van een aantal programma’s. De organisatie werkt op het snijpunt van sociaal-cultureel-artistiek werk, arbeidstoeleiding en permanente vorming. De organisatie ontvangt een investeringssubsidie voor de herinrichting van haar lokalen met het oog op een uitbreiding van de werking. Daarnaast zal de ruimte maximaal gedeeld worden met andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. 

Art2Work

Studio Globo - 50.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Dit is een investeringssubsidie voor de vernieuwing van het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ in Kuregem, Anderlecht. Het traject met inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ bestaat in Brussel sinds 2003 en heeft als doel het positief leren omgaan met diversiteit voor leerlingen van het 4e en 5e leerjaar basisonderwijs en hun leerkrachten. Een bezoek aan het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’ wordt zowel ervoor als nadien omkaderd met lesmateriaal. Jaarlijks nemen gemiddeld 80 klasgroepen uit Brussel en Vlaanderen deel aan het traject ‘Wonen op het Dak’ in Brussel. 

Wonen op het Dak

Pool is Cool – 100.000 euro

De vzw Pool is Cool realiseerde in de zomer van 2021 het project FLOW, een tijdelijk openluchtzwembad aan de Vaartdijk in Anderlecht. FLOW is een zwembad dat groot genoeg is om sportief in te zwemmen, met ook een ondiep deel voor een veilige waterbeleving. Om de volledige site optimaal te benutten en een divers publiek aan te trekken, werd de sportieve functie van BIESTEPOOL 21+ aangevuld met bijkomende recreatieve infrastructuur en een activiteitenprogramma (zwemlessen, concerten, filmvertoningen,...) georganiseerd in samenwerking met verschillende Vlaamse en Brusselse partners (waaronder de VGC, Ancienne Belgique, Kunstenfestivaldesarts, Beursschouwburg, aangevuld door gemeentelijke spelers en lokale organisaties). De realisatie van het openluchtzwembad was een samenwerking tussen publieke instanties en private partners. In de zomer van 2021 was de infrastructuur van juni t.e.m. augustus 2021 zeven dagen per week en zes uur per dag open. De infrastructuur zal na 2021 nog minstens drie jaar uitgebaat worden door POOL IS COOL en haar partners. De infrastructuur is demonteerbaar en verplaatsbaar, dus zal er gezocht worden naar andere sites of opportuniteiten na FLOW 2021.

Flow 

Le Palace  - 20.719 euro

Ter versterking van de educatieve werking van Cinema Palace worden vier mobiele artistieke audiovisuele installaties aangekocht. De bedoeling is dat kinderen autonoom met de installaties aan de slag kunnen en de basisprincipes van film spelenderwijs onder de knie krijgen. De installaties worden ook aangeboden aan partnerorganisaties uit het Nederlandstalige netwerk, bijvoorbeeld Rekker, het jeugdfilmfestival Filem’On, de jeugdhuizen van D’Broej….  

Cinema Palace

Huis van het Nederlands - 200.000 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Door het integreren van moderne technologie wil het Huis van het Nederlands Brussel de dienstverlening naar klanten en gebruikers optimaliseren en versterken. De investering bestaat uit:

  • een digitaal klantenbegeleidingssysteem
  • de installatie van schermen aan de balie en in de publieksruimte en cafetaria
  • de installatie van slimme borden in de leslokalen voor hybride onderwijs 
  • het uitrusten van het auditorium en vergaderruimtes met livestreammogelijkheden (en de hieraan gekoppelde audio-technologie)
  • het inrichten van een 'atelier' met digitale schermen en opname-apparatuur om nieuwe partners/gebruikers en doelgroepen (bv. jongeren) aan te trekken in de infrastructuur.
  • het plaatsen van vaste installaties die gemakkelijk te bedienen zijn om de infrastructuur coronaveilig te maken.

Huis van het Nederlands 

Muntpunt - 378.496 euro (ikv relanceplan Vlaamse Veerkracht)

Digitalisering van de infrastructuur en de dienstverlening van Muntpunt:

- Vernieuwing van het ICT-systeem van de stadsstudiezaal : de “zichtbare” hardware in het publieksgedeelte alsook de achterliggende “onzichtbare” serveromgeving.

- Een Medialab en maakplek op +5 : acht werkplekken met krachtige computers (vier Mac en vier Windows) uitgerust met professionele software (Adobe Creative Suite, AutoCAD,…) en ondersteunende tools (tekenpads, mobiele opnameapparatuur…), wordt ingebed in een laagdrempelige leer- en maakomgeving waar informele kennisdeling, co creatie en creativiteit centraal staan.

- Audio, Video en Livestream : om Muntpunt als gebruiksinfrastructuur nog aantrekkelijker te maken voor partners en derden, en het eigen Muntpuntaanbod naar een breder publiek te kunnen brengen, is het noodzakelijk om de uitrusting en technologische middelen aan te passen aan de noden van deze tijd.

Muntpunt

2020 - projectoproep voor kleine investeringen voor Vlaams-Brusselse organisaties naar aanleiding van de coronacrisis

Minister Dalle wenste op het Vlaams Brusselfonds middelen vrij te maken om Brusselse organisaties in het kader van de coronacrisis financieel te helpen een coronaveilige doorstart of heropstart te maken via een subsidie voor kleine investeringen. In september 2020 werd de projectoproep gelanceerd aan de hand van een toelichtingsnota (pdf). De oproep was erg succesvol: aan 51 Brusselse organisaties (pdf) werd een subsidie toegekend voor kleine investeringen.